4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2019

FONDEN

Fonden föll 12,9% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 14,9%. Fondens undervikt i energisektorn var det viktigaste bidraget och adderade omkring 2,5% relativavkastning bidrag erhölls också från fastighetssektorn (0,8%) och Finanssektorn (0,6%). Fondens övervikt i dagligvaror var det enskilt mest negativa bidraget (-0,6%). Det var en månad som präglades av oro och utflöden ur lokala fonder, något som förklarar den relativt jämna sektorutvecklingen där alla sektorer föll ungefär lika mycket. Fondens innehav i Aisha Steel Pref såldes under månaden. En del ombalanseringar i portföljen skedde, något som vi kommer berätta mer om vid ett senare skede.

MARKNADEN

Marknaden föll 14,9% under juni månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 0,3% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,5%. En viktig anledning bakom kursfallet var den pakistanska rupees försvagning om närmare 10% mot den amerikanska dollarn. På månadens sista handelsdag röstades budgeten för verksamhetsåret 2020 igenom. Det är en oerhört tuff budget med en budgeterad ökning av skatteintäkterna med 35% och kraftiga nedskärningar av subventioner inom energiområdet, inklusive gaspriser och elpriser. Tidigare skatteunderlättnader för utvalda sektorer (såsom textil och cement) har dragits tillbaka, något som utmynnat i ramaskri på marknaden. Det har också kombinerats med en stor kampanj för att öka antalet skattebetalare där premiärminister Imran Khan personligen vädjat till befolkningen att registrera sig och utnyttja den skatteamnesti som utfärdats. Pakistanska skatteverket (FBR) har fått nya befogenheter som bl.a. innebär att de nu har tillgång till alla kontouppgifter inom banksystemet. I kombination med utökat samarbete med utländska banker pågår en långtgående skattereform med en, denna gång trovärdig, målsättning att i ökande utsträckning dokumentera den pakistanska ekonomin. En generell skatteamnesti har utfärdats som gäller ett par dagar in i juli. För alla som registrerar tillgångar inom denna deadline betalas någonstans mellan 1-6% på tillgångarna. De som ej registrerar sig riskerar jagas som skattesmitare med hot om stora böter och i värsta fall flera år i fängelse. Förändringarna har tagits emot med stora protester bland oppositionen, befolkningen och industrin. Som en jämförelse kan sägas att skatteintäkter i procent av BNP i Pakistan det nyss avslutade året var uppskattat till 12-13%, jämfört med närmare 50% i Sverige. Av Pakistans drygt 200 miljoner invånare var förra året endast 2 miljoner registrerade som skattebetalare. Vidare gör preliminära uppgifter gällande att av 50 miljoner bankkonton i Pakistan tillhör endast omkring 5 miljoner individer och institutioner som är registrerade som skattebetalare. Pakistans målsättning är att de närmaste tre åren öka skatteintäkter som andel av BNP från uppskattat 12-13% innevarande år till 17% 2021-22, dvs ungefär samma nivå som Indien idag. Att förändra 70 år av vana att hålla sig utanför skatteverkets informationsnät kommer inte bli lätt men ansträngningarna som denna gång sker är trovärdiga och kommer sannolikt ge ett märkbart resultat.

Att budgeten nu är godkänd banar väg för att IMF godkänner sitt stödlån till Pakistan om USD 6 mdr. Detta skall läggas till redan tillkännagivna stödlån och importunderlättnader från närliggande länder (Kina, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar) om ca USD 12 mdr. Traditionellt innebär ett underskrivet avtal med IMF att aktiemarknaden inleder en ny uppgångsfas. Lokala investerare är dock närmast i chock. I princip alla subventioner avseende gas och el är eliminerade genom chockprishöjningar. Endast den allra fattigaste delen av befolkningen har skonats. Vi kommer få se inflationen stiga ytterligare från nuvarande drygt 9% (i budgeten antas 11–13%). Det innebär sannolikt att vi kommer få se minst en ytterligare höjning av styrräntan med 100-150 punkter (från nuvarande 12,25%) under juli månad. 5- och 10 åriga obligationsräntan handlas i nuläget till strax under 14% men förväntas stiga till omkring 15% den närmaste tiden. Utifrån detta är det dock rimligt att ställa sig frågan hur mycket mer negativt marknaden har att vänta sig. Under finanskrisen 2008 toppade den 10-åriga obligationsräntan på 16,5% för att sedan snabbt komma ned i takt med den lägre tillväxttakten i ekonomin. Utöver finanskrisen har vi egentligen bara en period sedan 2006 då den 10-åriga räntan låg på nuvarande nivåer under mer än ett halvår. Det var slutet på 2010 fram till mitten av 2011. Lokala investerare är i chock och det är många som just nu är besvikna på Imran Khan. Efter att överbefälhavare Bajwa nyligen i ett tal tydligt stöttat kraftfulla åtgärder för att stabilisera ekonomin står det dock ganska klart att militären förblir på Imran Khans sida. Vi tror att utländska investerare kommer ställa sig positiva till de reformer som just nu genomförs och vi tror intresset har förutsättningar att sprida sig utanför den krets som traditionellt investerat i Pakistan. Slutfasen av en börskrasch är dock irrationell och avslutas oftast med kraftiga kast såväl upp som ned. Således bör man som investerare vara försiktig med att försöka tajma marknaden och givet den oro som lokala investerare uttrycker är det inte uteslutet att vi kan få se mer nedgångar innan det blir bättre. Det kan låta märkligt att säga detta mitt under en kris som snart kan likställas med nedgången under finanskrisen 2008 men faktum är att de reformer som Pakistan i nuläget genomgår, trots det lidande de innebär på kort sikt, skapar förutsättningar för framtiden vi faktiskt tidigare ej sett som möjliga. Från vilka nivåer en vändning sker blir en gissning men om Pakistan fullföljer det åtgärdsprogram för ekonomin man nu signalerat skapas förutsättningar för en större, men framförallt mer uthålligt positiv trend för Pakistan som land och förhoppningsvis därmed också för dess aktiemarknad. Ett viktigt test för Pakistan och Imran Khan blir sannolikt dennes planerade möte med Donald Trump på amerikansk mark som enligt uppgift skall ske under juli månad. Det är ett bra tillfälle för Imran Khan att berätta om Pakistans framtidsplaner inför hela världens media men givet Trumps oberäknelighet är det en resa inte helt utan risker också.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Imran Khan fick igenom sin budget.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec