13
jan
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – DECEMBER 2019

FONDEN

Fonden steg 7,8% (SEK) 2019. Sämre än med jämförelseindexet som steg med 12% (SEK). En majoritet av underavkastningen kom från fastighetssektorn där fonden haft en betydande undervikt, särskilt i VinGroup-aktier som representerar mer än 1/3 av jämförelseindex. Vi ser värderingarna på aktierna i VinGruop som orimligt höga och inte hållbara tack vare ett antal företagshändelser och kaptilanskaffningar från utländska institutioner. Vi anser att fastighetssektorn är starkt beroende av bankfinansiering och kinesiska direktinvesteringar (för tillfället), vilket är riskfyllt eftersom bankerna gradvis minskar exponeringen mot fastighetsrelaterad finansiering. Dessutom undersöker regeringen också oegentligheter från fastighetsutvecklare i samband med markförvärv från statliga bolag. Vi kommer sannolikt att förbli underviktade fastighetssektorn 2020. Fonden hade indirekt exponering mot byggsektorn genom material, som utvecklades bättre med avseende på relativ prestanda. Vår off benchmark-satsning i Informationsteknik (FPT Corporation) bidrog positivt tack vare en tvåsiffrig tillväxt i intäkter och lönsamhet, drivet av mjukvarudivisionen. Dessutom gav godkännandet att lansera ETFer på FOL-aktier en efterlängtad utlösare för aktien. Med de nya ETFerna, som troligen kommer att lanseras under första kvartalet 2020, kommer utländska investerare få möjlighet att investera i FOL-aktier med låg värdering som annars är otillgängliga eller handlas till en betydande premie.

Vi tror att Vietnam kommer att fortsätta att uppvisa en hög ekonomisk tillväxt de kommande åren, med stöd av industrialisering, exporttillväxt och utländska direktinvesteringar. Detta kommer att höja inkomstnivåerna, bredda medelklassens och främja konsumtionen. Under 2020 kommer fonden att fortsätta investera i strukturella tillväxtcase som gynnas av den utvecklingen.

MARKNADEN

Den vietnamesiska börsen steg på 12% (SEK) under 2019, klart sämre än övriga tillväxtmarknader där MSCI Emerging Markets steg 24% (SEK) och något under MSCI Frontier Markets xGCC, som steg 13% (SEK). Ökade handelsbråk mellan USA och Kina höll inhemska och utländska investerare försiktiga gentemot Vietnam, trots bättre ekonomisk tillväxt och marknadsreformer under året. Den genomsnittliga dagsomsättningen på börsen minskade avsevärt till USD 137m jämfört med USD 217m 2018. Utländska investerare nettoköpte för USD 230m jämfört med USD 1,8 mdr 2018.

Vietnams BNP växte med 7% år 2019 och visar på god motståndskraft mot de yttre störningarna från t.ex. handelskriget. Den totala handeln växte till rekordhöga USD 517 mdr (export USD 263,5 mdr, import USD 253,5 mdr) och rekordhögt handelsöverskott på USD 10 mdr. Valutareserveren växte med USD 20 mdr till USD 79 mdr. Den vietnamesiska Dongen var en av de starkaste valutorna 2019 där många valutor förlorade värde gentemot USD. Inflationen ökade måttliga 2,7% jämfört med 2018, långt under regeringens mål om 4%. Åtagna och utbetalda utländska direktinvesteringar nådde också rekordnivåer och uppgick till USD 38 mdr respektive USD 20,4 mdr.

I indexskaparen FTSE:s årliga granskning behöll Vietnam sin status som Frontier Market men lades till bevakningslistan för ”Secondary Emerging Markets” inför översynen år 2020.

Statens värdepapperskommission (SSC) godkände officiellt de nya lokala börshandlade fonderna (ETF), som följer de nyligen skapade indexen, Vietnam Leading Financial Index- VNFin Lead och Vietnam Diamond Index – VN Diamond. Dessa nya ETF:er skulle möjliggöra för utländska investerare att få exponering mot finanssektorn eller utvald korg med aktier som tidigare var otillgängliga på grund av restriktioner av utländskt ägande (s.k. FOL-aktier) eller hade en hög premie.

Centralbanken i Vietnam har genomfört en proaktiv kontroll av kredittillväxten i utvalda sektorer hos vissa banker. Eftersom Vietnam omfattar Basel II-förordningar utfärdade State Bank of Vietnam nya direktiv för banker som inte uppfyller kraven, till exempel 1) Minska andelen kortfristiga lån som används för att finansiera längre löptidslån till 30% från 40% och 2) Öka faktorn för fastighetskonsumentlån till 150% vid beräkning av kapitaltäckningsgraden (CAR). Kredittillväxten var därmed den lägsta på 5 år och växte med 12,1%.

EU och Vietnam undertecknade officiellt ett frihandelsavtal (EVFTA) samt EU – Vietnams investeringsskyddsavtal (EVIPA) 2019. Efter genomförandet av avtalen kommer 99% av importtullarna att elimineras, där 65% kommer att tas bort omedelbart, och resten kommer gradvis att sänkas till noll inom tio år. Detta kommer att innebära klart förbättrade möjligheter för vietnamesiska varor att säljas inom EU. År 2018 exporterade Vietnam varor och tjänster till ett värde av USD 42,5 mdr till EU-länder medan de importerade för USD 13,8 mdr från regionen 2018. Förutom att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter erbjuder handelsavtalet också kunskapsdelning och ger en möjlighet till förbättrade arbetsvillkor, säkerhet och miljöfrågor och konsumentskydd.

Baserat på tillgängliga niomånadersrapporter var de flesta av företagens resultat bättre än väntat, särskilt inom bank- och fastighetssektorn. En majoritet av de stora bankerna uppvisade en hög tvåsiffrig tillväxt i vinsten tack vare av högre kredittillväxt och en ökning av icke-ränteintäkter. Återupptagandet av utvecklingsverksamheten i Ho Chi Minh-staden, efter avlägsnande av reglerande flaskhalsar, resulterade i bättre resultat inom fastighetssektorn. VinGroup (ledande fastighetsutvecklare i Vietnam) hade en genomsnittlig vinsttillväxt på mer än 50%, tack vare sina fastighetsdotterbolag.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundras Duc Nguyen vid ett besök av biltillverkaren VinFasts fabrik.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec