9
okt
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – SEPTEMBER 2019

FONDEN

Fonden steg 0,7% under månaden, vilket var väsentligt sämre än jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 8,1%. Våra undervikter i framförallt energi- och gödselsektorn förklarade delvis tappet. En annan förklaring var fondens utträde ur Pensionsmyndighetens plattform (PPM) där en betydande del av fondförmögenheten fick avyttras i en stigande marknad. Med utträdet avklarat vid månadsskiftet ser vi med tillförsikt fram emot fortsättningen med goda förutsättningar att åter generera alfa i en marknad som vi tror står inför en mycket spännande femårsperiod. Vi intervjuades nyligen om PPM-förändringarna i Realtid. Artikeln finns här: https://www.realtid.se/nya-ppm-reglerna-gor-det-svarare-utmanare.

MARKNADEN

MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) steg 8,1% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 0,4% och MSCI EMF Net TR (SEK) som steg 2,0%. Fallande obligationsräntor (10-års räntan föll med 70 punkter till 12,1%) samt avtagande säljflöden från årets hittills största säljare, lokala aktiefonder, får ses som de huvudsakliga förklaringarna. Vi noterar ett ökat intresse för aktiemarknaden, inte p.g.a. optimism om stigande vinster i det korta perspektivet utan snarare insikten om att vi kan ha sett det värsta i termer av fallande efterfrågan och stigande räntor. Styrräntan lämnades oförändrad på 13,25%. Efter att inflationen för september kommit in på (med den nya inflationskorgen) 11,4% är det sannolikt att vi inom 2-3 månader får se inflationen gradvis komma ned under 10%. Detta bör öppna upp för förväntningar om lägre styrränta någon gång under första halvåret 2020.

Intressant att notera var att vi under september såg utländska inflöden om USD 242m till den lokala räntemarknaden. Beloppet må låta litet men kan jämföras med USD 70m i augusti och USD 10m i juli. Dessförinnan var flödena nära noll under två års tid. Det indikerar ökad tilltro till den pakistanska rupeen bland utländska investerare. Det är rimligt givet att valutan mätt utifrån IMF:s definition av effektiv växelkurs (REER) ligger nära de lägsta nivåer vi sett de senaste 25 åren (se graf). Inflödet under september månad utgjorde omkring 40% av bytesbalansunderskottet under augusti månad. Pakistans bytesbalansunderskott har redan kommit ned väsentligt till nivåer på omkring 2-3% av BNP. Tecken på att portföljinvesteringar därutöver kan finansiera delar av detta skulle ses som positivt bland investerare. Det är således värt att följa utvecklingen av såväl portföljinvesteringar som direktinvesteringar framöver.

Premiärminister Imran Khan höll ett känslosamt tal inför FN:s Generalförsamling (UNGA) där han vädjade till FN att visa ökad uppmärksamhet på situationen i Kashmir. Kommunikationsvägarna i indiska delen av Kashmir är fortsatt avstängda 2 månader efter att Indien stängde av internet och telefonin i regionen. Som vi tidigare sagt finns det en signifikant risk för oroligheter i Kashmir efter att Indien öppnar upp möjligheterna för befolkningen att kommunicera med varandra och med omvärlden. Det finns en betydande risk att Indien skyller eventuella oroligheter på Pakistan och att detta leder till viss militär konfrontation. Detta kan skapa oro på aktiemarknaderna i såväl Pakistan som Indien under perioder de kommande månaderna. Vi bedömer dock fortsatt sannolikheten för ett fullskaligt krig som mycket begränsad givet de negativa implikationerna detta skulle ha för båda länderna. I sitt möte 13-18 oktober kommer internationella myndigheten för motverkande av penningtvätt och terrorfinansiering FATF att ta beslut om vidare eventuella åtgärder mot Pakistan avseende påpekade brister inom det finansiella systemet. Högst sannolikt är att Pakistan förblir under utökad bevakning (blir kvar på den s.k. ”grå listan”) och ombeds fortsätta arbetet. Indien har lobbat hårt för att försöka få Pakistan svartlistade (som Iran och Nordkorea). Det räcker dock att 3 av de 39 medlemsorganisationerna blockerar ett sådant förslag. Givet att medlemsländerna Kina, Malaysia och Turkiet tydligt ställt sig på Pakistans sida i diskussionerna inom FATF och att sannolikt även Saudiarabien och övriga gulfländer kommer motsätta sig ett sådant agerande ser vi sannolikheten som närmast obefintlig för att Indien skall kunna få igenom detta. Nästan lika osannolikt är dock också att Pakistan tas bort från ”den gråa listan” då detta kräver 15-16 röster. Vi konstaterar att den nya regeringen arbetat aktivt med de brister som påpekats men vi tror det är för tidigt för en sådan åtgärd.

Aktiemarknaden handlas fortsatt nära tioårslägsta mätt utifrån värdering av eget kapital, förväntningarna även i de mest utsatta sektorerna (såsom cement, stål, bilar) känns rimligt lågt ställda och vi räknar således med att vi sannolikt har det värsta bakom oss på aktiemarknaden. Inflation och siffror kring bytesbalansen blir på kort sikt de viktigaste makroindikatorerna. Bland portföljflödena kommer störst intresse fästas vid utländska investerares agerande samt lokala aktiefonders. Utvecklingen i Kashmir samt utfallet från FATF:s möte är de geopolitiska faktorer som kommer följas särskilt noga den kommande månaden.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Pakistanska rupeen nu lågt värderad.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec