6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2019

FONDEN

Fonden föll 7% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 0,1%. Omkring hälften av underavkastningen kunde härledas till vår exponering mot cykliska aktier (primärt stål och cement). I slutet av maj och inledningen av juni minskade vi denna del av portföljen väsentligt. Den kvarvarande exponeringen föll dock ytterligare i genomsnitt 15%. Vår tidigare oro som föranledde nedjusteringarna har nu dock bytts till försiktig optimism. Vi ser inte att något av våra kvarvarande portföljbolag riskerar finansiella svårigheter även under en längre periods tuff ekonomi och deras tillgångar värderas idag till en bråkdel av anskaffningsvärdet. Vi tappade omkring 1% vardera inom Industri och Bank & Finans. Inom industri var det primärt vår position i Pak Elektron (underleverantör till kraftindustrin och tillverkare av vitvaror) som föll drygt 20% under månaden och i Bank & Finans var det primärt vår undervikt i Habib Bank (som steg 9% under månaden efter tidigare svag utveckling). Vi har gjort en del förändringar i portföljen de senaste två månaderna. Vi tror marknaden befinner sig i slutskedet av nedgången som inleddes i mitten av 2017.

Den senaste tiden har kännetecknats av stora utflöden ur lokala aktiefonder som slagit hårt mot alla sektorer. Detta innebär att det öppnat upp sig intressanta möjligheter även inom energisektorn där vi nu tagit en vikt om 8%. Det är sällan vi intresserar oss för energisektorn. Pakistan är ett undantag. Den nuvarande regeringens reformprogram innebär att det finns en tydlig logik till varför landet bör förbättra de ekonomiska förutsättningarna för sektorn (i form av högre priser). Exklusive bränsleimport uppvisade Pakistan ett bytesbalansöverskott redan förra året om 0,6%. Det förefaller ologiskt att importera dyrt och underkompensera lokal produktion där pengarna stannar i landet. Givet Pakistans geografiska läge, intill några av världens största olja & gasreserver, förefaller det inte orimligt att landet på sikt kan minska sitt importberoende som är mycket kostsamt för handelsbalansen. Detta förutsatt att rätt incitament finns för bolagen i sektorn. Vi förblir underviktade gentemot vårt jämförelseindex givet att vi på längre sikt ser än större uppsida i andra sektorer men på nuvarande nivåer (P/E 4-5x), med nettokassa i balansräkningarna samt intjäning i USD ser även energisektorn intressant ut. Givet att regeringen tydligt visat att man ej är rädda för att ta tuffa beslut och att ett sådant beslut i våra ögon bör vara att maximera lokal produktion av olja & gas bedömer vi att det finns en intressant uppsiderisk som man får på köpet i nuläget. Även om vi ser större långsiktig uppsida i andra sektorer ter sig en viss exponering i detta fallet rimlig.

MARKNADEN

Marknaden var i princip oförändrad under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net (TR) som steg 3,5% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 1,9%. Det var dock ett fåtal större bolag som höll uppe indexutvecklingen där endast Fauji Fertilizer (+9% i lokal valuta) samt Habib Bank (+6%) steg mer än 1%. Vi noterar stor pessimism bland lokala investerare. Emedan utländska investerare i år är nettoköpare för första gången sedan 2014 (USD 78m hittills i år) har lokala aktiefonder varit stora säljare (USD 161m). Under juli månad nettoköpte utländska investerare omkring USD 30m medan lokala aktiefonder sålde aktier för USD 44m. I början av månaden signerade IMF:s styrelse ett lån om USD 6mdr till Pakistan. Detta är något vi väntat på sedan PTI tillträdde till makten för knappt ett år sedan och något som historiskt sett varit positivt för aktiemarknaden. Månadens stora händelse var dock premiärminister Imran Khans möte med Donald Trump i USA. Mötet gick betydligt över förväntan och det tycks nu finnas en enighet mellan de båda gamla antagonisterna om att fredsförhandlingar i Afghanistan är den enda lösningen på ett krig som nu pågått snart 18 år (Vietnamkriget höll på i 20 år). Trump uttryckte sig mycket positivt efter mötet och förklarade den centrala roll han ser Pakistan ta i förhandlingarna med Talibanerna. Utöver att USA hållt inne sitt militära stöd (s k Coalition Support Fund) de senaste åren öppnade USA:s president också för utökad handel med Pakistan. Khan höll därtill ett bejublat framträdande inför drygt 20 000 utlandspakistanier i Capital One Arena Washington. Khans stöd bland de 8 miljoner pakistanier som bor utomlands är något vi nämnt tidigare. Han hann även med ett tal på U.S. Institute of Peace. För de som vill lära känna honom lite bättre rekommenderar vi att lyssna på detta. Han avhandlade en hel del historiskt känsliga ämnen och hans öppenhet är uppiggande. https://www.youtube.com/watch?v=d7DUIo9MR4A&t=265s.

Efter den senaste tidens utveckling och framstegen Pakistan gjort såväl i reformarbetet som i sina internationella relationer har vår optimism kring Pakistan ökat väsentligt. Aktiemarknaden handlas på tioårslägsta mätt som värdering av eget kapital samtidigt som vi ser tecken på förändring som vi tror kan förändra bilden av Pakistan och på sikt resultera i betydande utländska inflöden av kapital. Tundras förvaltningschef Mattias Martinsson skrev i slutet av juli en artikel om detta som går att läsa här: https://www.linkedin.com/pulse/pakistan-now-when-mattias-martinsson/. Som vi uttrycker i artikeln är timing alltid oerhört svårt och oväntade risker kan tillfälligt påverka vårt mer positiva scenario. Ett par dagar efter publikationen av artikeln tog Indien ett oväntat och mycket provokativt steg genom att besluta att indiska delen av Kashmir förlorar sin nuvarande grad av självbestämmande. Även om vi ej förväntar oss en militär konflikt kommer det leda till hårda ord mellan Pakistan och Indien och oroa marknaden på kort sikt.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Imran Khan besökte USA under juli månad.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec