7
aug
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2020

FONDEN

Fonden steg 9,5%, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK), som ökade 6,4% under månaden. Marknaden välkomnade den fallande trenden i antalet nya COVID-19-fall och regeringens ekonomiska plan i och med att affärsverksamheten i landet återupptogs. Lokala investerare uppskattade stimulanspaketet för byggindustrin som presenterades av regeringen. I spåren av detta såg vi en köpvåg i material och byggrelaterade aktier. Fondens aktieval inom Basindustri, främst cement och konstruktionsstål, gav det största bidraget till överavkastningen jämfört med index under månaden. Våra off-benchmark-positioner inom textilier och bilar utvecklades också bra i juli och bidrog till den relativa utvecklingen. Dessutom utvecklades våra innehav inom Bank & Finans, t.ex. Meezan Bank och Adamjee Insurance också bra för fonden. Fonden bibehöll undervikt mot Energibolag som utvecklades väl i juli då de globala oljepriserna steg, och därmed bidrog negativt till den relativa avkastningen. Fondens innehav i Hälsovård-sektorn utvecklades sämre än jämförelseindex, men innehaven har tidigare utvecklats mycket bra sedan COVID-19 bröt ut.

Fonden ökade exponeringen i det största textilföretaget i Pakistan när den internationella handeln återupptogs och ökade selektivt exponeringen i finanssektorn och energiaktier. Fonden minskade exponeringen inom material och industribolag.

MARKNADEN

MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) steg med 6,4% under månaden, MSCI FMxGCC Net TR (SEK) sjönk med 5,9% och MSCI EM Net TR (SEK) steg med 2,4% under motsvarande period. Lokala pakistanska köpare drev marknaden tillbaka till nivåerna före COVID-19. En tydlig minskning av antalet nya coronasmittade, regeringens stimulanser till byggindustrin, starka repatrieringar, stabilitet i valutareserven samt förbättrad betalningsbalans indikerar bättre än förväntad ekonomisk utveckling. Den genomsnittliga dagliga omsättningen steg till USD 88m. Utlänningar var dock nettosäljare till ett värde av USD 68m under månaden.

Sedan Pakistan gradvis började öppna upp ekonomin har affärsverksamheten och handeln visat tecken på återhämtning. Under juli ökade exporten med 5,8% jämfört med juni förra året, medan importen minskade med 4,2%. Det innebar att handelsunderskottet minskade med 14,7%. Vidare nådde de månatliga repatrieringarna en toppnivå på USD 2,46 mdr i juni, vilket delvis kan förklaras av inflöden inför Eid-firandet i slutet av månaden. För det finansiella året 2020 (som slutade den sista juni) registrerade bytesbalansen ett kraftigt minskat underskott på -78%, till USD 2,96 mdr vilket motsvarar 1,1% av BNP. Byggverksamheten har ökat markant, och cementförsäljningen ökade med 37% i juli jämfört med samma period förra året.

Pakistan tecknade två låneavtal med multilaterala institutioner om USD 750 m, där USD 505m mottogs under månaden. Utöver detta gör landet snabba framsteg när det gäller att förhandla om skuldlättnader med G20-länderna. Dessa förhandlingar med över ett dussin av bilaterala borgenärer förväntas ge Pakistan cirka USD 2 mdr i skuldlättnad.

En viktig nyhet var att Pakistans lagstiftande församling godkände en rättsakt mot penningtvätt för att uppfylla ett av FATF: s viktigaste krav. Regeringen förväntas lägga fram en rapport om genomförandet av de åtgärder som vidtagits av landet senast den 6 augusti. Återkopplingen om rapporten kommer sedan ligga till grund för FATF:s sammanträde i oktober 2020.

Pakistan såg en betydande minskning i antalet fall av COVID-19 under den senaste månaden. De dagliga nya infektionsfallen är nere på omkring 330 från toppen på 6 825. På liknande sätt är det totala antalet aktivt smittade nu nere på omkring 20 000 från toppen på 108 000 den 1 juli. Om denna trend fortsätter har regeringen indikerat att ytterligare minska restriktionerna för att få ekonomin tillbaka till full produktion.

Augusti är en resultatmånad, där de flesta av företagen släpper finansiella resultat för helåret eller halvåret, vilket troligen kommer att diktera marknadsutvecklingen framöver. I skrivande stund har endast en handfull banker och kemikalieföretag släppt sina rapporter. Dessa har hittills överraskat marknaden med en hög tvåsiffrig tillväxt. Vi förväntar oss dock en blandad kompott av resultat där energibolag och cykliska företag troligen kommer att drabbas hårdare av lägre oljepriser och begränsad ekonomisk aktivitet. De flesta av de negativa effekterna av COVID-19 under det andra kvartalet bör dock till stor del vara diskonterade i aktiekurserna

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Lahore; Konstruktionen återupptas efter lättnaderna av restriktionerna.  


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec