13
nov
2014
Nyheter
Tundra QuAsia fusioneras med Tundra Frontier Opportunities

VIKTIG INFORMATION

Till dig som är andelsägare i Tundra QuAsia
Tundra Fonder AB har beslutat att låta fonden QuAsia fusioneras med Tundra Frontier Opportunities Fund. Fonden QuAsia kommer att upphöra och de andelsägare som väljer att inte göra någonting kommer att bli fondandelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Bakgrunden till och syftet med fusionen
Fondbolaget har beslutat att fusionera fonden Tundra QuAsia med Tundra Opportunities Fund då avkastningen för Tundra QuAsia ej levt upp till fondbolagets förväntningar och att intresset från andelsägare till följd av detta har varit minimalt. Syftet med en fusion är bland annat att andelsägarna skall få möjlighet att realisera eventuell kapitalvinst respektive kapitalförlust vid den tid de finner det lämpligt. En nedläggning av en fond utlöser skattekonsekvenser vid en tid som kanske inte passar alla fondandelsägarna.

Viktig information
Se faktablad för Tundra Frontier Opportunities Fund för bl.a. viktig information om fondens mål och placeringsinriktning, risk- och avkastningsprofil samt om avgifter. Vi vill gärna betona att investerare bör ta del av faktabladet. Läs faktabladet här.

Fusionen sker den 16 februari 2015 och är godkänd av Finansinspektionen.
Värdet på dina fondandelar förblir oförändrat vid fusionen med Tundra Frontier Opportunities Fund. Tundra Frontier Opportunities Fund är öppen hela tiden under fusionen och du kan sälja dina nya andelar i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Fusionen medför inga extra kostnader och utlöser inga skatter för dig och du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Särskilda rättigheter vid fusion
Andelsägare i Tundra QuAsia har rätt att lösa in fondandelar i dessa fonder från den dag denna information lämnas till andelsägarna fram till och med den 13 februari 2015 kl. 14:30 utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för avveckling av värdepapper med anledning av begärd inlösen. Andelsägare i Tundra QuAsia har också rätt att under samma period byta befintliga fondandelar mot andelar i annan fond med liknande placeringsinriktning hos Tundra Fonder AB. Observera att inlösen eller byte kan utlösa skattekonsekvenser.

Konsekvenser fusionen kan få för dig som fondandelsägare
Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen den 10 november 2014, innebär att QuAsia går upp i Tundra Frontier Opportunities Fund som är en aktivt förvaltad aktiefond inriktad på nya tillväxtmarknader. Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i Tundra QuAsia till och med den 13 februari 2015 klockan 14:30. Efter detta upphör handel i Tundra QuAsia. Observera att vid försäljning av fondandelar är huvudregeln att du betalar skatt på eventuella kapitalvinster. Generellt sett finns det undantag för sparare inom pensions- och försäkringssparande. Kontakta din personlige rådgivare i ett sådant ärende. Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av fusionen. Du som sparar i Tundra QuAsia får ett nytt antal andelar i Tundra Frontier Opportunities Fund till samma andelsvärde som i Tundra QuAsia men med Tundra Frontier Opportunities Funds andelskurs. Alla upplupna intäkter har beaktats vilket gör att det inte finns några utspädningseffekter för dig som andelsägare.

Ingen förändring i riskprofilen
Riskprofilen i Tundra Frontier Opportunities Fund är densamma som i Tundra QuAsia d.v.s. en 7:a i faktabladet.

Förvaltningsavgiften
De fusionerade fondandelarna i Tundra QuAsia kommer att få samma förvaltningsavgift som Tundra Frontier Opportunities Fund, d.v.s. 2,5%. Den tidigare förvaltningsavgiften på 0,8% samt 20% av överavkastningen mot jämförelseindex tas bort.

Uttagsavgift/Insättningsavgift
Tundra Frontier Opportunities Fund har ingen uttagsavgift eller insättningsavgift.

Ingen kapitalbeskattning
Fusionen i sig utlöser ingen kapitalbeskattning och medför inga kostnader för dig.

Revisorsyttrande
Innan fusionen skall en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande som du kan få ta del av genom att kontakta oss på tel: 08-551 145 70 eller e-post: info@tundrafonder.se

Om fonden Tundra Frontier Opportunities Fund
Fonden Tundra Frontier Opportunities Fund är, i likhet med Tundra QuAsia, en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden fokuserar på nya tillväxtmarknader. Fondens portförvaltning ombesörjs av samma förvaltningsteam på Tundra Fonder AB. Tundra QuAsias investeringsuniversum är tillväxtmarknaderna i Asien. Tundra Frontier Opportunities Fund investerar globalt på nya tillväxtmarknader och en stor del av de länder fonden fokuserar på är belägna i Asien. Till skillnad från Tundra QuAsia tillämpar Tundra Frontier Opportunities Fund inte en kvantitativt baserad investeringsprocess.
Läs mer om Tundra Frontier Opportunities Fund här. Fondens portförvaltning ombesörjs av samma förvaltningsteam på Tundra Fonder AB. Läs gärna Introduktion till Tundra Frontier Opportunities Fund och Tundra Frontier Opportunities – Vad är gränsmarknader?.

Faktablad
Faktabladet ger dig en sammanfattning av fondens placeringsinriktning, riskkategori och avgifter. Läs faktabladet här.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Viktiga datum
Den 13 februari 2015. Sista dag för orderläggning före sammanläggningen. Orderläggningen måste ske före 14.30.

Den 16 februari 2015. Fusionsdag.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, tel: 08 – 551 145 70 eller e-post: info@tundrafonder.se. Efter fondfusionen får du brev med redovisning av överflyttade andelar.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec