Hållbara investeringar

Ansvarsfulla investeringar har redan från start varit en central komponent i Tundra Fonders verksamhet. Termen ESG (Environment, Social and Corporate governance) används generellt när vi sammanfattar vårt hållbarhetsarbete. Samtliga tre grundpelare inom ESG är viktiga i vårt arbete, vi beaktar såväl miljö, som olika sociala komponenter och affärsetiska aspekter i vår investeringsprocess.

  • En väl fungerande miljöpolicy är inte bara viktig för en långsiktigt hållbar utveckling, utan minskar även risken för framtida kostnader och produktionsavbrott. Bolag behöver en väl genomarbetad strategi för miljöfrågor som är anpassad till den sektor och den marknad där de verkar för att kunna hantera potentiella risker.
  • Sociala frågor är en annan grundpelare i Tundras hållbarhetsarbete; ett bolags inställning till sina anställda har omfattande påverkan såväl på kort som på lång sikt. Förutom att brister i hanteringen av mänskligt kapital kan utgöra en överträdelse mot internationella konventioner, riskerar det att medföra sämre förutsättningar för bolaget. Exempelvis kan en lönesättning som bryter mot lokala lagar även innebära en risk för att investerare underskattar den långsiktiga kostnadsnivån i företaget.
  • Analys av affärsetik och bolagsstyrning är en central komponent. Förutom specifika landrisker, är bristfällig affärsetik och korruption några av de största riskerna vid investeringar i frontier markets. God affärsetik hos ledning och ägare anser vi vara helt avgörande för en bra avkastning på lång sikt. Bolag med god bolagsstyrning och affärsetik tenderar också att ta större ansvar för såväl miljö som sociala aspekter.
  • Tundra Fonder AB har antagit riktlinjer för hållbarhet.

Riskinformation

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70.

Tundra Sustainable Frontier Fund

I augusti 2015 lanserade vi den första globala frontiermarknadsfonden med fokus på hållbarhet. Bland investerare som funnits med från start återfinns bland annat offentliga svenska institutioner. Fonden var den första i världen att kombinera investeringar i frontier markets med en hållbarhetsansats. Fonden investerar ej i bolag som bryter mot FN-konventionerna inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption (Global Compact) och som efter att av Tundra gjort dem uppmärksamma på den sortens brott ej inleder en åtgärdsplan inom tolv månader. Tundra har sedan tidigare signerat FN:s principer och integrerar dessa i verksamheten. I år utökar vi vårt engagemang och ansluter som Participant i Global Compact.

Fonden investerar globalt i frontier markets men väljer bort bolag som

  • bedriver verksamhet inom sektorerna alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi, tobak, GMO eller vapen
  • är involverade i utvinning av fossila bränslen eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen

Tundra tar en aktiv roll i hållbarhetsfrågor genom dialog och kravställande gentemot de bolag fonden investerar i.

Kontakta oss om du vill veta mer om fonden.

Tundras hållbarhetsanalys

Tundra har som ett av få fondbolag i världen ett dedikerat team för analys av och dialog med bolag på frontier markets om hållbarhet.

ESG-teamet består av en hållbarhetsansvarig och en ESG-analytiker i Ho Chi Minh City.

Utöver vår interna hållbarhetskompetens samarbetar vi med Sustainalytics för extern analys av hållbarhetsfrågor.

Tundra har undertecknat de internationella principerna för ansvarsfulla investeringar som stöds av FN, Principles of Responsible Investments, PRI.

Tundra stödjer också CDP – the Carbon Disclosure Project, ett internationellt samarbete som syftar till att öka bolags medvetande om klimatförändringar genom en mer transparent rapportering om utsläpp av växthusgaser.

Dessutom har Tundra signerat initiativet Climate Action 100+ Ett investerarinitiativ som under de kommande fem åren ska föra dialog med de 100 bolag som globalt släpper ut mest växthusgaser. Målet är att påverka för minskade utsläpp och ökad information till investerare.

Tundra är sedan 2011 medlem av SWESIF, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar