5
jun
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2018

FONDEN:

Gwadar: En hörnpelare i CPEC.

Under månaden föll fonden 7,8% jämfört med MSCI Pakistan Net TR (SEK), som sjönk 8,3%. Marknaden korrigerade kraftigt på grund av ökad nervositet inför valet (preliminärt 25/7) och fortsatt utländska försäljningar. Minskad riskaptit i kölvattnet av stigande amerikanska räntor påverkade det allmänna sentimentet på tillväxt- och frontiermarknader och bidrog till nedgången. Våra undervikter i Finans och Energi bidrog positivt till avkastningen medan vår övervikt i Basindustri kostade en del överavkastning.

Under den gångna månaden ökade din fondförvaltare exponeringen i den största banken, Habib Bank, givet ett attraktivt värderingsgap mot övriga banker. Exponeringen mot Pak Elektron, ett ledande varumärke för vitvaror, ökades också på grund av låg värdering och sannolikt förbättrad försäljning framöver. Vi har gradvis minskat vår exponering mot Kraft och Dagligvaror och istället investerat i större, likvida bolag där den närmaste tiden är mer förutsägbar.

 

MARKNADEN:

Frontier- och tillväxtmarknader har sin egen charm, och går därmed ofta sin egen väg. Vid genomgång av Tundras kärnmarknader söker våra portföljförvaltare i första hand efter tydliga ingredienser för långsiktig framgång: strukturellt sunda kapitalmarknader, hög (företrädesvis ung) befolkning, samt ett fungerande styre. Ett sådant recept är ett exempel på hur de nu utvecklade marknaderna utvecklats, med mindre politiska chocker i allmänhet. Pakistan är inte annorlunda.

Pakistans kombination av stark vinsttillväxt, konkurrenskraftig demokratisk regim, ett fallande oljepris och massiva infrastrukturinvesteringar under China Pakistan Economic Corridor (CPEC) värda 50-55 miljarder dollar, innebar en anmärkningsvärd utveckling för den pakistanska börsen åren 2012, 2013, 2014 och 2016 följt av en svag utveckling 2017 just efter att man uppgraderats till MSCI Emerging Markets. Trots den svaga utvecklingen 2017 har utländska investerare som deltog sedan 2012 blivit rikligt belönade för sitt risktagande.

Pakistan står nu åter inför en tröskel som om den passeras utan problem kan innebära starten för en ny positiv period för aktiemarknaden: Valet i juli 2018. Att två demokratiskt valda regimer får fullfölja sina hela mandatperioder blir, liksom valet 2013, en ny milstolpe. Politikers insikt om att det faktiskt får fullfölja sin mandatperiod har inneburit en ökad takt i reformerna. Pakistans unga befolkning (60% av befolkningen är under 30 år) innebär också att det kommer en ny grupp väljare, i genomsnitt mer pålästa än föregående väljargrupper och med krav på förändring. Framväxten av Imran Khans PTI, ett tredje mäktigt parti på en politisk arena som historiskt handlat om bara två partier (PML-N och PPP), har ytterligare intensifierat kraven på att ställa politiker till svars för sina handlingar och den ekonomiska politik som bedrivs. Som alla förändringar skapar det dock också osäkerhet. Trots anklagelserna gentemot många företrädare i sittande regeringspartiet PML-N har de dock under sin mandatperiod lyckats bygga 1 700 kilometer vägar, adderat 10 000 MW kapacitet elektricitet och säkerhetsläget i landet har inte varit bättre sedan man ställde sig på USAs sida i Kriget mot Terror i spåren av 9/11. Oavsett vilken regering som tar över efter valet har Pakistan tagit stora politiska steg de senaste tio åren. Med stora reformsteg följer dock också misstag. Infrastruktursatsningarna har kostat mer än Pakistan förväntat sig. De skulle ha kunnat genomföras i en långsammare takt för att inte skapa oro kring förmågan att betala av lånen för dem. För detta har Pakistan kritiserats. Den nya el som adderats till elnätet är i en regional jämförelse fortfarande relativt dyr och vi väntar fortsatt på tydligare incitament gentemot utländska investerare för att locka dessa att etablera sig i Pakistan. I skrivande stund är det marginell fördel PTI vs sittande regeringspartiet PML-N. Om vi går igenom PTIs ekonomiska program konstaterar vi stora ambitioner om att öka sysselsättningen genom att förbättra förutsättningarna för arbetsintensiv tillverkning, inom jordbruket och byggsektorn. Det ska också ske stora insatser på att dokumentera ekonomin och öka antalet skattebetalare i landet. Imran Khan är en av få politiker som av flertalet bedöms som icke-korrupt. Detta skulle kunna förbättra möjligheten till att få folket att slutligen registrera sig som skattebetalare. Vidare har han stort stöd bland utlandspakistanier vilket skulle kunna innebära större inflöden av kapital till landet. Nyligen fick Pakistan Stock Exchange sin första utländska VD, kanadensaren Richard Morin. I samarbete med den nya kinesiska ägaren finns ambitioner om att introducera mer avancerade produkter såsom derivat och börshandlade fonder samt att ytterligare stärka skyddet för minoritetsägare, ett område där Pakistan faktiskt ligger högt (strax under Sverige) i en global ranking. För att undvika framtida kriser krävs breda strukturella reformer och här har Pakistan kommit en bit på vägen. Pakistans utbyggnad av sina egna kolgruvor har mötts av kritik men då de ersätter delar av oljeimporten innebär det minskad risk för chocker såsom 2007-2008. Samtidigt pågår utbyggnaden av stora dammar för framtida vattenkraft och det pågår parallellt en stor utbyggnad av alternativa energikällor där Pakistan, liksom Indien, skapar förutsättningar för större investeringar i solkraft. I drygt ett år har marknaden präglats av politisk osäkerhet och resultatet av reformerna som implementerats har kritiserats. När vi ser tillbaka på tiden då vi lanserade Tundra Pakistan Fund i oktober 2011 så konstaterar vi dock att det hänt en del: Börsbolagens omsättning har stigit 70%, vinsterna före skatt har stigit med 105% och värderingen har stigit från P/E 7,7x i utgången av 2011 till P/E 9,5x för 2018 års förväntade vinster. Fonden har i svenska kronor gett en genomsnittlig årsavkastning på drygt 15% sedan start, sämre än S&P500 (20%) men 3% högre genomsnittlig årsavkastning än svenska OMX index, 5% högre än MSCI Emerging Markets och MSCI Frontier Markets och faktiskt 2% högre genomsnittlig årsavkastning än Indienbörsen (SENSEX index).

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec