7
nov
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – OKTOBER 2019

FONDEN

Fonden backade -2,3% i oktober, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 0,4%. Fonden har hittills i år stigit med 4,4%, sämre än jämförelseindexet som  stigit 18,5%. På landnivå bidrog undervikten i Marocko (0% av fondens tillgångar) och undervikten i Togo (0%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens övervikt i Nigeria (30% av fondens tillgångar) och undervikt mot Kenya (5%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog undervikten mot Dagligvaror tillsammans med undervikten i Kraftförsörjning  mest positivt, medan övervikten mot Finans (framförallt våra nigerianska banker) och undervikten mot Teleoperatörer bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan var stärktes 1,7% gentemot USD i oktober, vilket drog ner avkastningen omräknat till SEK. (alla förändringar i SEK)

I oktober ändrade vi vår syn på de kenyanska bankerna eftersom vi ser en större sannolikhet för att räntetaket ska tas bort i kombination med attraktiva värderingar. Sedan introduktionen om räntetaket under andra hälften av 2016 har bankerna handlats i sidled på grund av en halvering av vinsttillväxten. Den ekonomiska tillväxttakten i Kenya har också saktat av då räntetaket innebar att bankerna stoppade utlåningen till små och medelstora företag eftersom de inte kunde prissätta lånen i enlighet med den högre risken. Även om de ekonomiska effekterna har varit ganska tydliga för de flesta intressenter, har det funnits ett starkt politiskt stöd för att räntetaket bibehålls av politiska skäl (dvs. Väljarnas uppfattningen om att de är konsumentvänliga/skyddande). Tidigare i år beslutade dock högsta domstolen att utformningen av räntetaket stred mot konstitutionen och i processen att omarbeta dem, avvisade president Kenyatta de föreslagna ändringarna och föreslog istället att de skulle tas bort. Detta tolkades eftersom han nu var övertygad om att få tillräckligt med röster i parlamentet för att ta bort räntehöjderna. Detta kommer att vara positivt för Kenyas och bankernas tillväxtutsikter framöver.
Vi köpte ca. 2% vardera i marknadsledare Equity Group och KCB Group, finansierade genom att minska vår exponering i några av våra nigerianska banker. Tidpunkten för vår återinträde till Kenya visade sig stor på kort sikt eftersom båda aktierna steg cirka. 20% kort efter våra inköp.

MARKNADEN

I oktober överträffade de afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA Net TR + 0,4%) andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR), som föll 1,2% under månaden. Kenya var den bästa afrikanska marknaden och steg 8,3% följt av Namibia, som steg 4,1%. Nigeria var den sämsta afrikanska marknaden och backade 6,6%, medan Ghana var näst sämst och sjönk 6,3%. (alla förändringar i SEK).

Den egyptiska marknaden (Hermes Index + 1,3% i oktober) stabiliserades i oktober eftersom protesterna i september inte eskalerade till något större, samtidigt som vi går in i rapportsäsong. Konsumentföretag som Juhayna (mejeri) och Obour Land (mejeri) har rapporterat bättre resultat än väntat och marknadsgiganten Commercial International Bank rapporterade också bättre än förväntat. Vinsttillväxten för våra innehav var i genomsnitt 30% för det tredje kvartalet 2019 mot 2018, medan försäljningen ökade 17% i genomsnitt. Inflationen fortsatte att sjunka, 4,8% i september jämfört med 7,5% i augusti, tack vare lägre ökningar från grönsaker samt baseffekter. Inflationen väntas öka igen mot slutet av året när baseffekterna mildras.

Den nigerianska aktiemarknaden (Nigeria Stock Exchange Main Index -6,6%) präglades av låg likviditet med många säljare men inga köpare. Bristen på ekonomiska reformer fortsätter att spöka hos investerare, och även om värderingarna är väldigt låga (Nigeria Stock Exchange Main Index värderas nära 10-årslägsta) hindrar bristen på utlösande faktor en mer positiv syn. Alla banker i vår portfölj har nu rapporterat tillfredsställande niomånadersresultat med en tillväxt på mellan 5-45%, där Access Bank och UBA växte snabbast. Andelen nödlidande lån minskade vilket är positivt, medan kostnadsinflationen var mer oroande och något vi kommer att följa framöver. I genomsnitt har våra innehav rapporterat en vinsttillväxt på knappt 30% med en intäktsökning på 12% för 3Q 2019 vs 3Q 2018.

I Kenya (Nairobi All Share Index + 8,3%), i motsats till vad vi skrev förra månaden, avslog president Kenyatta till marknadens förvåning tillbaka en ändring av räntetakslagen och begärde istället att den skulle tas bort.. Marknaden tog det som en indikation på att han hade skaffat sig tillräckligt med stöd i parlamentet, och steg kraftigt med finansaktierna i toppen. Borttagandet av räntetaket godkändes den 5 november, eller tekniskt avvisades det inte eftersom 2/3 av ledamöterna inte var emot mot upphävandet. De nya bestämmelserna införs inte retroaktivt vilket gör att det kommer att ta lite tid innan effekterna kommer syns i bankernas resultaträkningar.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

 
Tundras Mathias Althoff träffar ledningen för egyptiska Commercial International Bank, ett av fondens större innehav.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec