6
dec
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – NOVEMBER 2018

FONDEN:

Fonden föll 3,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,5% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,1%. Det var en överlag svag månad för fonden där vi fick ge tillbaka en del av årets överavkastning hittills. Våra aktieval i Vietnam (primärt avsaknad av de största vietnamesiska indexaktierna) kostade omkring 1% relativavkastning, undervikten i Argentina kostade omkring 1%, övervikten i Pakistan kostade knappt 1%, övervikten i Nigeria omkring 0,5%. Vi saknade samtidigt väsentliga positiva bidrag under månaden. Sedan årsskiftet är fonden nu ned 2,8%, i jämförelse med fondens jämförelseindex som är ned 12,4%.

Under månaden har vi genomfört en del större förändringar i portföljen inför det nya året. Den största förändringen är att Argentina är tillbaka i portföljen (6% av fondförmögenheten). Vi gick helt ut ur Argentina i slutet av 2017 och inledningen av 2018 mot bakgrund av orimligt höga värderingar och väsentliga makroekonomiska risker. Detta har varit den enskilt största anledningen till fondens överavkastning under 2018. Vi ser nu att valutan fallit tillräckligt (-50% under 2018) och landet har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att återskapa förtroendet. Vi ser också att de orosmoment som följer i spåren på justeringarna (sannolikt negativ tillväxt första halvåret 2019 och eventuella effekter på opinionen inför presidentvalet hösten 2019) är allmänt kända och bör vara diskonterade. Den tidigare så populära presidenten Macri kommer få det svårt att bli återvald men den enda verkligen väsentliga politiska risken för Argentina, ett återval av Christina Kirchner, ter sig i våra ögon mycket osannolikt. På aktienivå har vi blivit positivt överraskade av hur ett antal av bolagen hanterat krisen, såväl i termer av faktiska resultat som i den transparens man uppvisat. Argentina står inför ett mycket tufft första halvår 2019 och det kommer bli betydligt sämre innan det blir bättre. Vi tror dock 2019 kommer bli ett år av återhämtning för frontier- och tillväxtmarknader där man ser förbi de kortsiktiga effekterna av de kriser som präglat 2018. Vi konstaterar att Argentina från nuvarande nivåer uppvisar en rimlig risk-reward. Vi har köpt tillbaka 3 av våra tidigare investeringar i banksektorn, nu 50-70% lägre än exitnivåerna. Köpen i Argentina har primärt finansierats genom försäljningar i Egypten där vi sålt huvuddelen av våra positioner i cementsektorn men också minskat våra positioner i banksektorn och även justerat ned vikten i sällanköpsvaror.

Detta sagt så adderade vi under månaden en position i Egypten, utbildningsbolaget CIRA som bedriver privat grund- och högskoleutbildning. Utbildning av Egyptens ungdomar är ett prioriterat område för staten och CIRA fyller en viktig uppgift för att uppfylla målet om utbildning för alla barn. Vi träffade bolaget för en dryg månad sedan på plats i Kairo och tror bolaget har goda förutsättningar att uppvisa väsentligt högre tillväxt än ekonomin som helhet de kommande tio åren. Vi gjorde också en del förändringar i Bangladesh. Det mest bestående intrycket av vår resa är de positiva förutsättningarna för läkemedelssektorn där vi ökade under månaden. Vi har inte velat öka vår totalexponering mot Bangladesh givet att vi ser en viss risk för valutan kortsiktigt, sannolikt efter valet i slutet av december. Vi valde därför att minska våra positioner i Brac Bank och IFAD Autos för att öka vår exponering mot läkemedelssektorn. I Pakistan har vi vidare genomfört en del förändringar. Vi har helt gått ur vår position i Meezan Bank som varit ett av fondens mest framgångsrika innehav sedan vi hittade dem för drygt 4 år sedan. Meezan Banks inriktning mot islamic financing kombinerat med ett högt mervärde till förmögna kunder har varit, och förblir ett framgångsrecept. Värderingen är nu dock närmare dubbelt så hög som de större traditionella bankernas och vi tror inte skillnaderna i framtida tillväxt från nuvarande nivåer är tillräckligt stor. Vi har istället köpt den tredje största banken, United Bank. Högre räntenivåer kommer innebär högre räntemarginaler för banksektorn generellt och med en valuta som nu är billig tror vi den nominella tillväxten under ett par år framöver kommer kunna översättas till motsvarande tillväxt i utländsk valuta. Enligt våra estimat handlas United Bank till omkring 7x nästa års vinst. Kombinerat med en direktavkastning om 9% och låg nedsida på valutan, ter det sig attraktivt.

MARKNADEN:

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 1,5% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,1%. Bland de större marknaderna utmärkte sig Argentina och Marocko med uppgångar på 4,5% respektive 2.9% i SEK. I övrigt förvånades nog många av att Sri Lanka, mitt i vad som kan vara en konstitutionell kris, tillhörde vinnarna under månaden och steg 3%. President Sirisena sparkade i slutet av oktober sin premiärminister Wickremesinghe och utnämnde tidigare presidenten Rajapaksa som ny premiärminister. Givet Sirisenas och Rajapaksas infekterade historia, där den förre oväntat bytte sida i samband med presidentvalet 2015 och tillsammans med oppositionen besegrade Rajapaksa, var utnämningen mycket oväntad. Oppositionen har dock hävdat att förändringarna går emot konstitutionen. Två misstroendeomröstningar mot Rajapaksa har gått igenom utan åtgärd från president Sirisena som istället meddelade att parlamentet skulle upplösas och nyval hållas i januari, mer än ett år innan det planerade valet. Huruvida Sirisena har rätt till detta utreder just nu Högsta domstolen. Det ter sig tveksamt om de kommer gå på Sirisenas linje. Situationen är komplicerad Med två sidor som båda hävdar att de agerar i folkets vilja. Tidigare under året hölls lokala regionsval i Sri Lanka där Rajapaksa gick framåt oerhört starkt. Det är således sannolikt att om val skulle hållas i nuläget skulle teamet Sirisena/Rajapaksa vinna. Sättet man försökte åstadkomma detta har dock sannolikt minskat stödet för dem.. Angående marknadsreaktionen konstaterar vi att lokala större investerare varit aggressiva köpare sedan processen inleddes i slutet av oktober. Ur ett rent cyniskt marknadsperspektiv tycker investerare att Rajapaksa, trots alla anklagelser om såväl korruption som brott mot mänskliga rättigheter under inbördeskriget, är bättre lämpad att leda landet framåt. Nuvarande politiska kris är förstås negativ för landets ekonomi på kort sikt. De senaste fem åren har dock varit präglade av svårigheter att bedriva en effektiv ekonomisk politik, något som inneburit att Sri Lankesiska aktiemarknaden nu är en av de lägst värderade börserna inom frontiermarknader, från att tidigare ha varit en av de högst värderade. Med risk för fortsatt turbulens i det korta perspektivet konstaterar vi att mycket är diskonterat av marknaden. Ett tidigarelagt val vore tydligt positivt för aktiemarknaden.

Bland mer allmänt påverkande faktorer bör USAs och Kinas, om än minimala, steg bort från ett mer omfattande handelskrig påverka marknadsklimatet positivt. Som en fundamentalt orienterad investerare bär det oss emot att gå in i alltför långtgående teorier kring vad som åter skall få ”flocken” av globala investerare att åter bli nyfikna på tillväxt- och frontiermarknader. Vi föredrar att fokusera på hur bolagen vi äger förväntas utvecklas. Det går dock inte att undgå att konstatera att ett viktigt moment kommer vara signalerna från amerikanska centralbanken (FED). Eventuella tecken på att höjningarna för den här gången närmar sig sitt slut, kommer ha en högst påtaglig påverkan givet dess centrala plats i diskussionen för tillväxtmarknader från april och framåt i år. Ytterligare fyra räntehöjningar, varav den sista under fjärde kvartalet 2019 är just nu väntat.

Det finns en anledning till att aktiemarknader inte levererar sin genomsnittliga avkastning om 8-10% varje år. Rädsla och girighet skapar den volatilitet investerare vant sig vid. Som någon humoristiskt utryckte det: ”Börsen är den enda affär där investerare springer mot utgången när det är REA”. Och just nu är det realisation på flertalet marknader. Inte bara värderingarna är låga (portföljens P/E-tal för 2018 är i nuläget 8,2x och vi räknar just nu med att värderingen faller till strax under 7x för 2019). Flertalet valutor på frontiermarknader ter sig nu också billiga efter ganska kraftiga fall under det senaste året. Vi tycker inte man som investerare ska vara alltför bekymrad över valutautvecklingen, förutom i extremfall där valutorna överskjuter alltför mycket och aktiekurserna ej tar hänsyn till detta. Argentina i slutet av 2017 var ett sådant fall. Våra marknaders valutor tenderar att över tiden tappa 3-5% årligen mot amerikanska dollarn, vilket kan förklaras med högre räntenivåer vilka i sig kan förklaras av högre inflation. Sällan sker dessa justeringar jämnt över tiden utan i hack, efter ett par år av alltför stark valutakursutveckling. De är av naturen svåra att förutspå då övervärderingen tenderar att uppstå i samband med positiv makroekonomisk utveckling, tilltagande direktinvesteringar osv. När de bryts är det oftast p.g.a. chocker i ekonomin eller i det politiska klimatet och valutan tenderar att ”överskjuta”, dvs den försvagas mer än vad bedömare räknar med. Justeringen följs sedan oftast av en längre period med relativt modest försvagning, lägre än den långsiktiga trenden. Pakistan får sägas vara ett bra exempel i närtid. Som synes av bifogad graf är nu den genomsnittliga valutaförsvagningen sedan december 2000 (startpunkten vald för att få lite tidsutrymme från valutakrisen 1997/98) 7%, vilket historiskt följts av flera år med betydligt mer modesta valutarörelser. 2018 har varit ett utmanande år för investerare på tillväxtmarknader och frontiermarknader och det finns gott om orosmoment kvar. För oss handlar det dock alltid om förväntad genomsnittlig avkastning framöver. Efter ett antal ganska tuffa år där valutakriserna radats upp (Kazakhstan, Nigeria, Egypten, Argentina, Pakistan och Sri lanka) finns det goda förutsättningar för att vi framöver står inför en period med avkastning över det historiska genomsnittet om 8-10% i USD på våra marknader.

ESG ENGAGEMENT:

Tre företag tillkom i fonden denna månad. Argentinska bankerna, Grupo Financiero Galicia S.A. och Grupo Supervielle samt Cairo for Investment & Real Estate Development (CIRA), ett egyptiskt bolag som bedriver privatskolor och universitetsutbildningar.

Grupo Financiero Galicia är baserad i Buenos Aires, Argentina. Företaget grundades 1905 och arbetar inom bank-, försäkring- och närliggande segment. Banken beräknar sitt koldioxidavtryck inkluderar i sin miljöstrategi en rimlig förbrukning av el och papper tillsammans med kampanjer för att öka kunskapen i dessa frågor. Banken är också en del av en regional plattform som samarbetar med kunskapsutbyte, inklusive erfarenheter och bästa praxis som kallas den argentinska bankföreningens Sustainable Finance Committe. Banken publicerar sin hållbarhetsrapport i linje med internationella standarder som Global Reporting Initiative (GRI). Företaget tar också hänsyn till de 17 hållbara utvecklingsmålen.

Grupo Supervielle tillhandahåller bankprodukter och tjänster i Argentina. Baserat i Buenos Aires grundades företaget 1887. Finansiell integration är en viktig aspekt av hållbarheten för banken, där den uppmuntrar och utvecklar finansiella produkter och tjänster i mindre utvecklade samhällen. Företaget har som målsättning att vara en drivkraft för förändring och skapande av sociala värden genom sina initiativ. Dess strategi omfattar program som syftar till att främja socialt deltagande, bekämpa barnfattigdom och undernäring, utbildning och stärkande institutioner. Bolaget förbereder sina årliga hållbarhetsrapporter enligt Global Reporting Initiative (GRI).

CIRA är en av de största privata integrerade utbildningsgrupperna i Egypten som riktar sig till högre utbildning och K-12-segment (Förskola till gymnasiet). Bolaget äger och driver 19 skolor med 24 000 inskrivna elever under varumärket Futures Schools och Rising Star. Utöver detta driver bolaget Badr University Cairo (BUC). Enligt bolaget är varje skola ackrediterad antingen av de lokala eller internationella utbildningsstyrelserna. Företagets redovisade sysselsättningsgrad för lärare är 70% kvinnlig och 30% män. En årlig plan för att utveckla medarbetarnas färdigheter i enlighet med deras specialisering och / eller behov skapas också. Företaget har deltagit i FN: s Global Compact sedan 2003.

Två företag – Egyptiska Arabian Cement och Pakistanska Meezan Bank – avyttrades från fonden på grund av ekonomiska överväganden.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec