7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2019

FONDEN

Under månaden backade fonden med 9% jämfört med jämförelseindexet MSCI IMI Pakistan Net (SEK) –som föll 4,5%. De största bidragen till underavkastningen under månaden kom från fondens innehav i basindustri, medan innehav inom finans och dagligvaror gav störst bidrag relativt index. Vi konstaterar att fonden straffats hårt p.g.a. sin övervikt i basindustri (framförallt stål och cement) där vi tappat närmare 10% jämfört med vårt nya jämförelseindex under 2019. Till skillnad från tidigare cykler har det denna gången tagit betydligt längre tid för Pakistan att nå en överenskommelse med IMF, vilket historiskt brukar markera botten på marknaden. Den utdragna osäkerheten har slagit särskilt hårt mot tillväxtdrivna sektorer, framförallt cement och stål. Om vi undantar Lucky Cement som är ett konglomerat med väsentlig verksamhet utanför cement så är den genomsnittliga värderingen av de cementbolag vi ägde vid månadsskiftet justerat för skulder och övriga tillgångar nu ca USD 20/ton installerad kapacitet, vilket kan jämföras med en normal värdering över en cykel utifrån investeringsvärde om ca USD 100 och toppvärderingarna (April 2017) om USD 175 i genomsnitt. Värderingarna i sektorn är självklart alldeles för låga i ett medellångt perspektiv. Med facit i hand har vi dock varit alltför tidiga i vår allokering och missbedömt graden av osäkerhet som marknaden varit beredd att diskontera.

MARKNADEN

De ekonomiska effekterna av 33% devalvering och kumulativa räntehöjningar om 5% ligger som en tung filt över landet. Faktum är att den tidigare regeringens strategi att låna utländskt kapital för att hålla valutan stabil och satsa på kraftproduktion och väginfrastruktur inte resulterat i det nödvändiga inflödet av utländsk valuta ännu – varken i form av ökad export eller utländska direktinvesteringar – tillräckligt för att landet ska a) betala av på lånen och/eller b) möte underskottet i bytesbalansen (en bieffekt av övervärderad valuta). Nu syns tydliga förbättringar, bytesbalansunderskottet har moderat till acceptabla 2,5% av BNP (från toppen på 6% BNP). Med oljepriset kring nuvarande nivåer bör Pakistan klara av att nå ett bytesbalansunderskott på 2% av BNP. Valutareserven har varit stabil kring 7-8 veckors import och Pakistan återbetalade eurobonden på USD 1mdr som förföll. Tidigare finansminister Asad Umar förespråkade också penningpolitiska åtstramningar och en nedskrivning av valutan. Det sägs att IMF i september föreslog att räntorna skulle höjas kraftigt, och då var det akuta lånebehovet upp emot USD 20 mdr. Stora delar har sedan dess lånats av andra parter (Kina USD 4mdr, Saudiarabien USD 3bn + USD 3bn i oljekrediter) vilket minskat behovet till omkring USD 7-8 mdr.

Enligt obekräftade rapporter vill IMF att Pakistan vidtar ytterligare åtgärder – 20-25% höjning av elpriserna, ytterligare räntehöjningar och en skattemässig justering på 2% för att uppnå primärbalans under räkenskapsåret 2020. Det senare skulle minska budgetunderskottet från 7% till 5% av BNP genom ökning av indirekta och direkt skatter, avskaffande av subventioner och ytterligare administrativa åtgärder för att öka skatteintaget. Marknaden överraskades av beslutet at avsätta finansminister Asad Umar för att ersättas med den erfarna ex-finansministern, Hafeez Shaikh, som ledde förhandlingarna med IMF 2008. Skälet som angavs var för att lindra kritiken om att regeringen misskött ekonomin i samband med bytesbalanskrisen i höstas.

I april tog marknaden fasta på de försämrade ekonomiska utsikterna. Stigande råmaterialpriser och andra insatsvaror,  kombinerat med en fördubbling av finansieringskostnaderna och minskad köpkraft, har lett till att vinsterna minskat kraftigt. Dessutom har avkastningsökningen inom räntebärande tillgångar gjort lokala investerare mindre intresserade av aktiemarknaden. Vi har emellertid sett dessa faser i våra marknader förut och stabiliseringsperioden efterföljs ofta av en period med väldigt hög avkastning för de investerare som vågar tar riskerna idag.

Viktiga händelser under april inkluderade en lägre inflationstakt (8,8% jämfört med 9,4% i mars)USD 822m i bytesbalansunderskott i mars samt att premiärminister Imran Khan besökte och undertecknande ett nytt frihandelsavtal med Kina samt en investering på USD 8 mdr för att bygga en ny järnvägslinje.

Maj månad kan vara en vändpunkt för Pakistan med flera viktiga händelser. Stödpaket från IMF, budgetpresentation, FATF: s möte och MSCI halvårsutvärdering. Regeringen har även flera andra potentiella ess i rockärmen; USD 2 mdr från privatiseringen av RLNG-anläggningen, USD 1,2 mdr från spektrumauktion, USD 700m från Etisalat, USD 1 mdr från Panda-obligationer och investeringsintressen från Huawei, Volkswagen (USD 130m), Exxon Mobil träffar statsminister Khan för att diskutera ytterligare investeringar, Turkiska mejeribolaget SUTAS samriskbolag med Nishat Dairy, samt kommande Saudiska raffinaderi i Gwadar Port.

KSE 100 Index har fallit kraftigt från toppen och flera fundamentalt starka företag har förlorat 70-80% av marknadsvärdet i USD-termer. Regeringen verkar arbeta seriöst för att förändra utformningen av ekonomin mot investeringar och export, denna ”boom” (maj 2017) och ”bust” (april 2019) ger stora möjligheter för långsiktiga investerare.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


I april anordnade Tundra tillsammans med UNDP (FN:s organ för utveckling) ett välbesökt seminarium kring implementering av FNS SDG-mål i Karachi.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec