7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2019

FONDEN

Fonden steg 0,1% i april jämfört med FTSE Vietnam Total Return Index (SEK) som steg 2,7%. Fondens övervikt i konsumentbolag (TNG Investment), finans (VN Direct Securities, SSI Securities) och aktieval inom fastigheter (undervikt i Vinhomes, Vincom Retail, Novaland) var de viktigaste faktorerna som ledde till fondens relativa underavkastning under månad. TNG Investments aktiekurs har konsoliderats efter ett starkt rally i början av året. Kärnverksamheten inom textilier utvecklas fortsatt väl och resultatet för första kvartalet ökade med 72% på årsbasis. Det senaste beslutet att expandera till fastighetsbranschen kan dock orsaka förvirring på marknaden. Kvartalsresultatet för VN Direct och SSI Securities minskade med 36% respektive 50% på grund av en lägre marknadslikviditet och lägre utlåning. Fondens övervikt inom informationsteknik (FPT Corporation) bär fortfarande frukt. FPT har gått mycket bra de senaste månaderna tack vare stark utveckling i kärnverksamheten som vi beskrivit i de senaste månatliga uppdateringarna. FPT:s vinst första kvartalet ökade med 23% på årsbasis. Det genomfördes inga större portföljförändringar under månaden.

MARKNADEN

Aktiemarknaden i Vietnam fortsatte att konsolidera i april. Indexet ökade med 2,7% (SEK) vid månadens slut, jämfört med 4,6% för MSCI Emerging Markets och 0,9% ökning av MSCI Frontier Markets xGCC. Indexet var dock nästan oförändrat om vi tar bort valutaeffekten av den svagare kronan. Likviditeten sjönk till 164,5m USD i genomsnittlig daglig omsättning då lokala investerare var mindre aktiva. Utländska investerare fortsatte att nettoköpa aktier om USD 30,6m under månaden.

De flesta bolagen har nu haft sina årsstämmor och marknaden går mot en lugnare period under sommaren utan nyheter och förväntade företagshändelser som kan stimulera marknaden. Inför det var lokala investerare försiktiga och tenderade att sälja sina aktiepositioner för att minska risken. Detta ledde till en dålig utveckling i en rad medelstora bolag som Hoa Binh Corporation (HBC, -9,8%), Dat Xanh Group (DXG, -4,5%), VN Direct Securities (VND, -5 %) etc. De större bolagen var däremot mer stabila med några överraskande undantag i Hoa Phat Group (HPG, +4,3%) och PetroVietnam GAS (GAS, +14,8%). HPG såg stora köp från utländska investerare under perioden trots en minskning i Q1-resultatet (-18,5%). Petrovietnam (GAS) fick stöd av (1) den nya prissättningspolitiken för Take-Or-Pay (TOP)-kontrakt som tillämpas på elproducenter som kan förbättra lönsamheten och (2) den senaste tidens oljeprisökning. Tack vare ett gynnsammare oljepris ser de flesta företag inom olje- och gassektorn såväl volym som marginalförbättringar jämfört med föregående års nivå. Mäklarbranschen går igenom en svår tid då marknadsomsättningen var ganska låg jämfört med en onormalt hög nivå under första kvartalet 2018. Deras två huvudsakliga inkomstkällor, courtage och räntenetto föll väsentligt som ett resultat av detta. Den långsiktiga bilden av sektorn är dock intakt. Banksektorn utvecklades också svagt under den senaste månaden. Trots en rimlig resultatutveckling under första kvartalet 2019 rustar bankerna för att uppfylla Basel 2-kraven. Det kräver att de flesta bolagen ökar det egna kapitalet under året, antingen genom att ge ut nya aktier till befintliga aktieägare eller genom riktade emissioner till nya strategiska partners. Oro för nyemissioner alternativt utspädning har inneburit en negativ reaktion på marknaden.

Även om marknaden närmar sig lågsäsong nyhetsmässigt, finns det några punkter som tyder på att sommaren kanske inte blir lika dyster som förra året. Först av allt är marknaden inte lika överhettad i år. Privatkunderna har varit försiktigt inställda under en tid och börsklimatet har varit tämligen svalt sedan slutet av mars. Likviditeten är låg och det finns inget tecken på överspekulation. För det andra är den nuvarande aktiebelåningen långt under genomsnittet (ner ~ 40% jämfört med toppen förra året), vilket tyder på att en stora tvångsförsäljningar är osannolikt. Dock kan nervositet från privatkunder påverka marknaden negativt, vilket vi i så fall skulle se som ett bra köptillfälle för långsiktiga investerare till rimliga värderingar.

Makrostatistiken i april var fortsatt stark. Inköpschefsindex för april nådde fyra månaders högsta och noterades till 52,5 (från 51,9 i mars) tack vare ökningen av nya order och jobb. Detta tyder på en fortsatt fortsatt expansion inom tillverkningssektorn. KPI i april steg med 2,9% y-o-y på grund av effekterna av prisökning i olja och el. Kontrakterade Utländska Direktinvesteringar steg med  81% under årets första fyra månader, och nådde USD 14,59 mdr, medan faktiskt utbetalda investeringar uppgick till USD 5,7 mdr (+ 7,5%). Exporten januari-april uppgick till USD 78,76 mdr (+5,8%) och handelsöverskottet summerades till USD 0,7 mdr.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Fyrverkerier på Vietnams Återföreningsdag 30 april.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec