4
jun
2021
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2021

FONDENS UTVECKLING

Fonden steg 5,1% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,6%. Mätt i absolutavkastning kom ca 3% av uppgången från Vietnam där våra två största innehav, IT-bolaget FPT (+20%) samt banken Lien Viet Postal Bank (+38%), var de primära bidragsgivarna. Näst störst absolutavkastning (+1,6%) kom från Pakistan där vårt största innehav Systems Ltd steg 13% och bidrog omkring 1% i absolutavkastning. Även Sri Lanka bidrog positivt, där bidraget framförallt kom från vår position i Asiri Hospitals som steg 15% inför kvartalsrapporten. Vi skrev i januaris marknadskommentar om Asiri Hospitals förutsättningar att väsentligt öka vinsten de närmaste åren och rapporten bekräftade att vårt scenario än så länge håller. Störst negativt bidrag erhölls från Egypten (-0,4%) där framförallt vår mindre position i Juhayna Foods (1,5% av fondförmögenheten) föll med 21%. Vi beskrev problemen i bolaget i vårt månadsbrev för mars. Ett adderat orosmoment är att en av bolagets revisorer begärt mer tid för att verifiera bokslutet för 2020 vilket försenat bolagets räkenskaper och under tiden skapar osäkerhet på marknaden.

Det var en relativt lugn månad på våra marknader. Starkast utveckling uppvisade Kazakhstan (+7%) och Pakistan (+5%) medan Egypten (-7%) och Nigeria (-2%) uppvisade svagast utveckling. Covid-oron som vi beskrev i förra månadsbrevet avtog i takt med minskad smittspridning och således minskad risk för utökade restriktioner. Av våra marknader var det endast Sri Lanka och Vietnam (från väldigt låga nivåer) där antal nya fall ökade konstant under hela månaden. Båda länderna har klarat sig mycket lindrigt undan tidigare. Avtagande oro för COVID-19 innebar att vi fick en försenad reaktion på de starka bolagsrapporterna vi beskrev i förra månadsbrevet. Under månaden rapporterade ytterligare 15 av våra bolag (37% av fondförmögenheten) för det första kvartalet (kalenderår) 2021. Rapporterna fortsatte komma in strax över förväntningarna (se tabell 1). Den procentuella ökningen på årsbasis är väl smickrande givet att första kvartalet 2020 var svagt för de flesta bolag. Om vi annualiserar första kvartalets vinst konstaterar vi dock att våra bolag under första kvartalet levererade 29% av helårsförväntningarna. Med tre kvartal kvar tyder det på att vinstestimaten kommer skruvas upp något för helåret. Med en värdering på 10,0x innevarande års vinst bådar det gott för fonden.

AVSLUTNING AV ESG-DIALOG MED ELSEWEDY

Vi har de senaste nio månaderna fört dialog med portföljbolaget ElSewedy (Egypten) avseende deras roll som kontraktör för Rufiji Hydropower Project; ett stort dammprojekt för vattenkraft i Selous Game Reserve (World Heritage site, Tanzania). Projektet bedöms vara i överträdelse med Princip 7 under Global Compact (”Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker”). Vårt engagemang har inkluderat samarbete med icke-statliga organisationer inom miljöområdet, externa hållbarhets-konsulter och andra experter. Tundras engagemang har fokuserats på att få fram tillräcklig beslutsgrundande information och fastställa i vilken mån vi kan lindra negativa effekter från projektet, framför allt beträffande miljö, biologisk mångfald och utrotningshotade djurarter. Tundra har även arbetat för att säkerställa bättre tillgång till information för de icke-statliga organisationerna inom miljöområdet samt de externa hållbarhetskonsulterna att basera sin bedömning på. I enlighet med vår interna regel om 12 månaders engagemangsgräns gentemot bolag som bedöms bryta mot internationella normer hade vi fram till Augusti 2021 att försöka åstadkomma en positiv förändring. Under maj månad tvingades vi dock konstatera att inblandade parters respektive restriktioner skulle göra det omöjligt att nå ett positivt resultat inom ramen för våra interna riktlinjer och vi avyttrade således innehavet. ElSewedy har lagt betydande tid på att diskutera projektet med oss. Man har under hela processen varit samarbetsvilliga och försökt uppfylla behovet av ytterligare information. Det är olyckligt att så många utländska aktieägare i bolaget tidigt övergav sin aktieägarroll så snart problemet problemet flaggades upp. Tillsammans hade vi sannolikt kunnat nå större påverkan. Vi vill passa på att sträcka ut en hand till aktieägare i alla våra portföljbolag inför framtiden. Vår dörr står alltid öppen inför samarbete i dessa frågor. Tillsammans är vår röst starkare. Att enbart sälja utan att först försöka påverka åstadkommer inget.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec