11
feb
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JANUARI 2020

FONDEN

Fonden steg 5,5% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 4,9%. Det var en lugn månad i Pakistan med relativt små sektoravvikelser (2-7% rörelse). Fondens överavkastning härrörde sig denna månaden primärt till IT-bolaget Systems som steg 21% på en ganska lugn marknad. Positivt bidrag erhölls också från vår position i Meezan Bank och kartongtillverkaren Century Paper. Negativa bidrag kom från vår undervikt i gödselindustrin (primärt Fauji Fertilizer). Vi adderade under månaden vår första exponering i bilindustrin genom köp av Pak Suzuki Motors. Det är till att börja med en mindre exponering då sektorn kommer fortsätta ha det tufft i alla fall första halvåret. Aktien handlas fortfarande omkring 80% lägre än toppnoteringarna förväntningarna är rimligt lågt ställda. Aktien har en historia av högt beta vilket i detta skedet av marknadsutvecklingen är intressant för oss. Dess positionering inom framförallt det mindre segmentet ser också ut att, i alla fall inledningsvis, bli mindre konkurrensutsatt än för större bilar. Vi lär t ex inte se några indiska biltillverkare i Pakistan i närtid. Just jämförelsen med Indien är intressant. Suzukis biltillverkning i Indien (Maruti Suzuki) är också börsnoterad. Börsvärdet på det indiska bolaget är omkring 2,5x omsättningen medan motsvarande värdering på Pak Suzuki är omkring 0,15x. Det är som sagt en tidig exponering med hög risk och positionen (1,5%) är därefter.

MARKNADEN

I januari steg MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) med 4,9%, MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 3,3% och MSCI EM Net TR (SEK) föll 1,8%. Det innebar den femte månaden i rad som marknaden stigit (38% upp sedan slutet av augusti 2019). Även om utlänningar ännu inte gett sig in på aktiemarknaden så är aktiviteten desto större på marknaden för statsskuldväxlar. Under januari uppgick inflödena till 538 miljoner USD, vilket är det högsta belopp som erhållits på en enda månad hittills. Tillsammans med tidigare inflöden uppgår investeringarna nu till USD 2,9 miljarder sedan slutet av juni 2019, vilket kan jämföras med regeringens förväntningar på 2,0 miljarder USD för FY20 (som slutar 30 juni 2020). Dessa inflöden förklarar delvis ökningen i valutareserven som ökade från USD 7,3 miljarder i slutet av juni till USD 11,9 miljarder per den 24 januari. Bytesbalansen för december visade på ett underskott på USD 367 miljoner, vilket är oförändrat från november. På årsbasis minskade dock underskottet med 80%. Förbättringen skedde till följd av fortsatt svag import (-19,7% på årsbasis), remitteringar (inbetalningar från pakistanier boende utomlands) (+ 20,0%) och export (+ 5,9%).

Mot slutet av januari tillkännagav SBP (centralbanken) penningpolitiken fram till nästa ordinarie möte i mars, där dess kommitté beslutade att hålla räntan oförändrad på 13,25%. Beslutet var väntat. I sitt uttalande påpekade SBP att man gör en översyn av prognoserna för BNP-tillväxttakten och potentiellt kan behöva skriva ned den på grund av primärt lägre bomullsskörd. SBP bibehöll sin inflationsprognos oförändrad i intervallet 11-12% för fiskala året 2020 (1 juli 2019-30 juni 2020) men antog en mer försiktig approach, som påpekar den högre inflationen på kort sikt givet livsmedelsprischocker och en potentiell ökning i elpriserna till följd av de pågående reformerna.

Vid skrivandet av detta månadsbrev har inflationen för januari just släppts. Den kom in på 14,6% på årsbasis mot marknadsförväntningarna som låg på 13,6%. Det betydande hoppet på månatlig basis (12,7% för december) berodde primärt på en kraftig ökning av vissa livsmedelspriser. Dessutom bidrog den kvartalsvisa justeringen av hyran och ökningen av priserna på bränsle (främst flytande naturgas) till en ökning av inflationen under föregående månad. Marknaden reagerade negativt (-2,9% den 3 februari 2020) på denna siffra som tyder på att den första räntesänkningen, som tidigare förväntades i mars, kommer att skjutas längre på framtiden. Den senaste undersökningen efter inflationssiffran visar att majoriteten av marknadsaktörerna nu förväntar sig en räntesänkning först i juli 2020.

Arbetsgruppens möte i Financial Action Task Force (FATF) i januari har enligt uppgift uttryckt tillfredsställelse, till skillnad från förra gången, över den åtgärdslista som Pakistan lämnat in. Även om de senaste positiva återkopplingarna har ökat sannolikheten för att Pakistan lämnar den s.k. ”gråa listan” vid FATFs nästa möte, anser vi att det fortfarande är en överväldigande sannolikhet för att Pakistan tas bort från listan tidigast i juni 2020. FATF-mötet hålls 16-21 februari.

Under februari kommer vi också få en hel del bolagsresultat för räkenskapsåret 2020 (och för vissa företag fjärde kvartalet 2019). Vi räknar med att se förbättringar främst i bankernas resultat medan cykliska sektorer troligen kommer att fortsätta måla en bild av tuffa marknadsförhållanden. Vi tror att detta är en konsensusbild och skulle därför bli förvånade över att se betydande rörelser för enskilda sektorer som ett resultat. Även om vi tror att vi är tidigt i en positiv marknadscykel som normalt sett skall hålla 3-4 år, förväntar vi oss att marknaden kommer att konsolidera kring nuvarande nivåer i väntan på nya triggers.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Utanför Systems huvudkontor.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec