HÅLLBARHET FÖR TUNDRA – ATT INVESTERA FÖR FRAMTIDEN

För Tundra är ett hållbart bolag en konkurrenskraftig organisation med ansvarsfulla och ärliga ägare samt en kompetent företagsledning. Vår målsättning är att investera i bolag vars verksamhet har en långsiktigt positiv inverkan på det samhälle där den bedrivs. Bolag vars produkter eller tjänster har relevans för kommande generationer och som produceras på ett sätt som är uthålligt med hänsyn till miljö och arbetares rättigheter.

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom långsiktigt hållbara investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för framtiden. För att arbeta mot vår vision utgår vi primärt från de 17 globala målen inom ramen för Agenda 2030. En långsiktigt hållbar investeringsstrategi måste baseras på en global helhet, och inte enbart på utvalda geografiska regioner.

Tundra Sustainable Frontier Fund investerar i låginkomst- och lägre medelklass-länder (tillväxtmarknader och frontiermarknader) där många människor saknar grundläggande rättigheter såsom god hälsovård, tillräckligt med mat, anständiga arbetsvillkor samt möjlighet att utbilda sig. Den övergripande bristen på goda ekonomiska förutsättningar som präglar dessa länder ger en möjlighet för företag att spela en större roll i förbättringar av samhället.

Riskinformation

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70.

FONDEN VÄLJER BORT

Tundra investerar ej i bolag som bryter mot internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption och som efter att Tundra gjort dem uppmärksamma på den sortens brott ej inleder en åtgärdsplan inom tolv månader. Guidande ramverk omfattar:

– De tio principerna under FN:s Global Compact
– OECD:s riktlinjer för riktlinjer för multinationella företag
– PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Fonden exkluderar också bolag vars omsättning till mer än 5% (i vissa fall 0%) enligt nedan:

 • Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen (Produktion/Distribution 0%)
 • Övriga vapen och/eller krigsmateriel (Produktion/Distribution 5%)
 • Alkohol (Produktion/Distribution 5%)
 • Tobak (Produktion 0%/Distribution 5%)
 • Kommersiell spelverksamhet (Produktion/Distribution 5%)
 • Pornografi (Produktion 0%/Distribution 5%)
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol) (Utvinning 5%)
 • Uran (Utvinning 5%)
 • Genetiskt modifierade organismer (GMO) (Produktion/Distribution 5%)

FONDEN VÄLJER IN

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Genom vårt interna ratingsystem Tundra ESG Spectrum utförs en noggrann analys av bolaget, dess ägare och företagsledning. Vår hållbarhetsanalys görs utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär att svagheter på vissa områden kan accepteras förutsatt att de uppvägs av styrkor på andra, och förutsatt att bolaget är beredda att arbeta med identifierade svagheter. Bolagets målsättning skall vara att minimera sin negativa påverkan på människor eller miljö. Följande aspekter tas bland annat i betraktning när vi väljer in bolag till fonden:

 • Kvantitativ screening (AML, KYC, Negativ publicitet) av ägare och ledande befattningshavare
 • Analys av bolagshistorik och hantering av minoritetsägare
 • Efterlevnad av lokal lagstiftning
 • Bolagets konkurrenskraft i relation till sektor och region
 • Produkternas eller tjänsternas långsiktiga samhällsnytta
 • Hantering av miljörisker förknippade med verksamheten
 • Bolagens strävan efter förbättring när det gäller miljöpåverkan samt utveckling av miljövänlig teknik.
 • Bolaget skall ha en positiv inverkan på det samhälle där de verkar

FONDEN PÅVERKAR

Vi påverkar genom tät kommunikation mellan oss som investerare och våra portföljbolag kring aspekter rörande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Samarbeten är viktiga för oss för att nå långt i våra dialoger med portföljbolag. Förutom att skriva under på initiativ som är relevanta för oss som organisation, samarbetar vi även med akademin (forskare och universitet), frivilligorganisationer i alla länder som beskrivs som Tundras kärnmarknader, börser (t.ex. Ho Chi Minh-börsen, Pakistan Stock Exchange, Colombo Stock Exchange), journalister och regeringsrepresentanter.

Som en aktiv ägare strävar Tundra Fonder för att uppnå inverkan på jämställdhet i sina portföljbolag. Att på så sätt se till helheten för mänskligt kapital stärker bolagets möjligheter att långsiktigt attrahera bästa möjliga arbetskraft för att driva verksamheten framåt. Våra portföljbolag ska ha anständiga anställningsvillkor, god arbetsmiljösäkerhet, utbildningsmöjligheter, och det ska finnas policies på plats för att motverka diskriminering. Vi ser det som en viktig uppgift att driva de här frågorna för en långsiktigt hållbar investering.

Vi arbetar på djupet med att ta fram mätbara hållbarhetsmål med fokus primärt på materiella risker för bolaget, dess sektor samt geografi. Ett särskilt viktigt påverkansområde de kommande åren är att stödja bolagen att utöka sin hållbarhetsrapportering givet de högre krav som Europeiska unionen introducerat. För att uppnå detta kommer fonden använda en extern plattform för datainsamling, Worldfavor – ett webbaserat system där portföljbolagen kan se vilken data som investerare efterfrågar och gradvis utöka sin rapportering över tid. Fondbolaget kommer kontinuerligt följa upp portföljbolagens rapportering och stödja dem i deras rapporteringsprocess. Utöver vår interna hållbarhetskompetens samarbetar vi med Sustainalytics/Morningstar för extern analys av hållbarhetsfrågor.