5
sep
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – AUGUSTI 2018

FONDEN:

Ett tidsenligt tecken – Landmark 81, Vietnams högsta byggnad (top 10 i världen), invigdes under augusti.

Fonden steg med 8,4% i augusti, jämfört med FTSE Vietnam TR (SEK) som steg med 6,3%. Fondens övervikt inom finans, informationsteknologi och sällanköpsvaror var den främsta orsaken till överavkastningen. Högre kredittillväxt och bättre än förväntade kvartalsrapporter innebar en återhämtning inom banksektorn. Våra positioner utanför index i HD Bank och Vietin Bank gav positiva bidrag till fondens relativavkastning. Den högre omsättningen (såväl aktie- som terminshandeln) innebar också ett uppsving för våra positioner inom finansiella tjänster (främst VND Securities) under augusti. Vårt innehav i IT-bolaget FPT Corporation gav ett positivt bidrag efter en stark kvartalsrapport. Därutöver bidrog våra övervikter i sällanköpsvaror (Danang Rubber, Phu Nhuan Jewellery), energi (PV Drilling, PV Transport) och undervikt i fastigheter (Vincom, Nova Land) positivt. Vår undervikt i dagligvaror och övervikt i basindustri inverkade negativt på fondens relativutveckling under augusti. Investerare koncentrerade sig huvudsakligen på mellanstora bolag efter dessa aktiers tidigare kraftiga nedgångar de senaste månaderna samt mot bakgrund av attraktiva värderingar. Fonden har en relativt högre andel av fondförmögenheten inom mellanstora bolag som ger exponering mot den strukturella tillväxt vi generellt söker mot bakgrund av god ekonomisk tillväxt och ökande köpkraft hos konsumenterna. Inga nya aktier adderades till fonden under augusti.

 

MARKNADEN:

Aktiemarknaden 6,3% under augusti, jämfört med MSCI Emerging Market Net (SEK) som steg med 1,1% medan MSCI Frontier Markets xGCC Net TR (SEK) föll 3,4%. Den positiva avkastningen förklaras delvis av att den amerikanska dollarn (och den vietnamesiska dongen) stärktes mot den svenska kronan med knappt 4%. Lokala investerare gladde sig åt nyheter att USA och Kina inlett nya samtal för att undvika ett fullskaligt handelskrig. Den kinesiska yuanen stabiliserades efter att ha fallit väsentligt under föregående månad, vilket också bidrog till att den vietnamesiska Dongen stabiliserades. Lokala investerare agerade fyndköpare på marknaden mot bakgrund av attraktiva värderingar. För månaden som helhet förblev utlänningar dock nettoförsäljare om USD 71,6m. En analys av utländska flöden mildrar bilden något då huvudförsäljningen kom från Vingroup-aktierna (Vincom, Vinhomes, Vincom Retail) med ett totalt värde på USD 126m. Rensat för dessa transaktioner var utlänningar marginella nettoköpare.

De senaste makroekonomiska siffrorna fortsätter att signalera positivt momentum, medan de geopolitiska riskerna för tillfället dämpats. Den vietnamesiska Dongen stabiliserades efter att ha devalverats 1,5% i juli. Med tanke på det positiva handelsöverskottet på USD 2,75mdr kan devalveringen under juli månad ses som en justering av centralbanken i syfte att skydda exporten när kringliggande länders valutor försvagats. Utbetalade utländska direktinvesteringarna (FDI) fortsätter att växa med totalt utbetalade FDI t.o.m. augusti 2018 om USD 11,25mdr (+9,2% på årsbasis) medan registrerade FDI uppgick till USD 24,35mdr (+4,2% på årsbasis). Tillverkningssektorn lockade mest FDI, följt av fastigheter dagligvaror. Inflationen i augusti ökade med 3,98% i årstakt, främst beroende på en ökning av livsmedelspriserna. I ljuset av det växande inflationstrycket bekräftade statsbanken i Vietnam målet om 17% kredittillväxt i banksystemet 2018 i stället för att lyfta gränsen för vissa banker, vilket man har gjort tidigare år. Beslutet väckte oro bland flera banker som nästan har nått kvoten. Vietnamesiska finansinspektionen (SSC) påtalade att regeringen skulle göra vad de kan för att hjälpa Vietnam att säkra en plats i MSCI Emerging Market Index inom 2 år. Energi- och finanssektorn utvecklades starkast under augusti. Stigande globala oljepriser i kombination med ett nyligen beslut av premiärministern att öka takten av borrning efter gas och olja, skulle kunna ge en ökad aktivitet inom energisektorn för de närmaste 3-4 åren, bidrog till uppgången. Hög ekonomisk aktivitet samt, i spåren av detta, hög kredittillväxt var de viktigaste drivkrafterna för finanssektorns starka resultat.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec