6
nov
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – OCTOBER 2018

FONDEN:

Zenith Bank: synliga på Lagos Internationella flygplats. Zenith får höga poäng när det gäller jämställdhet i vår ESG-utvärdering.

Fonden föll 1,1% under oktober vilket var i linje med jämförelseindex (-0.9%) och bättre än MSCI EM Net TR (SEK) (-5.7%). Störst bidrag erhölls från fondens positioner i nigerianska banksektorn (+0,6% bidrag) samt fondens mindre position i Turkiet (+0,5%). Störst negativa bidrag erhölls från fondens positioner i Pakistan (-0,7%) och Egypten (-0,6%). Givet en relativt svag utveckling på flertalet marknader handlade månadens positiva bidrag i övrigt mest om vad man ej ägde. Trots att vi i grunden är relativt positiva till Pakistan var detta den marknaden vi minskade i under månaden. Vi sålde resterande position i pakistanska banken Allied Bank efter att deras värdering skjutit iväg lite väl mycket relativt värderingarna på andra marknader. Tillika halverade vi positionen i ett av fondens största innehav, Meezan Bank. Vi har en positiv syn på bankens långsiktiga tillväxtmöjligheter givet dess starka varumärke inom islamic banking (ett segment som växer snabbare än den konventionella banksektorn). Dock börjar värderingen om P/E 15 och P/EK om drygt 2,5x se ansträngd ut, särskilt relativt banksektorn i övrigt på våra marknader. Vi såg det därför som logiskt att omallokera en del av kapitalet. Vi sålde även under månaden vår position i onoterade pakistanska konsumentkonglomeratet International Brands. Efter att bolagets tänkta börsnotering försenades har vi under en längre tid sökt en alternativ exit. Det återstår en viss risk i repatrieringen av likviden (kräver bl.a. centralbankens godkännande). Om inget oväntat inträffar ser positionen ut att realiseras med en mindre vinst. Inga nya bolag adderades under månaden.

MARKNADEN:

2018 har varit ett riktigt uselt år för aktieägare på tillväxt- och frontiermarknader. Årets utveckling är nu närmaste identisk med 2011. Tillväxtmarknader föll 2011 18% (USD), jämfört med 16% hittills 2018. Frontiermarknader föll mellan 18-25% (FM resp FMxGCC) 2011, jämfört med 16-23% hittills i år. 2011 följdes dock av ett starkt 2012 då tillväxtmarknadsindex steg 19%, FMxGCC steg 16% och FM steg 9%. Det finns alltid gott om orosmoment på tillväxt- och frontiermarknader. Så också nu. Vi konstaterar dock att dessa är väl diskonterade i värderingarna över alla våra marknader. Därtill har vi sett ordentliga utrensningar på flertalet valutamarknader och många av valutorna på våra marknader är efter kraftiga nedgångar billiga. För att få en större rotation av kapital tillbaka till tillväxt- och frontiermarknader tror vi dock att vi behöver se tecken på att den amerikanska ekonomin saktar ner och att investerare börjar se slutet på de amerikanska räntehöjningarna. Stigande amerikanska långräntor och en stark amerikansk aktiemarknad har inneburit hård konkurrens för tillväxt- och frontiermarknader. Under 2018 har det inneburit försämrad tillgång till utländskt kapital, något som inneburit att de ej kunnat finansiera växande bytesbalansunderskott genom inflöde av direkt- och portföljinvesteringar. Istället har bytesbalansunderskotten fått stängas genom att låta valutorna försvagas och därmed göra det dyrare att importera varor för inhemska konsumenter och den inhemska industrin. Nu är vi i ett läge där valutorna på flertalet tillväxt- och frontiermarknader ter sig relativt billiga igen. Skulle vi samtidigt få en situation med ökade inflöden av utländskt kapital till aktie- och obligationsmarknaderna kan uppgången gå relativt snabbt och vara kraftigare än normalt. Man kan diskutera kring nyttan med att vart femte till sjunde år gå igenom en så smärtsam justering med kraftiga nedgånar på aktie- och valutamarknaderna, följt av osedvanligt kraftiga uppgångar. Tyvärr förblir realiteten att utländska investerare rör sig i flock när det gäller tillväxt- och frontiermarknader. Man ska ha ödmjukhet inför att försöka fastställa bottnar under svaga perioder. Istället bör fokus vara på att investera gradvis över tiden men kanske lite mer efter riktigt svaga perioder, såsom 2018 har varit.

ESG ENGAGEMENT:

Två pakistanska innehav, International Brands och Allied Bank, såldes av finansiella skäl.

 
DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec