9
jan
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR Sustainable Frontier – December 2018

FONDEN:

Fonden föll under december 5,2%, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 5,9% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 4,6%. Positiva bidrag erhölls från undervikten i Argentina (1,3%), avsaknad av innehav i Rumänien (1,2%), aktieval i Vietnam (0,9%) samt avsaknad av innehav i Kenya (0,6%). Störst negativt bidrag erhölls från Pakistan (-2,3%), Turkiet (-0,8%) samt Sri Lanka (-0,5%). Den enda marknaden som gav ett positivt absolut bidrag under månaden var Egypten (0,2%). Få transaktioner genomfördes under månaden. Vi sålde dock hela positionen i John Keells Holdings. Aktien har utvecklats starkt sedan starten av den politiska turbulensen i Sri Lanka och vi konstaterar att givet den relativa värderingen av andra potentiella investeringar får aktien ej längre plats i portföljen.

För året som helhet föll fonden 7,9%, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 17,5% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 7,1%. Vårt val att helt ställa oss utanför vid tidpunkten den största indexmarknaden, Argentina, adderade omkring 14% överavkastning under året. Våra aktieval i Egypten adderade knappt 4% överavkastning under året och positionen vi tog i Turkiet under september adderade 0,7%. Bland negativa bidrag utmärkte sig Sri Lanka och Pakistan (-2,4% vardera) men även våra aktieval i Vietnam (-1,1%) fungerade ej. Det är svårt att vara nöjd efter ett år med negativ avkastning. Givet förutsättningarna är vi dock nöjda med att ha bevarat en så stor andel av kapital under vad vi bedömer vara de tuffaste förutsättningarna sedan finanskrisen 2008.

MARKNADEN:

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 5,9% under månaden, jämfört med MSCI FM Net TR (SEK) som föll 5,0% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 4,6%. Den starkare svenska kronan sänkte avkastningen med omkring 1,5% under månaden. Vi konstaterar att ingen av de största marknaderna uppvisade positiv avkastning i SEK räknat. Rumänien föll knappt 18% på ett nytt skatteförslag som framförallt skulle slå mot banksektorns vinster. Minst negativt utvecklades Nigeria (-1,9%) efter att statens stämning mot telefonjätten MTN ser ut att gå till en mer rimlig förlikning.

För helåret var utvecklingen förstås svag med en nedgång på 17,5% under året. Detta efter att största indexmarknaden Argentina kraschat 48% under året. Av de större marknaderna var det endast Rumänien (+11,5%) som steg väsentligt.

Om vi tittar på det bredare frontierindexet MSCI FM Net TR, som inkluderar mellanöstern, konstaterar vi att det utvecklades väsentligt bättre under året (-9,2% vs -17,5% ex gulfen). Anledningen var framförallt att numera största indexmarknaden (19%) Kuwait steg 26% under året. Mellanösternländerna drabbades av naturliga skäl ej på samma sätt som övriga frontiermarknader av oron kring handelskrig och devalveringar. Vi ser dock inte att denna del av världen kommer tillhöra vinnarna i ett något mindre pessimistiskt börsklimat för mindre tillväxtmarknader och frontiermarknader.

UTSIKTER FÖR 2019:

Efter ett svagt 2018 tycker vi det ser mycket intressant ut för 2019:

  • Flertalet valutor på mindre tillväxtmarknader och frontiermarknader har korrigerats väsentligt under året och är nu billiga. Importen i de marknader vars valutor devalverades mest (Turkiet, Argentina, Pakistan och Sri Lanka) har nu kommit ned eller är på väg att komma ned vilket innebär att bytesbalansunderskotten antingen redan kommit ner väsentligt (Turkiet, Argentina) eller är på väg att komma ner (Pakistan, Sri Lanka). Det ter sig osannolikt att 2019 ska föra med sig ytterligare ett år av generellt svag utveckling för valutor på utvecklingsmarknader.
  • Oljepriset har sedan slutet av september fallit med närmare 30%. Olja är den enskilt viktigaste importvaran för flertalet asiatiska tillväxt- och frontiermarknader. Ett lägre oljepris innebär såväl en ytterligare förbättrad bytesbalans som ett minskande inflationstryck.
  • Under våren 2018 rådde stor oro kring den amerikanska ekonomins alltför höga tillväxttakt och risken för att amerikanska centralbanken FED:s ränthöjningar skulle bli både fler och kraftigare. En relaterad oro var de stigande amerikanska långräntorna som framfördes som argument till varför globala investerare skulle ta hem kapital från riskfyllda aktiemarknader. Sedan kraschen i USA i början av oktober har räntan på amerikanska 10-åriga obligationer kommit ned från över 3% till drygt 2,6% (Vi är faktiskt nu på lägre nivåer än innan nedgången i april på tillväxt- och frontiermarknader inleddes) och förväntningarna på ytterligare amerikanska räntehöjningar har kommit ned drastiskt.
  • Värderingar, värderingar, värderingar. Vi kan förstå drivkrafterna bakom den oro som drev ned aktiekurserna även i våra innehav under 2018 även om vi ur ett fundamentalt perspektiv tycker de var oförtjänta. Den kraftiga nedgången innebär att den genomsnittliga värderingen i Tundra Sustainable Frontier Fund nu är omkring 8x årsvinsten för innevarande år. Då ska man ändå komma ihåg att dessa värderingar tar höjd för vinsttapp i de sektorer som på kort sikt drabbats av ökade importkostnader till följd av devalveringarna. Vi köper inte index utan ledande bolag som är verksamma inom delar av ekonomin vi bedömer växa snabbare än de underliggande ekonomierna. Vi kan förstå att det låter uttjatat att tala om värderingar i ett läge när oron tvingar fram multipelkontraktion. Vi hävdar dock att det är än viktigare att fokusera på värderingarna under dessa perioder. Hur marknaden värderar bolagens vinster varierar som humörsvängningar på kort sikt. Detta kan vi inte påverka. Det vi kan påverka är att äga de bolag som i förhållande till sin värdering har bäst långsiktiga förutsättningar. Bolag för bolag ser vi inte den kris som aktiemarknaden i nuläget prissätter in. Det är viktigt.

Det finns självklart gott om orosmoment kvar, vissa som är svåra att överblicka. Förutsägbarheten i hur Trump agerar härifrån är fortsatt låg och därmed går inte risken för mer väsentliga skador på världsekonomin att avfärda. Givet det som prissatts in på våra marknader konstaterar vi dock att härifrån ser vi framförallt att riskerna kommer från utvecklingen av oväntat negativa händelser på globala aktiemarknader. Sentimentet gentemot tillväxt- och frontiermarknader är svagt just nu men här finns också möjligheten. Den justering vi sett, inte bara i år utan faktiskt de senaste fem åren, är ytterst ovanlig och har skapat ett intressant utgångsläge för ett antal år av betydligt bättre utveckling framför oss.

ESG ENGAGEMENT:

Sri Lankesiska John Keells Holdings såldes under december av finansiella skäl. Inga nya bolag adderades under månaden.DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec