7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2020

FONDEN

Fonden föll med 1% jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK), som föll 2,9% under månaden.

Marknaden var fortsatt i en konsolideringsfas i avsaknad av triggers. Bäst gick det för Informationsteknik och Hälsovård där investerare förväntar sig bättre resultat under COVID-19-krisen. Våra positioner utanför index inom dessa sektorer, Systems Limited samt Abbot Laboratories and AGP Limited var de viktigaste positiva bidragen till fondens relativa överavkastning. Vår undervikt mot Energi bidrog också positivt till den relativa utvecklingen. Negativa bidragsgivare var Karachi Electric och material, främst innehav inom cement- och stålsektorn.

Inga större förändringar gjordes i fonden i juni.

MARKNADEN

Under månaden backade MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) med 2,9%, MSCI FMxGCC Net TR (SEK) sjönk 0,6% medan MSCI EM Net TR (SEK) steg 6,1%. Juni är normalt en avvaktande börsmånad då investerare väntar på finansbudgeten för nästa år och regeringens ekonomiska strategi. Utländska investerare förblev nettosäljare till ett värde av USD 46m (totalt USD 285m hittills i år). Lokala investerare var dock selektiva köpare inom bl.a. hälso- och sjukvård samt informationsteknologi. Den genomsnittliga dagliga omsättningen uppgick till USD 41,2m.

Regeringen presenterade budgeten för det kommande finansiella året (juli 2020 till juni 2021). Regeringen budgeterar för en inkomstökning på 19,4% och ett budgetunderskott på 7% och ett primärt underskott på 0,5% av BNP. BNP-tillväxten förväntas bli 2,1% för det kommande budgetåret jämfört med -0,4% för det nyss avslutade. Med tanke på effekterna av COVID-19 avstod regeringen från att införa nya skatter i budgeten och majoriteten av ökningen kommer från att ekonomin återgår till nivåerna före Coronautbrottet. Budgeten var till stor del marknadsneutral, men med riktade stimulanser mot byggnadsindustrin. Bensinpriserna höjdes med 27-34% som ett resultat av de stigande globala oljepriserna.

Centralbanken sänkte överraskande styrräntan med 1%-enhet till 7% för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Detta innebär att de sänkt räntan med totalt 6,25%-enheter sedan mars 2020. Realräntan är nu negativ, eftersom den senaste inflationssiffran för juni var 8,6%. Men centralbanken förutspår att inflationen kommer att minska ytterligare framöver. Centralbanken har även via policyåtgärder skjutit upp och omstrukturerat lån värda över USD 4 mdr under de senaste månaderna för att stödja ekonomin. Pakistan har även via multilaterala/bilaterala källor säkrat lån på USD 3 mdr.

Bytesbalansen visade ett överskott på USD 13m för maj månad, jämfört med ett underskott på USD 1 mdr i maj 2019. Importen minskade med 41% medan exporten minskade med 40%. I stort sätt oförändrade remitteringar från pakistanier bosatta utomlands stärkte bytesbalansen.

I FATF: s virtuella möte fick Pakistan fyra månaders förlängning för att lämna in rapport om de åtgärder som krävs av utskottet. Nästa möte är planerat i oktober i år, där Pakistan förväntas rapportera om framstegen när det gäller återstående frågor.

Efter att tagit bort nationella lockdowns i maj har Pakistan nu antagit en klusterbaserad lockdown-strategi där vissa områden kan stängas ned om antalet smittade överskrider en viss nivå. Det innebär ett minimum av påverkan för affärsaktiviteterna vilket bör gynna den ekonomiska återhämtningen. Resultatsäsongen drar i gång i juli med indextunga banker och gödselföretag. Vi förväntar oss att vinsterna kommer att ha påverkats negativt på grund av lockdowns och den väsentligt lägre ekonomiska aktiviteten under det senaste kvartalet. Den engångsjustering i vinstestimat som COVID-19 föranlett har nu genomförts. Då osäkerheten kring beräkningar förblir hög kan vi förvänta oss tydliga reaktioner på resultat över eller under förväntningarna.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Shoppingaktiviteten har gradvis ökat för ett av våra bolag efter lättnaderna av restriktionerna.  


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec