Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Avsnitt inom produktupplysningar på webbplatsen för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/2088 och artiklarna 25-36 i förordning (EU) 2022/1288

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fondbolaget kontrollerar att de hållbara investeringarna inte orsakar någon betydande skada för andra mål för hållbar investering genom att beakta de fastställda indikatorerna enligt bilaga I till den delegerade förordningen 2022/1288/EU. Fondbolaget är signatär av FN:s Global Compact och har förbundit sig att ej inneha investeringar som bryter mot de tio principerna som anges.

Fonden investerar i tillväxtmarknader och frontiermarknader, med särskilt fokus på låginkomst- och lägre medelklass-länder. Många människor i dessa länder saknar grundläggande rättigheter såsom god hälsovård, tillräckligt med mat, anständiga arbetsvillkor samt möjlighet att utbilda sig. Den övergripande bristen på goda ekonomiska förutsättningar som präglar dessa länder ger en möjlighet för företag att spela en större roll i förbättringar av samhället. Den metod fonden valt för att främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper utgår främst från att säkerställa alla människors rättighet till de mest basala behoven som definieras utifrån FN:s hållbarhetsmål (SDG:er).

Målen med de hållbara investeringarna är att stödja bolag med verksamhet som riktar sig mot sektorspecifika mål, såsom förbättrad matförsörjning, förbättringar av infrastruktur, utbyggnation av förnybar energi, ökad tillgång till läkemedel som människor har råd med, utbyggnation av privat hälsovård som ett komplement till den statliga vården, ökad tillgång till krediter för personer och bolag, ökad tillgång till utbildning samt bolag som bidrar till nationellt ökad integration i världsekonomin. Fondens hållbara investeringar utgörs av bolag som på ett tydligt sätt stödjer dessa mål.

Minst 80% av fondens tillgångar skall utgöras av hållbara investeringar och investeringar som uppfyller andra miljörelaterade eller sociala egenskaper. Minst 60% av fondens investeringar skall utgöras av hållbara investeringar, varav minst 10% skall utgöra miljörelaterade hållbara investeringar och minst 50% skall utgöra hållbara investeringar med sociala egenskaper.

Bolagets investeringar utvärderas såväl av fondbolagets investeringsteam som av extern konsult (Sustainalytics/Morningstar). Fondbolaget har vidare upprättat en intern arbetsgrupp där även medlemmar som är oberoende från förvaltningen ingår. Arbetsgruppen tar årligen fram en hållbarhetspolicy som fastställs av styrelsen. Funktionen för regelefterlevnad följer regelbundet upp fondbolagets hållbarhetsarbete och rapport sker till styrelsen

Tillgång till information är ett generellt problem på de marknader fonden investerar i, då dessa ej omfattas av EU:s regelverk och utvecklingsmässigt ligger relativt långt efter mer utvecklade marknader i mognadsgrad. I allmänhet, men särskilt på fondens marknader, finns det anledning att källkritiskt granska all data. Fondbolaget hanterar denna risk genom att använda såväl intern som extern analys, och genom att sträva efter att alla tillgängliga data skall verifieras med rimlig sannolikhet.  All data hanteras strikt konfidentiellt men dokumenteras och skall kunna göras tillgänglig för kontroll av tillbörlig myndighet för att säkerställa en representativ bild av fondbolagets arbete.

Fondbolaget för löpande dialog med alla portföljbolag som en del av vårt analysarbete. Givet utmaningarna med tillgång till data på fondens marknader är en viktig del av vår dialog att förmå bolagen att utöka sin rapportering av hållbarhetsdata. Fondbolaget använder Worldfavor som är ett webbaserat system där portföljbolagen kan se vilken data som efterfrågas, rapportera in den data som är möjlig för dem att tillhandahålla och gradvis utöka sin rapportering med tiden. Fondbolaget håller utbildningsseminarier som portföljbolagen bjuds in till, men erbjuder även löpande individuell teknisk hjälp till de portföljbolag som önskar stöd.  Vid kontroverser och/eller konstaterad skada på någon av indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser tillåter fondbolaget bolaget 12 månader att vidta åtgärder för att korrigera sådan skada, från den tidpunkt då fondbolaget gjorde bolaget uppmärksamt på ärendet.  I det fall bolaget tydliggör att korrigering ej avses inledas avyttras investeringen tidigare.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fondbolaget kontrollerar att de hållbara investeringarna inte orsakar någon betydande skada för andra mål för hållbar investering genom att beakta de fastställda indikatorerna enligt bilaga I till den delegerade förordningen 2022/1288/EU. I nuläget beaktas endast indikator 4 (exponering mot företag som är verksamma inom den fossila sektorn), Indikator 10 (Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag), Indikator 13 (Styrelsens jämställdhet) samt Indikator 14 (Exponering mot kontroversiella vapen). Då fonden uteslutande investerar i tillväxtmarknader och frontiermarknader som ej omfattas av SFDR saknas i nuläget tillförlitlig data på övriga indikatorer enligt detta regelverk. Fondens ambition är att utöka antalet indikatorer som redovisas genom att begära in denna data direkt från bolagen. För att uppnå detta kommer fonden använda datainsamlingssystemet Worldfavor som är ett webbaserat system där portföljbolagen kan se vilken data som efterfrågas, rapportera in den data som är möjlig att ta fram och gradvis utöka sin rapportering med tiden. Bland den data som efterfrågas inkluderas data för samtliga indikatorer enligt SFDR (de s.k. PAI-indikatorerna). Fondbolaget kommer ha löpande dialog med bolagen för att främja en utökad rapportering.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden investerar i tillväxtmarknader och frontiermarknader, med särskilt fokus på låginkomst- och lägre medelklass-länder. Många människor i dessa länder saknar grundläggande rättigheter såsom god hälsovård, tillräckligt med mat, anständiga arbetsvillkor samt möjlighet att utbilda sig. Den övergripande bristen på goda ekonomiska förutsättningar som präglar dessa länder ger en möjlighet för företag att spela en större roll i förbättringar av samhället. Den metod fonden valt för att främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper utgår främst från att säkerställa alla människors rättighet till de mest basala behoven som definieras utifrån FN:s hållbarhetsmål (SDG:er).

Miljörelaterade egenskaper som fonden främjar innefattar bl.a. utbyggnation av förnybar energi, ansvarsfull produktion och konsumtion, ansvarsfull hantering av vatten, förbättrad avfallshantering, samt åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Sociala egenskaper som fonden främjar är bl.a. minskad fattigdom, ökad tillgång till näringsrik mat, ökad sysselsättning hos ansvarsfulla arbetsgivare, ökad tillgång till läkemedel som människor har råd med, utbyggnation av privat hälsovård för att avlasta den statliga vården, ökad tillgång till krediter för personer och bolag, ökad tillgång till utbildning, jämställdhet i bolags styrelser och ledningsgrupper, likabehandling av anställda, samt att de bidrar till nationellt ökad ekonomisk integration med omvärlden.

Investeringsstrategi

Fonden exkluderar bolag som bidrar negativt till följande egenskaper:

Miljörelaterade egenskaper:

Fonden investerar ej i bolag vars omsättning till mer än 5% kommer från:

  • Fossila bränslen (olja, gas, kol) (Utvinning 5%)
  • Uran (Utvinning 5%)
  • Genetiskt modifierade organismer (GMO) (5%)

Sociala egenskaper:

  • Fonden investerar ej i bolag med pågående Brott mot FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och som ej inlett åtgärder för detta inom 12 månader från påpekande från fondbolaget

Fonden investerar ej i bolag vars omsättning till mer än 5% (i vissa fall 0%) kommer från:

  • Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen (Produktion/Distribution 0%)
  • Övriga vapen och/eller krigsmateriel (Produktion/Distribution 5%)
  • Alkohol (Produktion/Distribution 5%)
  • Tobak (Produktion 0%/Distribution 5%)
  • Kommersiell spelverksamhet (Produktion/Distribution 5%)
  • Pornografi (Produktion 0%/Distribution 5%)

Fonden inkluderar bolag som bidrar positivt enligt nedan:

Den finansiella produkten främjar vidare miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i bolag vars verksamhet bedöms ha en långsiktigt positiv inverkan på det samhälle där den bedrivs. Denna bedömning inleds med en utvärdering med hjälp av Tundras interna ESG-system (Tundra ESG Spectrum). Systemet består av i nuläget 58 mätpunkter (antalet kan komma att utökas), fördelade på miljörelaterade egenskaper, sociala egenskaper samt bolagsstyrning där bolaget måste uppnå en minimi måluppfyllnad i varje delsektion för att vara investeringsbart. Systemet utgår från FN:s globala mål som fondbolaget delat upp på indikatornivå i två kategorier: ”Generella” och ”Sektorspecifika”. Följande mål har valts ut som Generella, som varje bolag i fonden bör sträva efter: SDG5 (jämställdhet), SDG10 (Minskad ojämlikhet) och SDG16 (Fredliga och inkluderande samhällen) utgör sociala mål, medan mål SDG12 (Hållbar konsumtion och produktion) samt SDG13 (bekämpa klimatförändringarna) utgör miljömässiga mål.

Sektorspecifika miljörelaterade mål anses vara SDG6 (Rent vatten och sanitet), SDG7 (Hållbar energi för alla), SDG11 (Hållbara städer och samhällen), SDG14 (Hav och marina resurser) och SDG15 (Ekosystem och biologisk mångfald). Sektorspecifika sociala mål anses vara SDG1 (Ingen fattigdom), SDG2 (Ingen hunger), SDG3 (God hälsa och välbefinnande), SDG4 (Utbildning), SDG8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), SDG9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och SDG17 (Genomförande och globalt partnerskap).

Ett bolag bedöms leva upp till fondens minimikrav och kan klassificeras som en sund verksamhet om de uppfyller följande: i) bryter ej mot de sektorexkluderingar fonden satt upp, ii) uppnår minst godkänd nivå avseende såväl miljömässiga som sociala mål iii) uppnår godkänd nivå avseende bolagsstyrning.

Bolag som utöver ovan krav uppfyller följande:  i) bedriver en verksamhet där omsättningen till mer än 50% stödjer något, eller flera av de sektorspecifika målen, alternativt:  ii) en majoritet av investeringarna sker i verksamheter som stödjer något eller flera av de sektorspecifika målen, anses av fonden vara en hållbar investering. Detta förutsatt att investeringen ej allvarligt skadar någon av indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser.

Vid konstaterad skada tillåter fondbolaget dock bolaget 12 månader att vidta åtgärder för att korrigera sådan skada. I det fall bolaget tydliggör att korrigering ej avses inledas avyttras investeringen tidigare. Vidare kan fondbolaget i vissa fall inneha ägande i bolag med fossileldad kraftgenerering, förutsatt att bolagets expansionsinvesteringar sker inom förnybar energi och bolaget ej genomför expansionsinvesteringar inom fossileldad kraftgenerering.

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolagets investeringsteam följer löpande portföljbolagen och arbetet dokumenteras i fondbolagets interna ESG-system, Tundra ESG Spectrum. Utöver vår interna analys använder fondbolaget även extern analys för screening av portföljen på kvartalsbasis genom konsulten Sustainalytics/Morningstar. För att fastställa ramarna för det hållbarhetsarbete som bedrivs har fondbolaget internt upprättat en arbetsgrupp för hållbarhet. I arbetsgruppen ingår personal som arbetar oberoende från förvaltningen.  Arbetsgruppen tar årligen fram en hållbarhetspolicy som fastställs av styrelsen.   Funktionen för regelefterlevnad följer regelbundet upp fondbolagets hållbarhetsarbete och rapport sker till styrelsen.

Metoder

Sektorexkluderingar mäts dels genom egen analys och dels genom kvartalsvis screening som genomförs av Sustainalytics/Morningstar. Genom fondbolagets interna ESG-system (Tundra ESG Spectrum) utvärderas bolagets verksamhet utifrån såväl miljörelaterade som sociala egenskaper.

Datakällor och databehandling

Då fonden huvudsakligen investerar på marknader som ej omfattas av EU:s regelverk förväntas en majoritet av den data som används i analys att estimeras.

Fondbolaget använder ett stort antal datakällor i sin interna analys. Dessa innefattar bl.a. inhämtande av information från bolagens hemsidor och annan information som bolaget publicerar, analys som genomförs av lokala mäklare i de länder där fonden investerar samt börserna i de länder fonden investerar. Därutöver används extern analys som genomförs av Sustainalytics/Morningstar, AML/KYC/Adverse media-screening som genomförs av Trapets, data som bolaget insamlar med hjälp av Worldfavor samt informationssystemet Bloomberg.

I allmänhet, men särskilt på fondens marknader, finns det anledning att källkritiskt granska all data. Fondbolaget hanterar denna risk genom att använda ett flertal olika källor och sträva efter att all data skall verifieras med rimlig sannolikhet. Samarbetet med Worldfavor bör särskilt nämnas då detta blir ett viktigt verktyg för att förmå bolagen i de marknader där fonden investerar att förstå vilken data som europeiska investerare förväntar sig av dem och därmed på sikt utöka tillgången till verifierbar information. All data hanteras strikt konfidentiellt men dokumenteras och skall kunna göras tillgänglig för kontroll av tillbörlig myndighet för att säkerställa en representativ bild av fondbolagets arbete.

Begränsningar för metoder och data

Tillgång till information är ett generellt problem på de marknader fonden investerar i, då dessa ej omfattas av EU:s regelverk och utvecklingsmässigt ligger relativt långt efter mer utvecklade marknader i mognadsgrad. Fondbolagets analys utförs av ett investeringsteam med lång erfarenhet av att analysera bolag på fondens marknader och normalt sett används ett stort antal källor för att sammanställa den information som inhämtas, men det finns fortsatt en risk att den data investeringsteamet utgår från ej är korrekt.

Genom att fondbolaget utvärderar samtliga portföljbolag med samma interna ESG-system förbättras fondbolagets möjligheter att upptäcka avvikande data. Fondbolagets samarbete med Worldfavor sker med syfte att ytterligare förbättra tillgången till data från samtliga portföljbolag. Vidare kompletteras den interna analysen med extern analys vilket förbättrar möjligheten till upptäckt av problem, samt minskar beroendet av enskilda källor.

Due diligence

Fondbolaget använder såväl sin egen analys, som utgår från Tundras interna ESG-system (Tundra ESG Spectrum), som extern analys med screening genomförd av Sustainalytics/Morningstar, samt screening avseende AML, KYC och negativ publicitet (Adverse media) genom Trapets i sin due diligence-process. Detta skapar en dualitet som medger för fondbolaget att fånga upp problem i portföljen från flera olika källor och genom olika angreppssätt.

Policyer för aktieägarengagemang

Fondbolaget för löpande dialog med alla portföljbolag som en del av vårt analysarbete. Arbetet utgår från vår interna analys av deras verksamhet där deras arbete dokumenteras i Tundras interna ESG-system, Tundra ESG Spectrum. Då de bolag fonden investerar i är verksamma inom geografier som ej omfattas av EU:s regelverk saknas dock stora delar av den data som finns tillgänglig för europeiska bolag.  En viktig del av vår dialog är därför att förmå bolagen att utöka sin rapportering av hållbarhetsdata. Fondbolaget använder Worldfavor som är ett webbaserat system där portföljbolagen kan se vilken data som efterfrågas, rapportera in den data som är möjlig för dem att tillhandahålla och gradvis utöka sin rapportering med tiden. Fondbolaget håller utbildningsseminarier som portföljbolagen bjuds in till, men erbjuder även löpande individuell teknisk hjälp till de portföljbolag som önskar stöd. Uppföljning sker löpande.  För portföljbolagen är detta en möjlighet att öka sin konkurrenskraft på den europeiska marknaden, såväl gentemot potentiella kunder som köper deras produkter, men även gentemot europeiska investerare som på sikt kommer ställa samma frågor. Vid kontroverser och/eller konstaterad skada på någon av indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser tillåter fondbolaget bolaget 12 månader att vidta åtgärder för att korrigera sådan skada, från den tidpunkt då fondbolaget gjorde bolaget uppmärksamt på ärendet. I det fall bolaget tydliggör att korrigering ej avses inledas avyttras investeringen tidigare.

Om risk

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70