Information om Tundra Fonders behandling av personuppgifter

Tundra Fonder AB, organisationsnummer 556838-6303, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm, (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Sedan 28 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (2016/679). I enlighet med dataskyddsförordningens grundläggande principer behandlar Tundra Fonder AB personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas. Tundras riktlinjer för personuppgifter hittar du här.

Behandling av personuppgifter

När användare lämnar personuppgifter, till exempel i samband med köp av fondandelar, måste användarna ges information om behandling av personuppgifter och måste samtycka till denna behandling. Företaget håller ett register över kunder som har registrerat eller köpt andelar i någon av företagets medel. Registret innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser och information baserad på användning av företagets tjänster. Företaget behandlar personuppgifter i syfte att fastställa hur många fondandelar deras kunder äger, skicka uttalanden till Skatteverket, upprätta och distribuera avräkningsnoter och halvårs- och årsredovisningar samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter lämnas endast till offentliga myndigheter om så krävs enligt lag eller officiellt beslut. Personuppgifter lagras under hela kundförhållandet och under en period därefter, eller i enlighet med särskild lagstiftning inom finanssektorn såsom den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009: 62), vilket normalt betyder att företaget enligt lag är skyldigt att lagra personuppgifter under en längre period än vad som anges i den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (2016/679). Informationen som vi förvarar om dig som prenumerant inkluderar ditt namn, e-postadress, tidpunkt då nyhetsbrev öppnades, IP-adress och plats, e-postapplikation samt format. Informationen sparas endast för internt bruk och delas inte med någon extern part.

Cookies
Cookies används på företagets webbplats för att se antalet nya besökare eller spåra en enskild besökare antingen under en enda session eller under en längre period. Detta görs för statistiska ändamål och för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen. Om du inte vill acceptera cookies kan du ange detta i dina webbläsarinställningar, antingen så att webbläsaren automatiskt nekar lagring av cookies eller så att du får ett meddelande varje gång en webbplats begär lagring av en cookie. Du kan också ta bort tidigare lagrade cookies via din webbläsare.

Möjliga förändringar
Hur företaget behandlar personuppgifter kan utvecklas över tiden. Även om företaget tillhandahåller information om betydande förändringar rekommenderas regelbundna besök på https://www.tundrafonder.se/ för att komma åt den aktuella versionen.

Utdrag ur registret
Alla användare har rätt att kostnadsfritt återkalla samtycke, begära ett utdrag ur registret eller begära korrigering / radering av felaktig information. Om du vill begära ett utdrag ur registret, återkalla samtycke eller korrigera / radera information, vänligen hänvisa till företagets personuppgiftsombud, som kan nås på: Tundra Fonder AB att: Simon Norenius, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm, Sverige.

Disclaimer
Allt material på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän vägledning och informationsändamål och avser svensk lag och / eller tillämplig europeisk lag. Presentationer utfärdas av Tundra Fonder AB (”Tundra”). Den information – antaganden, åsikter, värderingar, rekommendationer mm – som presenteras i denna publikation har sammanställts av Tundra. Publikationen baseras på allmänt tillgänglig information från källor som Tundra anser vara tillförlitlig. Tundra kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Denna presentation – liksom hela eller delar av dess innehåll – får inte dupliceras eller distribueras under några omständigheter utan skriftligt tillstånd från Tundra.

Användning av information
Denna presentation är endast avsedd för användning av Tundras kunder i Sverige och är därför inte avsedd för någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgänglighet av materialet är förbjudet eller begränsat på något sätt. Enskilda personer eller företag som känner till denna presentation bär ansvaret att informera sig om och följa dessa regler. En juridisk enhet kan hindras från att investera i Tundras fond pga lag eller interna regler. Utländsk lag kan förhindra att investeringar görs utanför Sverige. Tundra kommer inte att verifiera att investeringar utanför Sverige görs i enlighet med utländsk lag och Tundra tar inte ansvar för sådana investeringar. Personer som läser denna presentation bär ansvaret att informera sig och följa dessa regler. Om någon sådan person eller ett företag ändå accepterar erbjudanden från Tundra, av vilket slag de än är, kan det bortses. Ingen del av denna presentation ska tolkas som en uppmaning eller rekommendation att genomföra eller använda någon typ av investering eller att ingå andra transaktioner. De åsikter som uttrycks i denna presentation återspeglar deltagarnas nuvarande åsikter och kan därmed komma att ändras. Informationen i denna presentation tar inte hänsyn till det specifika investeringsmålet, ekonomiska situationen eller behoven hos någon specifik mottagare. Informationen bör inte betraktas som en personlig rekommendation eller investeringsrådgivning. Kunden bör alltid söka adekvat professionell rådgivning innan han tar ett investeringsbeslut och varje sådant investeringsbeslut fattas oberoende av kunden och på kundens egen risk. Tundra tar inget ansvar för någon direkt eller följdförlust av något slag som härrör från användningen av denna presentation.

Risker
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller till och med bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Internationella investeringar, särskilt de på nya marknader i utvecklings- och tillväxtländer (såsom Östeuropa (inklusive Ryssland), Asien, Latinamerika och Afrika), är normalt förknippade med en högre risknivå än investeringar i svenska eller andra utvecklade marknaders värdepapper . Dessa risker inkluderar både politisk och ekonomisk osäkerhet i andra länder samt valutafluktuationer. Dessa risker är särskilt höga på nya marknader eftersom dessa länder kan ha relativt instabila regeringar och omogna marknader och ekonomier.