6
dec
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – NOVEMBER 2019

FONDEN

Fonden steg 6,8% under november, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 1,4% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 1,2%. Omkring hälften av överavkastningen kom från Pakistan där vårt val att gradvis öka vår exponering under augusti och september fallit väl ut. Våra aktieval adderade till avkastningen då delportföljen avkastade omkring 20% under månaden jämfört med 14% för marknaden. Väsentlig överavkastning erhölls också från Nigeria där framförallt våra aktieval utvecklades väl. Såväl Access Bank, Zenith, UBA som Guaranty Bank steg mer än 20% under månaden på en i övrigt stillastående marknad. Vi fick också mindre bidrag från vår undervikt i Vietnam och vår övervikt i Sri Lanka. Negativa bidrag till portföljen kom framförallt från Egypten (-0,5%).  Bland enskilda positioners rörelser noterar vi att topp 5 denna gången härrör sig från den korg av mindre bolag vi berättade att vi köpt i samband med månadsbrevet för september. Av fondens drygt 8% i överavkastning gav inget enskilt innehav mer än 0,8%. Snarare rörde det sig om ett brett intresse för vår typ av bolag där vi noterade 21 innehav som steg mer än 20% och endast 6 bolag som föll mer än 5%.  Uppgången bör ses mot bakgrund av en oväntat svag utveckling tidigare under året. Att investera på våra marknader kräver under perioder tålamod vilket årets utveckling är ett exempel på. Vår kommunikation under 2019 har därför handlat mycket om att försöka visa genomlysning i vår positionering och förklara varför vi tror denna är den rätta. Fondens absoluta botten 2019 inträffade i mitten av juli. Sedan dess har vi sett en gradvis mer konstruktiv marknad och i november gick det helt enkelt lite fortare. Fonden värderas i nuläget till omkring P/E 7,6x vilket i våra ögon ej är förenligt med de tillväxtutsikter vi ser i de enskilda portföljbolagen.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Index Net TR (SEK) föll 1,4% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som föll 1,2%. Det vars en ovanligt lugn månad där Vietnam var den marknad som tappade mest (-2,9%). Positiva marknader vars framförallt Nigeria (+5,7%) efter större uppgångar i den finansiella sektorn. Störst uppgång uppvisade dock Sri Lanka (+6,5%). Som väntat vann Gota Rajapaksa parlamentsvalet. Detta ser marknaden som positivt då han förväntas genomföra reformer som förbättrar företagsklimatet och höjer tillväxten.  Den tidigare premiärministern Wickremesinghe avgick strax efter presidentvalet och en interimsregering tillsattes. Inte många dagar därefter kom ett skattesänkningsprogram som bl.a. innebär att momsen sänks från 15% till 8% samt att Nation Building Tax (NBT) som tidigare var 2% på varor och tjänster tas bort. Vidare sänktes bolagsskatten för byggbolag från 28% till 14%. Stora delar av skattesänkningarna blir positivt kännbara för den enskilde konsumenten (t.ex. livsmedel) och bör nog ses mot ljuset av det kommande parlamentsvalet i slutet på mars/början av april där Rajapaksasfärens parti SLFP siktar på att få enskild majoritet.

Två av våra viktigare marknader, Pakistan (25%) och Sri Lanka (16%) har utvecklats starkt den senaste tiden och ser särskilt intressanta ut även framledes. Båda marknaderna har genomgått ett antal tuffa år och större devalveringar.  I Pakistans fall har det handlat om en djup ekonomisk kris följt av ett kraftfullt åtstramningsprogram och tuffa reformer. I Sri Lankas fall fem år av politiskt vakuum. Vi tror båda länderna nu står inför ett antal år av bättre förutsättningar. Det kommer inte vara en spikrak utveckling men vi tror att nyhetsflödet gradvis kommer förbättras. Detta förväntar vi oss kommer locka till sig internationella investerare. Sri Lanka ser i en historisk kontext billigast ut av våra kärnmarknader med närmare 75% uppsida till sin genomsnittliga P/BV värdering de senaste tio åren. Även Pakistan har drygt 40% upp till sitt historiska genomsnitt och givet de pågående reformerna tror vi på en uppgång som blir mindre brant men också mer uthållig än vad som varit fallet historiskt.  Vi besökte Pakistan i början av oktober vilket visade sig vara med ganska perfekt timing. Med dettas månadsbrevet följer en kortare reseberättelse där vi tydliggör en del av våra intryck.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Invigning av Kartarpur-korridoren


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec