Varför frontier markets?

Vi fokuserar på frontier markets för att vi ser stora möjligheter inom tillgångsklassen under lång tid framöver. 50% av världens befolkning bor i dessa länder och den ekonomiska tillväxten är väsentligt högre än i den utvecklade delen av världen. En ung, arbetsvillig befolkning i kombination med hög produktivitetsutveckling skapar ett mycket intressant investeringsklimat.

Läs mer om Tundras definition av frontiermarknader, hur vi skiljer oss från mängden och varför vi tror våra marknader kan erbjuda såväl stor långsiktig uppsida som utgöra en bra diversifiering i den globala aktieportföljen i denna rapport eller nedan. Läs även om vår fond i informationsbroschyren på sidan Köpa/Sälja.

I anslutning till varje månadsskifte publicerar vi ett månadsbrev med kommentarer och analyser av marknadens och fondens utveckling den gångna månaden. Läs senaste månadsbrevet och äldre utgåvor i arkivet.
Om du vill få dessa mailade till dig när de publiceras anmäler du dig här.

RISKINFORMATION

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70.

Om frontier markets

Frontier markets är de nya tillväxtmarknaderna och innefattar länder som Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nigeria och Kenya. Det är länder som kommer från en låg ekonomisk utvecklingsnivå men som under det senaste decenniet har genomgått en omvandling och numera tillhör de mest snabbväxande ekonomierna i världen. Emellanåt inkluderas även Mellanöstern i begreppet. Tundra har valt att inte fokusera på flertalet länder i Mellanöstern givet att länder som Qatar, Förenade Arabemiraten och Kuwait befinner sig på en likvärdig eller högre ekonomisk utvecklingsnivå än Västeuropa och att det därför är rimligt att regionen inte kommer uppvisa samma tillväxt som övriga frontier markets de närmaste decennierna.

Den ekonomiska tillväxten i frontier markets drivs av:

  • Demografi: Frontier markets har unga snabbväxande befolkningar. Det skapar ekonomisk tillväxt då allt fler människor blir en del av arbetskraften. Enligt FN:s estimat kommer befolkningen i frontier markets växa med 1,2% de två nästkommande decennierna jämfört med 0,6% på tillväxtmarknader och 0,2% i den utvecklade delen av världen. Redan idag utgör frontier markets närmare 50% av världens samlade befolkning men bara 5% av världens börsvärde. Människor i länder som Pakistan, Kenya och Sri Lanka blir också allt mer välutbildade. Utbildad arbetskraft lägger grunden till produktivitetsökningar.
  • Urbanisering: Frontier markets genomgår en tydlig urbaniseringstrend – allt fler människor flyttar från landsbygd till tätort. I takt med att detta sker byggs bättre infrastruktur, barn och ungdomar får tillgång till modern skolundervisning allt större del av konsumtionen sker genom den formella ekonomin i varuhus, snabbköp och i köpcentra snarare än på den lokala marknaden. I länder som Sri Lanka, Kenya och Bangladesh är mindre än 40% av befolkningen bosatt i tätorter, jämfört med 80% i Västeuropa och USA.
  • Infrastruktursatsningar: Infrastruktursatsningar genomförs kontinuerligt i frontier markets. Tillförlitlig kraftförsörjning säkras, vägnät byggs ut och allt fler människor får tillgång till fungerande data- och telekommunikation.
  • Utländska direktinvesteringar: Utländska direktinvesteringar i frontier markets har ökat de senaste decennierna. Sedan flera år producerar Nike fler skor i Vietnam än i Kina och koreanska elektronikjätten Samsung Electronics tillverkar hälften av alla sina mobiltelefoner i Vietnam. Vi känner igen mönstret från historien – Japan, Sydkorea, Taiwan och Kina har tidigare genomgått denna fas. Nu har turen kommit till länder som Vietnam, Bangladesh och Pakistan.
  • Ökad politisk stabilitet: Vi tenderar att associera länder i Afrika, Asien och andra utvecklingsregioner med politisk instabilitet. Det är en sanning med modifikationer. Aldrig tidigare har exempelvis Afrika haft så många demokratier som idag. Parallellt har antalet väpnade konflikter minskat under det senaste decenniet.

Frontier Markets

Outforskad mark

Aktiemarknaderna i många frontier markets domineras ännu av inhemska investerare. Antalet utländska pensionsfonder, livbolag och fonder som sökt sig till frontier markets är ännu begränsat. I mångt och mycket utgör dessa marknader outforskad mark. Det begränsade antalet utländska investerare innebär också att frontier markets är mindre genomlysta. Som investerare med ett stort dedikerat analysteam gläds vi åt detta. För den långsiktiga investeraren skapar det möjligheter att hitta outforskade och undervärderade bolag.

Den begränsade närvaron av utländska investerare bidrar också till att frontier markets uppvisar relativt låg korrelation (samvariation) med andra aktiemarknader och tillgångsslag. Att ersätta en del av den globala aktieportföljen med frontier markets kan således innebära att risknivån i aktieportföljen sänks.

Risker

Precis som avkastningsmöjligheterna på frontier markets är stora, är tillgångsslaget också förknippat med risker.

  • Likviditeten är fortfarande sämre än på mer utvecklade marknader.
  • Trots att det politiska klimatet förbättrats avsevärt föreligger fortfarande större risk än på mer utvecklade marknader.
  • Valutan tenderar att vara mer volatil än på mer utvecklade marknader.
  • Bristande bolagsstyrning och korruption kan förväntas vara vanligare förekommande. Tundra jobbar aktivt med dessa aspekter med hjälp av ett dedikerat hållbarhetsteam.

Frontier markets har historiskt brottats med hög skuldsättning. Så är inte fallet längre. Genom nedskrivningar och tillväxt har frontier markets idag lägre skuldsättning (mätt som extern statsskuld i förhållande till BNP) än exempelvis G7-länderna.

Lämpat för aktiv förvaltning

Passiva investeringsprodukter såsom ETF:er och indexfonder har vunnit mark de senaste åren. Frontier markets är mindre lämpade för denna investeringsform. Transaktionskostnaderna är högre, ofta saknas fungerande derivatmarknader, index återspeglar lång ifrån alltid de strukturellt mest intressanta investeringsmöjligheterna och genom den begränsade genomlysningen på marknaden finns goda möjligheter att skapa meravkastning i aktivt förvaltade fonder. Detta återspeglas också i de ofta relativt sämre avkastningsresultaten i passiva produkter inom frontier markets.

Investeringsfilosofi

Vårt urval av aktier sker med utgångspunkt från traditionell, fundamental analys. Våra fonder är aktivt förvaltade.

Inför varje potentiell investering gör vi en analys av det berörda bolaget där vi gör en bedömning av framtida tillväxtförutsättningar samt vad vi tror är en stabil långsiktig intjäningsnivå. Vi rensar för vad som i vår bedömning utgör kortsiktig över- respektive underlönsamhet. Tillsammans med en bedömning av bolagets framtida tillväxtmöjligheter fastställer vi en långsiktig rimlig värdering av bolaget och dess aktie. Vi jämför detta med nuvarande värdering varefter vi antingen bedömer investeringen som intressant eller ej.

Om vi gör bedömningen att värdet på bolaget är väsentligt högre än nuvarande värdering blir nästa steg att förstå varför bolaget i nuläget är undervärderat. Är det bolagsspecifikt, branschspecifikt eller länderspecifikt? Om vi ej förstår varför kan det vara så att vi missat något i vår analys.

Förutsatt att vi förstår varför marknaden i nuläget undervärderar bolaget är det sista steget att identifiera vilka faktorer (s.k. triggers) som kommer innebära en uppvärdering av aktien och sedan noggrant bevaka denna eller dessa faktor/er. En investering sker först när vi gör bedömningen att den faktor/de faktorer som pressat aktien förändrats.

Tundra Fonder har inga restriktioner avseende hur stor del av portföljen som får vara investerad ”utanför” jämförelseindex. Det innebär samtidigt att det kommer finnas perioder då vi halkar efter våra konkurrenter. Att våga ta risken att ”ha fel” inte bara under enskilda kvartal utan t o m år, är en nödvändighet för att lyckas skapa långsiktigt god avkastning tror vi. Tundra Fonders produkter är inte för investerare som söker en kortsiktig stabil avkastning och inte heller en avkastning i linje med index. Sådana investerare kan med fördel investera i några av de framgångsrika hedgefonderna eller i en indexfond.