6
sep
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2019

FONDEN

Fonden steg 2,4% under augusti, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,5%. Det största positiva bidraget kom från vår allokering i Egypten (1,5%), aktieval i Vietnam (+0,8%) samt vårt turkiska innehav Medical Park (+0,5%). Negativa bidrag erhölls från avsaknad av innehav i Marocko (-0,5%), vår position i Botswana (-0,4%) samt Pakistan (-0,4%). Även om det är för tidigt att tala om en vändning i sentimentet gentemot mindre tillväxtmarknader noterar vi något mer konstruktiva förutsättningar sedan mitten av juli där grupper av investerare nu ser förbi kända orosmoment och börjar diskutera framtida möjligheter. Vi har i denna miljö noterat viss utdelning för våra aktieval. Som vi beskrev i vårt månadsbrev för juni värderas vår portfölj långt under historiska multiplar trots relativt oförändrade långsiktiga tillväxtförutsättningar. För vissa av våra bolag har förutsättningarna t o m förbättrats. Ett sådant är pakistanska Systems Ltd. Det är Pakistans ledande börsnoterade IT-bolag. 80% av omsättningen går på export vilket innebär att devalveringen av rupeen har givit ytterligare skjuts till tillväxten. Under månaden presenterade bolaget sin rapport för andra kvartalet. Omsättningen steg 62% på årsbasis och bruttovinsten ökade 91%. Valutavinster innan nedersta raden adderade till nettovinsten och vinst per aktie steg 142%. Om vi undantar engångsposterna värderas bolaget till omkring P/E 8x för innevarande år. Målsättningen är att uthålligt växa 25% per år. Under de senaste tre ganska tuffa åren i Pakistan har omsättningen vuxit 31% per år. Drygt 80% av bolaget ägs av f.d. anställda och anställda.  Bolaget är ett bra exempel på nästa generations pakistanska bolag som framgångsrikt tar marknadsandelar globalt. Läs gärna mer på bolagets hemsida: https://systemsltd.com/.

Portföljen värderas till P/E 7,0 för innevarande år (harmonic P/E-metoden) och handlas till en direktavkastning på 4,9%.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 1,5% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,5%. Argentina finns sedan i somras inte längre med i frontierindex (då omkring 20%). Således slapp indexinvesterare det 40%-iga fallet den 12 augusti. Fallet kom efter att sittande president Macri i primärvalen föll oväntat stort mot vänsterkandidaten Fernández vars medkandidat Christina Kirchner är marknadens stora spöke. Andra valomgången är i oktober och om Macri förlorar även då väntar en mycket osäker period för landets ekonomi och aktiemarknad. Det var i övrigt stora skillnader mellan flertalet marknader. Egypten steg närmare 13% på ökade förhoppningar om räntesänkningar medan Pakistan föll drygt 3%, framförallt på oro i spåren av Kashmirkonflikten (läs mer i avsnittet om Pakistan). Frontiermarknader och mindre tillväxtmarknader drabbades mindre hårt av det fortsatt tillspetsade handelskriget mellan USA och Kina men rubrikerna bidrog ändå till viss försiktighet. Det har varit ett ganska märkligt år där vi uppfattat det som att investerare överlag är ganska försiktiga och pessimistiska. Detta har dock inte återspeglats generellt i alla aktiemarknader, utan selektivt och särskilt i mindre och medelstora bolag. Och vi har alla noterat att den bästa aptiten har gällt obligationsmarknader. Efter de senaste årens kriser lever många mindre tillväxtmarknader under helt andra förutsättningar än utvecklade marknader. Räntorna är fortsatt relativt höga (Pakistan 10-års obligation 12,7%, Sri Lanka 10,1%, Egypten 14,7%, Nigeria 14,4%, Kenya 11,5%, Bangladesh 9,3% och Vietnam 4,1%). Med möjligt undantag av Vietnam har de inte åtnjutit den hävstång som underlättnader i penningpolitiken i Europa och USA inneburit. Nuvarande ränteskillnader (spreadar) kan sägas vara en reflektion av 5 ganska oroliga år på flera av de här marknaderna. Efter den våg av devalveringar som skett är det dock berättigat att undra om inte spreadarna bör minska. Om man inte tror att räntorna i västvärlden åter kommer stiga i närtid, borde då inte fenomenet på sikt sprida sig även till mindre utvecklade delar av världen? Och om man inte tror att västvärldens ränteläge är beständigt – löper man då verkligen högre risk i länder som inte baserar sina investeringsbeslut på antagande om nära noll procents ränta?

ESG

Ett företag vi tidigare ägt adderades till fonden i augusti 2019. Pak Elektron Limited (PEL) är en pakistansk tillverkare och leverantör av kraftutrustning och hushållsapparater med säte i Lahore. PEL grundades 1956 och är erkänt för sina kvalitetsstandarder och teknik. under åren har PEL bildat allianser med flera internationella jättar inklusive General Electric, Fujitsu och Hitachi. Effektiv användning av energikällor är en prioritering hos PEL; således har företaget utvecklat ett energi-informationssystem för att identifiera energiförluster vid produktionsenheterna. När det gäller behandlingen av anställda finns strikta säkerhetspolicyer för att säkerställa hälsa och säkerhet för alla anställda. PEL strävar också efter att upprätthålla en kultur av mångfald, lika möjligheter och icke-diskriminering. Företaget deltar regelbundet i olika CSR-initiativ. Bland dessa kan nämnas regelbundna stipendier för ingenjörsstudenter, donationer till intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Fatima Memorial Hospital och deras sponsring av cricketmatchen för Faisalabads förbund för döva cricketspelare.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Möte med Systems VD Asif Peer.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec