8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2020

FONDEN

Fonden steg 21,7%, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 18,4% under månaden. Vår övervikt för cyklisk Basindustri, primärt cementsektorn, gav god utdelning under månaden och bidrog med 3% överavkastning. Flertalet av dessa bolag har expanderat kraftigt de senaste åren och tillhör den mindre grupp med ganska hög belåning. Centralbankens sänkning av räntan sågs därför som positiv. Ett annat positivt bidrag kom från Hälsovårdssektorn (+2%-enheter), framförallt läkemedel. Abbott Laboratories (ett dotterbolag till sin amerikanska namne) steg närmare 50% på ökat inflöde till en av de få sektorer som ej nämnvärt påverkas av efterfrågeminskningen i spåren av Covid-19. Vi fick också ett starkt bidrag från vår enda position i IT-sektorn, Systems Ltd (+2%-enheter), som steg drygt 30% under månaden. Störst negativt bidrag erhölls från vår undervikt i energisektorn (-3%-enheter) som återhämtade sig kraftigt mot slutet av månaden. Vi sålde under månaden vår mindre position i Hum Networks efter väldigt stark kursutveckling på kort tid.

MARKNADEN

I april steg MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) med 18,4%, MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg med 5,4% och MSCI EM Net TR (SEK) steg med 6,7%. Efter den stora nedgången under mars återhämtade marknaden stora delar av förlusterna från föregående månad, i linje med den globala utvecklingen. Återhämtningen leddes av lokala investerare i tandem med regeringens åtgärder för att rädda ekonomin från COVID-krisen. Dessutom överraskade centralbankens beslut att sänka styrräntan med ytterligare 200 bps under ett extrainsatt möte. Det förnyade engagemanget från bilaterala och multilaterala institutioner att stödja mindre utvecklade ekonomier och mer stimulansåtgärder för att lindra effekterna i väst ökade optimismen under den sista veckan i månaden. Ändå förblev utländska investerare nettosäljare på aktiemarknaden och sålde USD 69 miljoner (USD 199 miljoner totalt juli-april) under månaden.

Den 16 april beslutade centralbanken med hänsyn till extraordinära omständigheter att sänka styrräntan med ytterligare 200 punkter till 9%. För att rekapitulera sänkte centralbanken i mars styrräntan med 225 punkter vilket leder till en kumulativ minskning av 425 punkter under de senaste två månaderna. Vi ser centralbankens senaste åtgärd som tydligt tillväxt- och sysselsättningsfrämjande. Vidare reviderade centralbanken tillväxtutsikterna för fiskala året 2020 (slutar 30 juni) och 2021. De reviderade estimaten tyder på att ekonomin skulle uppvisa negativ tillväxt med 1,5% (tidigare prognos +3,0%) under innevarande år innan vi ser en återhämtning om 2% tillväxt FY21 (intressant var att liknande tillväxtprognoser publicerades i IMF: s landsrapport som publicerades den 17 april). IMF, som förväntades godkänna den 3:e delen under EFF (Extended Fund Facility) i april, godkände istället ett lån på USD 1,39 miljarder till Pakistan under RFI (Rapid Financing Instrument) för att tillgodose ytterligare externa finansieringsbehov som uppstått på grund av pandemin för innevarande år. Utöver detta har IMF och Pakistan kommit överens om att tillfälligt minska uppställda krav på skatteintäkter under EFF under den pågående pandemin. Inflödet från IMF tillsammans med lägre kapitalutflöden har stött den lokala valutan och valutareserven, som ökade med 3,1% respektive 10,8% på månadsbasis i april.

Den ekonomiska statistiken som publicerats för mars uppvisar en avmattning i försäljningen i flera sektorer i ekonomin på grund av den delvisa nedstängningen av ekonomin (från och med den 23 mars). Där minskade efterfrågan på petroleumprodukter, cement och bilar med 9%, 20% respektive 43% på månadsbasis. Bytesbalansunderskottet för mars stannade på endast USD 6 miljoner, ned med 99% på årsbasis och 97% jämfört med februari, vilket främst stöddes av lägre import (-20% YoY) och högre remitteringar (+9% YoY).

Antalet COVID-fall i landet betydligt lägre än regeringens förväntningar än så länge. Dessutom förväntar sig nu regeringen att antalet fall i landet ska toppa i juni mot tidigare förväntningar om april/ maj. Sannolikt är att den delvisa nedstängnigen fortsätter, men där restriktionerna för fler industrier gradvis minskas.

Inflationssiffran för april stannade på 8,5% på årsbasis jämfört med 10,2% under mars månad.  Med tillkännagivandet av en generös sänkning av bensinpriserna från och med maj har marknadsförväntningarna på ytterligare 100 punkters sänkning av styrräntan vid majmötet ökat.

Under första halvan av maj förväntar vi oss att MSCI:s rebalansering av landindex kommer att tillkännages. Detta inkluderar sannolikt kommentarer kring Pakistans roll i MSCI Emerging Markets index. I skrivande stund är det bara OGDC (med nöd och näppe) som uppfyller reglerna om börsvärde på USD 1 551M medan Habib Bank ligger illa till, även inklusive 2/3-regeln för indexkontinuitet. MSCI tenderar dock att vara försiktiga med plötsliga förändringar och tillåter ersättande av en av de nödvändiga tre indexkonstituenterna med en annan aktie från sitt Pakistan IMI-index. Som det ser ut nu skulle det kunna bli aktuellt att Engro Corp ersätter HBL. Även om vi tror att Pakistan egentligen skulle gynnas av att återfinnas i frontierkategorin, där man skulle bli en viktigare marknad, anser vi att det är osannolikt att dess nuvarande status ses över vid den här tidpunkten.

I nuläget är det Ramadan i Pakistan. Beroende på de exakta datumen för Eid (och de tillhörande helgdagarna) kan vi förvänta oss att siffrorna för bytesbalansen kommer att komma antingen lite tidigt eller ovanligt sent (omkring 18-19 maj alt 27-29 maj. Normalt publiceras bytesbalanssiffran runt den 20:e varje månad (förra månaden var det försenat till 23 april). Vi har tidigare förväntat oss ett litet överskott. Efter PBS (Pakistan Bureau of Statistics; som normalt är snabbare att publicera handelssiffror än centralbanken men där siffrorna tas fram med annan metodik) publicerat ett oväntat stort handelsunderskott för april den 5 maj, där framförallt importen var förvånansvärt hög, har osäkerheten ökat.

Någon gång i mitten av maj räknar vi med att Centralbanken kommer att hålla sitt schemalagda styrräntemöte. Efter totalt 425 bps lägre styrränta i mars-april är uppskattningarna på marknaden ovanligt splittrade. Det mer optimistiska lägret hoppas på ytterligare en sänkning på 100 bps (från nuvarande 9%) vilket sannolikt krävs för en positiv reaktion.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Möte med GD Khan Cement (+ 46% i april) i november förra året. 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec