13
jan
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – DECEMBER 2019

FONDEN

Fonden steg 2,5% under årets sista månad, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR(SEK) som steg 1,9%. Störst bidrag (0,4%) erhölls från Hälsovård där fondens mindre position i privata sjukhusbolaget Shifa Hospitals steg knappt 50% under månaden. Fonden erhöll även positivt bidrag från aktieval i finansiella sektorn där framförallt en av våra större positioner i Meezan Bank (ingår ej i index) steg 8% på en annars lugn marknad. Vi fick ge tillbaka en del överavkastning inom Basindustri där vi såg rekyler i några av våra mindre positioner inom mer cyklisk industri, såsom Cement och Stål.  För året som helhet har vi utförligt talat om de misstag vi har gjort samt de något speciella förutsättningarna givet fondens utträde ur PPM i slutet på september (tillsammans med 300 andra fonder).  Internt ser vi 30 september som en ny startpunkt där första målet är att åter se till att vi är före jämförelseindex sedan start (just nu 8% bakom).  Inga bolag adderades eller avyttrades under december månad.

MARKNADEN

MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) steg 1,9%, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 0,7% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 5,4%. Det blir därmed fjärde månaden i rad med stigande kurser och från botten i början på augusti har aktiemarknaden stigit närmare 50%.  Som vi tidigare diskuterat har återhämtningen skett mot bakgrund av tydliga förbättringar i den ekonomiska data som presenterats samt insikten om att det pågående reformarbetet börjar bära frukt. I december justerade Moody’s sina utsikter för Pakistan från negativa till stabila. Justeringen motiverades med förbättringar i betalningsbalansen som i sin tur är hänförliga till reformarbetet i kombination med att Pakistan numera tillämpar marknadsprissättning av sin valuta. Under månaden presenterade också IMF sin första genomgång av Pakistans arbete inom ramen för det stödpaket som erhållits. IMF konstaterar att reformarbetet följer den tänkta planen. Man tillät också en mindre nedjustering av målet för skatteintäkterna med PKR 265 mdr givet den kraftiga inbromsningen i ekonomin, samtidigt som man höjde målet om intäkter exklusive skatter med PKR 360 mdr. De senare intäkterna förväntas komma från privatiseringar och förnyelser av licensintäkter för telekomlicenser. IMF:s rapport nämnde också möjligheten att Pakistan kan komma att presentera en extrabudget där det ryktesvägen talats om ytterligare skatter om PKR 150 mdr.  Om vi summerar skatteintäkterna för första halvåret av fiskala året 2020 så konstaterar vi att man samlat in PKR 2080 mdr, jämfört med det nedreviderade målet om 2198 mdr. Det indikerar en ökning om 16% jämfört med första halvåret fiskala året 2019. Även om de inledande målen har fått justerats ned är skatteintaget mycket imponerande givet den kraftiga inbromsningen i ekonomin.

Avseende bytesbalansen konstaterar vi att denna rör sig I fortsatt rätt riktning. Exporten och remitteringar (de pengar utlandspakistanier skickar hem till Pakistan) steg 10,3% respektive 9,4% i november på årsbasis. Samtidigt krympte importen med 13,1%. Efter oktober månads bytesbalansöverskott visade Pakistan som väntat ett underskott under november månad om USD 319m (vi förväntade oss mellan 200-400 musd). Att det åter blev ett underskott i november handlar primärt om att de positiva engångseffekter i serviceexport och remitteringar vi såg under oktober månad denna månad lyste med sin frånvaro. På årsbasis sjönk bytesbalansunderskottet med 72,6%. Centralbankens valutareserv steg under månaden med USD 2.4 mdr till USD 11.5mdr, en nivå vi senast så i april 2018. Större delen av ökningen kom dock från utbetalningar från ADB och IMF. En mindre del kan härröras från det faktum att vi sett fortsatta utländska inflöden till den lokala räntemarknaden (nu USD 1.5 mdr inflöden sedan 30 juni 2019).

Vi förväntar oss att regeringen fortsätter höja el och gaspriserna (inväntar i nuläget besked om exakt hur mycket). Regeringen har också initierat arbete på reformer som handlar om att ge de statliga myndigheterna NEPRA (bestämmer eltariffer) samt OGRA (bestämmer pris på olja & gas) rätt att omedelbart föra vidare nödvändiga prishöjningar eller prissänkningar till konsumenten utan att först regeringen godkänt förändringarna. Om reformen implementeras ges möjlighet att stoppa uppbyggnaden av skulder inom el- och energiområdet som har sitt ursprung i otillräcklig kompensation för el- och olja/gas-leverantörer för stölder och läckage i systemet. Dessa skulder uppgår i nuläget till omkring 4% av BNP. I december genomförde regeringen (dock kontroversiellt) en del justeringar som minskar rättigheterna för NAB (National Accountability Bureau – en myndighet som utreder korruption bland politiker men också ibland inom näringslivet) att agera alltför långt på egen hand. Det bör tas emot positivt av näringslivet där oron för att sammankopplas med tidigare politiska styret varit stor.

I januari förväntar vi oss att regeringen kommer att ratificera nyligen föreslagna höjningar av el- och gastariffer i ett försök att nå balans relativt kostnaderna för produktion och distribution. En åtgärd som inte kommer vara populär, men i linje med det rådande IMF-avtalet och bra för ekonomin på längre sikt. Centralbankens räntebesked förväntas också. Vi förväntar oss att räntan bibehålls oförändrad och att första räntesänkningen kommer tidigast i mars.

De senaste månadernas uppgång har varit snabb och kraftfull. Vi förväntar oss en lugnare utveckling härifrån. Det finns en del svarta svanar – Kashmirkonflikten förblir en potentiell riskfaktor som då och då kan blossa upp, även om risken för ett fullskaligt krig förblir låg. Vi ser det som osannolikt att man tar tydlig ställning i konflikten med USA då Pakistan har starka relationer med såväl Saudiarabien (pro-USA) som Kina (pro-Iran). Ett kraftigt högre oljepris skulle dock åter sätta press på Pakistans bytesbalansunderskott och inflation, vilket sannolikt skulle försena förväntade räntesänkningar och den ekonomiska återhämtningen i landet. Om vi undantar dessa geopolitiska orosmoment så är vi fortsatt optimistiska. Den kanske viktigaste anledningen är att marknaden denna gång faktiskt rört sig på ett skifte i de långsiktiga förväntningarna (effekter av reformer) snarare än tillfälliga kryckor såsom skattestimulans och räntesänkningar. Det innebär en mindre benägenhet för marknaden att reagera på tillfälliga störningsmoment (blicken är redan fäst längre in i framtiden). Uppgången hittills har letts av lokala investerare (utlänningar har varit nettsäljare sedan uppgången inleddes i augusti). Vi tror dock att de reformer som Pakistan just nu genomförs, samt den nya Centralbankens roll, framförallt kommer uppskattas av utlänningar som historiskt varit mycket skeptiska till Pakistan. I perioder när utlänningar varit nettoköpare på aktiemarknaden (3-4 års cykler) har inflödena rört sig i området USD 300-400m om året. Detta har vi ännu ej sett. Under 2020 förväntar vi oss status quo i FATFs utvärdering i februari men ser ej en svartlistning som ett rimligt scenario utifrån det åtgärder som genomförts men kanske ännu mer utifrån vilka länder som har rösträtt (Räcker med tre länder ej godkänner svartlistning och Pakistan har dessa röster genom Turkiet, Kina, Malaysia, Saudiarabien och GCC-länderna). Det är väsentligt större sannolikhet att Pakistan tas bort från listan, men då under andra halvåret. Tidigast i mars förväntar vi oss den första räntesänkningen. Inflationen har förblivit hög (omkring 12,5%) men har den senaste tiden höjts av tillfälliga brister inom livsmedelssektorn. Fortsatta höjningar av el- och olja/gas-priser bör innebära tvåsiffrig inflation även under 2020 men den bör sakta kommer ner från nuvarande nivåer. Centralbankens mål är att inom 24 månader komma ner till en normal inflation på 5-7%. Med antagande om en realränta i intervallet 1,5-2,5% talar vi om en styrränta i intervallet 6,5-9,5% i slutet av 2021, jämfört med nuvarande 13,25%. Gradvisa räntesänkningar de kommande två åren bör påverka aktiemarknaden positivt. Värderingarna är fortsatt låga med omkring 40% uppsida till genomsnittlig (5 år och 10 år) P/EK-värdering. Förutsättningarna för en god utveckling de närmaste 2-3 åren är fortsatt mycket goda.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundras Mattias Martinsson träffar Shifa Int Hospitals November 2019.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec