4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MARS 2019

FONDEN

Fonden gick ned med 5,9% (SEK) i mars jämfört med jämförelseindexet MSCI Pakistan Net (SEK) avkastning på -1,9%. Månaden präglades av efterverkan av de makroekonomiska stabiliseringsinsatser från regeringen – 34% avskrivningar och en 500-bitars monetär höjning – genomfört, vilket resulterade i en ekonomisk avmattning.

De största negativt bidragande exponeringarna relativt jämförelseindex var material och kraftförsärjning medan de mest positivt bidragande exponeringarna var från hälso- och energisektorerna. Under månaden minskade vi våra exponeringar i hälsovård (efter out-performance), material (cementbolag med låg likviditet och gödselkonglomerat), hälso- och sjukvård (efter out-performance), informationsteknik (efter out-performance) och ökade vår exponering i ett stålbolag.

MARKNADEN

I mars såg vi en kraftig försämring av valutareserverna, svagt stigande oljepris och de ekonomiska efterverkningarna av de ”makroekonomiska” stabiliseringsinsatserna. Med en kumulativ höjning av styrräntan på 5%-enheter tillsammans med en valutaförsvagning om 34% på mindre än sex kvartal ville man omvärdera valutan närmare Real Effective Exchange Rate och få ner styrräntan till normala tvåsiffriga nivåer (nu 10,75%). Med eller utan IMF behövdes detta i huvudsak för att begränsa utflödet av USD som nu minskat från USD 2 mdr/månad till USD 356m i februari 2019 genom att importen är dyrare på grund av devalveringar och nyinförda/höjda tullar.

Sådana kraftiga åtstramningar har förstås konsekvenser på den ekonomiska tillväxten vilket kräver ytterligare anpassning av regeringen då intäkterna kommer att bli lägre som en konsekvens av långsammare tillväxt (förväntad BNP-tillväxt 2019 3,5-4%) och högre budgetsunderskott på grund av högre inhemska lånekostnader efter räntehöjningarna. Det begränsar regeringens möjligheter till stimulerande finanspolitiska åtgärder vilket leder till att konsumenternas köpkraft antagligen kommer att urholkas de kommande 2-3 åren. Resultatet kunde dock ha varit ännu värre om inte regeringen hade säkrat lån på USD 13 mdr från Kina, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Rregeringen slutförhandlar också med IMF om ett stödpaket som väntas starta i maj vilket också och enligt finansminister Asad Umar skulle det också möjliggöra stöd från den Asiatiska Utvecklingsbanken, Världsbanken och andra institut för tillväxtprojekt. Med nuvarande prognoser är budgeten i balans igen år 2020.

Trots det makroekonomiska klimatet finns det hoppfulla tecken. Regeringen har prioriterat vattenlagring och startat projekt för dammkonstruktion. Internationella kolpriser har nått USD 70 per ton, vilket bör påverka portföljen positivt då vi har ökat övervikten i Materials eftersom tillgångsvärdena är mycket attraktiva på nuvarande nivåer (trots låga marginaler kommande år eller två). När värderingarna normaliseras bör dessa aktier utvecklas bättre än marknaden i helhet.

Med mycket motvind i det korta perspektivet  i form av IMF-diskussioner, FATF-möten, budgetförberedelser, minskande försäljningen och en mindre sannolik nedgradering från MSCI Emerging Market-status lär nog internationella investerare lysa med sin frånvaro men vi ser det som attraktiva inträdesnivåer . Remitteringarna har ökat till 12% bokslutsårets första 8 månader till USD 12bn och FDI-indikationer i form av USD 1 mdr från Kinas Challenge Apparel, USD 150m från Total PARCO och USD 118m i turismintäkter visar på ökande intresse från utlänningar. Dessutom lanseras ett program för byggande av billiga bostäder vilket kommer att driva upp efterfrågan på byggmaterial.

Ännu viktigare, som vi ser det, är att de dubbelsiffriga lokala räntorna minskat det institutionella intresset från banker och försäkringsbolag att investera på börsen,  eftersom de kan investera i långa statsobligationer och få  13,5%, har bidragit till att börsens nuvarande värdering på det innevarande årets förväntade vinst är ca 7,8x.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec