Varför frontier markets?

Vi fokuserar på frontier markets för att vi ser stora möjligheter inom tillgångsklassen under lång tid framöver. 50% av världens befolkning bor i dessa länder och den ekonomiska tillväxten är väsentligt högre än i den utvecklade delen av världen. En ung, arbetsvillig befolkning i kombination med hög produktivitetsutveckling skapar ett mycket intressant investeringsklimat.

Läs mer om Tundras definition av frontiermarknader, hur vi skiljer oss från mängden och varför vi tror våra marknader kan erbjuda såväl stor långsiktig uppsida som utgöra en bra diversifiering i den globala aktieportföljen i denna rapport eller nedan. Läs även om vår fond i informationsbroschyren på sidan Köpa/Sälja.

I anslutning till varje månadsskifte publicerar vi ett månadsbrev med kommentarer och analyser av marknadens och fondens utveckling den gångna månaden. Läs senaste månadsbrevet och äldre utgåvor i arkivet.
Om du vill få dessa mailade till dig när de publiceras anmäler du dig här.

RISKINFORMATION

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70.

Om frontier markets

En ny generation tillväxtmarknader är på väg att växa fram. Det innefattar länder som Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nigeria och Egypten. Det är länder som kommer från en låg ekonomisk utvecklingsnivå men som under det senaste decenniet har genomgått en omvandling och numera tillhör de mest snabbväxande ekonomierna i världen. Tundras definition av frontier markets är länder som av Världsbanken definieras som låginkomst- eller lägre-medelklass-länder. Dessa länder utgör idag 50% av världens befolkning men enligt FN:s beräkningar kommer de år 2070 utgöra närmare 67% av befolkningen. Det mesta vi läser om dessa länder handlar om problemen men faktum är att mellan 2008-2018 minskade andelen människor som lever under fattigdomsgränsen i lägre-medelklass-länder från 27% av befolkningen till 11%. En ny generation av arbetare och därmed konsumenter växer fram. De kommande decennierna kommer en stor del av världens fabriker, vägar, sjukhus, skolor och köpcentrum växa fram i dessa länder. Det talar för att den ekonomiska aktiviteten kommer vara högre än i resten av världen. Tundra investerar i de bästa bolagen i dessa länder som gynnas av denna utveckling.

Den ekonomiska tillväxten i frontier markets drivs av:

 • Demografi: Frontier markets har unga och snabbväxande befolkningar. Redan idag utgör frontier markets närmare 50% av världens samlade befolkning Enligt FN:s beräkningar kommer andelen år 2070 uppgå till närmare 67% av jordens befolkning. Människor i länder som Pakistan, Egypten och Sri Lanka blir också allt mer välutbildade. Utbildad arbetskraft lägger grunden till produktivitetsökningar och mer uthållig ekonomisk tillväxt.
 • Urbanisering: Frontier markets genomgår en tydlig urbaniseringstrend – allt fler människor flyttar från landsbygd till tätort. I takt med att detta sker byggs bättre infrastruktur, barn och ungdomar får tillgång till modern skolundervisning allt större del av konsumtionen sker genom den formella ekonomin i varuhus, snabbköp och i köpcentra snarare än på den lokala marknaden. I länder som Sri Lanka, Pakistan och Bangladesh är omkring 40% av befolkningen bosatt i tätorter, jämfört med 80% i Västeuropa och USA.
 • Infrastruktursatsningar: Infrastruktursatsningar genomförs kontinuerligt i frontier markets. Tillförlitlig kraftförsörjning säkras, vägnät byggs ut och allt fler människor får tillgång till fungerande data- och telekommunikation.
 • Utländska direktinvesteringar: Utländska direktinvesteringar i frontier markets har ökat de senaste decennierna. Sedan flera år producerar Nike fler skor i Vietnam än i Kina och koreanska elektronikjätten Samsung Electronics tillverkar hälften av alla sina mobiltelefoner i Vietnam. Vi känner igen mönstret från historien – Japan, Sydkorea, Taiwan och Kina har tidigare genomgått denna fas. Nu har turen kommit till länder som Vietnam, Bangladesh och Pakistan.
 • Ökad politisk stabilitet: Vi tenderar att associera länder i Afrika, Asien och andra utvecklingsregioner med politisk instabilitet. Det är en sanning med modifikation. Aldrig tidigare har exempelvis Afrika haft så många demokratier som idag. Parallellt har antalet väpnade konflikter minskat under det senaste decenniet.

Frontier Markets

Outforskad mark

Aktiemarknaderna i många frontier markets domineras ännu av inhemska investerare. Antalet utländska pensionsfonder, livbolag och fonder som sökt sig till frontier markets är ännu begränsat. I mångt och mycket utgör dessa marknader outforskad mark. Det begränsade antalet utländska investerare innebär också att frontier markets är mindre genomlysta. För den långsiktiga investeraren skapar det möjligheter att hitta outforskade och undervärderade bolag som i takt med att ekonomierna mognar kommer att locka till sig mer kapital.

Den begränsade närvaron av utländska investerare bidrar också till att frontier markets uppvisar relativt låg korrelation (samvariation) med andra aktiemarknader och tillgångsslag. Att ersätta en del av den globala aktieportföljen med frontier markets kan således innebära att risknivån i aktieportföljen sänks med bibehållen avkastning.

Risker

Precis som avkastningsmöjligheterna på frontier markets är stora, är tillgångsslaget också förknippat med risker.

 • Likviditeten är fortfarande sämre än på mer utvecklade marknader.
 • Trots att det politiska klimatet förbättrats avsevärt föreligger fortfarande större risk än på mer utvecklade marknader
 • Valutan tenderar att vara mer volatil än på mer utvecklade marknader.
 • Bristande bolagsstyrning och korruption kan förväntas vara vanligare förekommande.

Tundra jobbar aktivt med dessa aspekter som en del av vår analys.

Lämpat för aktiv förvaltning

Passiva investeringsprodukter såsom ETF:er och indexfonder har vunnit mark de senaste åren. Frontier markets är mindre lämpade för denna investeringsform. Transaktionskostnaderna är högre och ofta saknas fungerande derivatmarknader. Index återspeglar lång ifrån alltid de strukturellt mest intressanta investeringsmöjligheterna och genom den begränsade genomlysningen på marknaden finns goda möjligheter att skapa meravkastning i aktivt förvaltade fonder. Detta återspeglas också i de ofta relativt sämre avkastningsresultaten i passiva produkter inom frontier markets.

Investeringsfilosofi

Vårt urval av aktier sker med utgångspunkt från traditionell, fundamental analys. Våra fonder är aktivt förvaltade.

Vi har tre nyckelkriterier som måste vara uppfyllda för att vi ska investera i ett bolag:

 • Bolagets ägare skall vara ansvarsfulla och ärliga och bolaget ska ha en kompetent företagsledning med bevisad förmåga att navigera olika marknadsförutsättningar. Oavsett potential måste vi som aktieägare först och främst vara säkra på att personerna bakom bolaget driver bolaget för alla aktieägares bästa.
 • De produkter eller tjänster bolaget marknadsför ska befinna sig i strukturell tillväxt, dvs efterfrågan på dem skall växa snabbare än den underliggande ekonomin. Analysen berör såväl själva produkten/tjänsten, som hur den produceras med hänsyn till miljö och anställda.
 • Bolaget ska ha en positiv inverkan på samhället där det verkar. Detta är kärnan i vår hållbarhetsanalys och oerhört viktigt för den finansiella utvecklingen. Efter risker med bolagsstyrning är risken för statlig inblandning den största på våra marknader. Bolag som hjälper samhället utvecklas löper betydligt lägre risk att utsättas för statlig inblandning.

Tundra Fonder har inga restriktioner avseende hur stor del av portföljen som får vara investerad ”utanför” jämförelseindex. Att våga ta risken att ”ha fel” inte bara under enskilda kvartal utan t o m år, är en nödvändighet för att lyckas skapa långsiktigt god avkastning. Tundra Fonders produkter är inte för investerare som söker en kortsiktig stabil avkastning och inte heller en avkastning i linje med index, utan för dem, som precis som vi, tror att de största vinsterna görs genom långsiktiga investeringar i bolag på mindre utvecklade marknader där den ekonomiska tillväxten kommer att vara mycket högre de kommande decennierna jämfört med utvecklade marknader.