5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2020

FONDEN

Fonden sjönk med 4,2% jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 7,1% under månaden. Vår undervikt i Bank & Finans och Material (främst gödselmedel) bidrog mest positivt relativt jämförelseindex. Kraftig nedgång i räntorna på andrahandsmarknaden och förväntningar om ytterligare sänkningar om 50-75 baspunkter från centralbanken bidrog till den negativa stämningen mot bankerna. Investerare tog samtidigt hem vinsterna i gödselbolagen efter stark utveckling den senaste tiden. Fonden fick ytterligare positivt bidrag relativt index från våra innehav inom läkemedelssektorn, främst Abbott Labratories, vilka uppfattas som opåverkade eller till och med gynnas av Corona-epidemin. Fonden genererade också alfa från vårt innehav i IT-företaget Systems Limited, som steg tack vare ökad efterfrågan på IT-tjänster. Oljepriset återhämtade sig under månaden och närmade sig USD 40 per fat, och prospekteringsföretagens aktier steg vilket bidrog negativt till fondens relativ avkastning på grund av undervikten mot sektorn.

Inga större förändringar gjordes i fonden i maj.

MARKNADEN

I maj sjönk MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) med 7,1%, medan MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 4,2% och MSCI EM Net TR (SEK) sjönk 2,8%. Ungefär hälften av den negativa avkastningen under månaden hänförs till den svenska kronans förstärkning (+3.6%) mot USD. Lokala investerare var nettoköpare på marknaden och absorberade säljflöden från utländska investerare som nettosålde för USD 40m under månaden. Under maj inföll såväl Ramadan- och Eid-helgdagar, vilket minskar aktiviteten i den muslimska världen. I år bidrog dessutom åtgärder mot Corona att minska aktiviteten ytterligare. Den genomsnittliga dagliga omsättningen på börsen sjönk således med 8% under maj jämfört med april. Pakistan bibehöll sin tillväxtmarknadsstatus i MSCI-granskningen.

Regeringen lättade på rörelserestriktioner under den senare delen av maj, strax före Eid-firandet. Lättnaderna inom turistnäringen och transport, kan komma att bidra till ökad spridning och därmed finns en risk att regeringen återinför nedstängningar för att skydda sjukvården.

Centralbanken sänkte styrräntan med 1%-enhet i maj då inflationen visade tecken på avmattning. Det är fjärde gången sedan mitten av mars som centralbanken sänkt styrräntan från 13,25% till nuvarande 8%. Trots att inflationen ökade med 8,2% i maj och att realräntan därmed är negativ verkar centralbanken försöka gå från en reaktiv penningpolitik till en proaktivt i ljuset av en försämrad ekonomisk situation.

Bytesbalansen för april visade på ett underskott om USD 572m. Denna försämring leddes av en minskning med 30% av exportintäkter (främst textilvaror) samtidigt som importen minskade med 26%. Dock är underskottet 51% lägre än i april 2019. Trots den ekonomiska avmattningen i Mellanöstern ökade remitteringarna med 1% i maj, men sannolikt är det Eid-relaterade inflöden från utlandspakistanier till deras familjer hemma.

I juni kommer regeringens budget inför det kommande budgetåret (juli 2020 – juni 2021), och mer klarhet väntas kring åtgärder och effekter för att hantera Corona-pandemin. Rykten och nyhetsflödet antyder att budgeten kommer erbjuda lättnader för drabbade industrier för att minska pandemins påverkan. Det förväntas att regeringen sänker målet för skatteintäkter till PKR 4,8–5,0 mdr (10-13% lägre än innevarande års mål). Finansministern har kategoriskt förnekat att de kommer införa några nya skatter i nästa års budget.

Bortsett från COVID-19 förväntas Pakistan möta en andra våg av öken gräshoppsinvasion i juni/juli, som redan har förstört delar av jordbruksproduktionen i Pakistan och grannländerna. Regeringen förbereder för att minimera skadorna med hjälp av Kina och internationella organisationer.

Pakistan och IMF har återupptagit samtalen inför den andra granskningen av EFF. Vi tror att med pandemin kommer IMF att visa förståelse för att vissa av målen inte nåtts, som t.ex. skatteintäkter. Alla positiva kommentarer från IMF kommer att mottas positivt av investerarna och samtidigt stärka förtroendet för valutakursen.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Butik efterföljer regeringens standardrutin gällande sanering vid inträde av butiken. 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec