8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2020

FONDEN

Fonden steg 10,3% under april månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 5,4% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,7%. Fondens delportfölj i Pakistan steg drygt 20% under april och bidrog med ungefär hälften av överavkastningen. Avsaknad av innehav i Marocko bidrog med ungefär en fjärdedel av överavkastningen emedan bra aktieval i Vietnam bidrog med omkring en fjärdedel. I Pakistan steg ett av fondens största innehav, IT-bolaget Systems, drygt 30% under månaden. Bolaget släppte sin rapport för första kvartalet där vinsten före skatt steg omkring 60%. Valutavinster givet den svagare rupeen och det faktum att omkring 80% av bolagets intäkter kommer från export dopade dock resultatet. Rörelseresultatet steg 21% och omsättningen steg 39% jämfört med första kvartalet 2019 vilket fortfarande är imponerande. Bolaget ser ej väsentlig påverkan på verksamheten så som läget ser ut just nu. Den starkare rupeen hittills under andra kvartalet inverkar negativt på kort sikt. På efterfrågesidan ser bolaget i nuläget dock endast mindre påverkan där viss avmattning inom vissa segment delvis kompenseras av ökad efterfrågan inom t.ex. digitalisering. I Vietnam utmärkte sig byggstålsbolaget Hoa Sen Group med en uppgång på knappt 70% under månaden. Uppgången ska dock ses mot bakgrund av en längre tids svag utveckling för cykliska aktier. Även Airports Corporation of Vietnam (ACV) rekylerade kraftigt under månaden med en uppgång på omkring 40%. Det är svårt att se en verksamhet som på kort sikt drabbas hårdare av Covid-19 krisen än ett flygplatsbolag. Aktien var som mest ned 45% (slutet på mars) och är fortfarande ned 26% för året som helhet. För denna typen av verksamheter krävs att man ser förbi nuvarande situation och tittar på värderingen utifrån hur bolaget bör se ut 5-10 år framåt. Vi gillar i grunden bolag med ”murar” omkring sin affärsverksamhet, något som flygplatser ofta är ett exempel på. 2020 kommer vara ett helt förlorat år för flygplatsbolag men det vet vi redan. Om vi tittar på 2019 års siffror handlas ACV i nuläget på EV/EBITDA om 9x, jämfört med t ex Airports of Thailand som handlas till drygt 22x och Shanghai International Airport som handlas till knappt 20x. I ACV:s fall är kringtjänster på bolagets 21 flygplatser runt om i Vietnam fortfarande en mindre del av de totala intäkterna. Dessa intäkter utgör idag omkring 20% av omsättningen men bör baserat på intäktsstrukturen på andra flygplatsbolag i Asien på sikt nå närmare 40%. Det talar för att bolagets intäkter kommer växa snabbare än flygtrafiken och därtill att marginalerna bör förbättras med tiden. Ett eller t.o.m. två år av negativ påverkan spelar då mindre roll, särskilt som bolaget är finansiellt mycket starkt med nettokassa i balansräkningen.

Under månaden gjorde vi en del utrensningar av positioner som av olika anledningar blivit lite för små. Vår tilt mot medelstora och små bolag innebär att vi normalt sett arbetar med lite fler bolag (40-60 bolag) än fonder som fokuserar på storbolag. Vi har dock som målsättning att ingen position långsiktigt skall utgöra mindre än 1%. Hamnar vi i den positionen så måste vi välja huruvida vi har tillräckligt stark övertygelse för att öka positionen eller om vi ser bättre nytta av kapitalet i andra positioner i fonden. Under månaden avyttrade vi helt fyra mindre positioner i Pakistan: Pak Elektron, Ferozesons Labs, Century Paper och HUM Networks. Ingen av positionerna översteg 0,5% av fondförmögenheten. Inga nya innehav adderades under månaden.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 5,4% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,7%. Starkast av de större marknaderna utvecklades Vietnam med en uppgång på omkring 13%. Även Nigeria tillhörde vinnarna med en uppgång på omkring 10%. Svagast utvecklades Marocko (-2%) och Kazakhstan (+3%). Bland Tundras marknader utanför index steg Pakistan med 18%, medan Egypten steg knappt 8%. Aprils uppgång får ses som en rekyl efter mars nedgång som var den största sedan finanskrisen 2008. Massiva penninglättnader världen över har delvis spritt sig till frontiermarknader och mindre tillväxtmarknader. T.ex. Pakistan sänkte räntan ytterligare 2%-enheter under månaden (total -4,25%-enheter under mars och april). Bland våra marknader var såväl börserna i Bangladesh som Sri Lanka stängda under hela april månad. I båda fallen mot bakgrund av hårda karantänregler. Båda börserna förväntas återuppta handeln under inledningen av maj. Även om världens aktiemarknader återhämtat sig under tiden kan vi få se en ytterligare dipp när de öppnar då kvarvarande säljordrar ska exekveras. Stängda börser är det värsta utländska investerare vet. Givet de redan mycket låga värderingarna är det dock svårt att se en mer långvarig nedsida. Om vi ser på rapporterna för första kvartalet som kom under månaden var de ”som väntat lite svagare än väntat”. Vi tror dock att de verkliga effekterna på bolagen kommer synas först från april och framåt. Även om marknaden bör ha förstått detta kan det föranleda en viss försiktighet framöver givet den starka rekylen under april månad. Sannolikt gäller detta inte bara våra marknader. För utsikterna generellt har vi nog kommit så pass långt in i krisen att investerare hunnit visualisera sina worst-case scenarios. Ökad insikt om att världen underskattat spridningsgraden (och därmed överskattat dödligheten) kan innebära att de gradvisa lättnader i karantänsbestämmelser vi nu ser i många länder inte nödvändigtvis kommer återupptas i närtid. En något mer fungerande världsekonomi under andra halvåret ter sig rimligt att förvänta sig i nuläget. Den stora risken för mindre tillväxtmarknader är på kort sikt refinansieringsrisker i utländsk valuta. Att betala av på skulder i utländsk valuta utan att pressa redan svaga valutor blir svårt när exporten minskar kraftigt och turismintäkterna helt försvinner under en period. Här tycker vi att internationella institutioner som IMF och även G-20 länderna adresserat oron genom betalningsunderlättnader med kortare hanteringstid än normalt. Även om vi står inför ytterligare ett antal osäkra månader bör långsiktiga investerare nog lägga mer tid på att se framåt. I vårt förra månadsbrev visade vi den redan svaga utvecklingen de senaste 5 åren för flertalet av våra marknader, något som innebär att värderingarna överlag var historiskt mycket låga redan i ingången av 2020. I kombination med lägre räntor och stimulanspaket öppnar det upp för ett gradvis bättre andra halvår och ett intressant 2021.

ESG

På grund av ekonomiska skäl avyttrades de pakistanska bolagen Century Paper & Board Mills Limited, Pakistan Elektron Limited, Hum Network Limited och Ferozsons Laboratories Limited från fonden i april.

Inga företag adderades till fonden i april 2020.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

E-möte med Systems Ltd:s VD Asif Peer i början av maj 2020.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec