6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2020

FONDEN

Fonden föll 6,8% under månaden, i linje med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 6,6%. Mindre negativa bidrag (0,4%) erhölls framförallt från våra aktieval inom Basindustri, primärt cement & stålbolag, där vi såg rekyler på mellan 10-15% efter ett par starka månader. Vi tappade också motsvarande 30 punkter på den mer cykliska delen av vår exponering inom Sällanköpsvaror där både Pak Suzuki Motors (biltillverkning) och General Tyre (däcktillverkning till fordonsindustrin) tappade 15% respektive 23% under månaden. Positiva bidrag (0,2%) erhölls från vår enda exponering inom IT-sektorn, Systems Ltd, som var oförändrad under en ganska svag månad. Vi tjänade också 20 punkter på vår undervikt mot energisektorn som utvecklades svagt i spåren av det lägre oljepriset. Under månaden ökade vi marginellt inom cementsektorn där vi tror förväntningar om lägre räntor kan öka intresset givet den relativt höga belåningen. Inga bolag avyttrades och inga nya bolag adderades under månaden.

MARKNADEN

Under månaden föll MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) med 6,6%, MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll med 6,1% och MSCI EM Net TR (SEK) föll 4,3%. Marknadens negativa utveckling under första halvan av månaden berodde på en oväntat hög ökning av januariinflationen, som nådde 12-årshögsta på 14,6%, samt tröga samtal mellan IMF och Pakistan om uppföljning av det överenskomna åtgärdsprogrammet. Marknadsutvecklingen under senare delen av månaden påverkades negativt av bekräftelse av de två första fallen av COVID-19 i landet. Under månaden beslutade FATF att behålla Pakistan på bevakningslistan för penningtvätt och terrorfinansering i ytterligare fyra månader fram till juni 2020 (ett beslut som var i linje med våra förväntningar).

Efter närmare en månads diskussioner nådde IMF och Pakistan en överenskommelse den 27 februari avseende eventuella kompletterande åtgärder och därigenom ser Pakistan ut att få den tredje utbetalningen på 450 miljoner dollar i april (med förbehåll för styrelsebeslut i IMF). De relativt positiva kommentarerna från IMF i beslutet kring utbetalning tolkades positivt då det ser ut som att Pakistan slipper ta fram ytterligare besparingsåtgärder och kan bibehålla nuvarande takt i liberaliseringen av energipriserna för att mildra konsekvenserna för konsumenter i landet.

Som nämnts i våra tidigare månadskommentarer berodde inflationsökningen i januari primärt på högre livsmedelsinflation vilket i sig orsakades av leveransproblem av jordbruksvaror. Regeringens snabba ingripande för att tämja matinflationen genom att förbjuda export och tillåta import av ett antal jordbruksprodukter, samt hot om rättsliga åtgärder mot grossister som genomförde oskäliga höjningar av priserna bidrog till att minska inflationen i februari till 12,40%, jämfört med en förväntad siffra på 13,30%. Andra viktiga ekonomiska data under februari utvecklades i rätt riktning, där bytesbalansunderskottet minskade med 36% på årsbasis i januari och skatteintäkterna ökade till med 18% på årsbasis under den gångna månaden.

Hittills har Pakistan fem bekräftade fall av COVID-19. Landet har vidtagit flera försiktighetsåtgärder för att minimera spridningen av viruset. Även Pakistan kan dock komma att negativt påverkas av virusets spridning. Det kommer dock också på kort sikt ge vissa positiva effekter. Det lägre oljepriset är en tydligt positiv faktor då Pakistan är en stor nettoimportör av olja & gas. På handelssidan uppskattas lokala aktörer klara sin försörjning av insatsvaror fram till maj. Pakistans handelsbalans (både varor och tjänster) domineras mest av underskott, där den totala importen och exporten representerar 22% och 10% av BNP. Med tanke på att Pakistan har det största handelsunderskottet för varor med Kina på 8,4 miljarder USD (eller 29% av handelsunderskottet) förväntar vi oss att lägre import i kombination med lägre råvarupriser (särskilt olja och stål) kan komma att pressa ned handelsunderskottet ytterligare från och med mars.

Med ytterligare nedgångar i priserna på viktiga råvaror i kombination med regeringens beslut att sänka oljepriserna från mars förväntas inflationen falla ytterligare under mars månad. Innan inflationsdatan för mars tillkännages förväntas centralbanken fastställa styrräntan för de kommande två månaderna. Som vi skrev i tidigare månatliga brev flyttades konsensus från marknaden från en sänkning i mars/maj till en sänkning i juli efter den mycket höga inflationssiffran för februari. Efter den oväntat låga inflationen i januari samt påverkan från COVID-19 på råvarupriserna (särskilt oljepriset) ser konsensus ut att flyttas tillbaka mot en sänkning i maj, eller t o m redan i mars. Vi förväntar oss att centralbanken bibehåller oförändrad styrränta i marsmötet. Baserat på den senaste händelseutvecklingen utesluter vi dock inte möjligheten till en sänkning redan i mars vilket skulle vara en positiv överraskning. En förbättrad bytesbalans och förnyat hopp om en räntesänkning kan komma att positivt påverka lokala investerarnas intresse för aktier. En viktig faktor som vi ännu ej sett vända är utlänningars intresse för aktiemarknaden. Utländska investerare nettosålde USD 56 miljoner på aktiemarknaden i februari och har varit nettoförsäljare om USD 90 miljoner dollar sedan marknaden vände uppåt i början av augusti 2019. Vi tror detta handlar väldigt lite om Pakistan utan snarare är det i linje med vad vi ser på flertalet av våra marknader, vilka fortsatt pressas av utflöden och riskaversion från utländska investerare. Ett mer positivt investeringsklimat utifrån landsspecifika faktorer kan alltså komma att dämpas av fortsatt oro på globala aktiemarknader.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Utanför ett av Amreli Steels lager av byggstål.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec