5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2020

FONDEN

Fonden steg 2,6% under maj månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 4,2% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,8%. Värt att notera var att den amerikanska dollarn försvagades närmare 4% under månaden vilket sänkte avkastningen motsvarande i svenska kronor. Vi förlorade primärt avkastning i Egypten (-1,2%) där delportföljen föll knappt 13%. Vi tappade också relativperformance i Pakistan (-0,8%) där delportföljen föll omkring 3%. Vidare bidrog avsaknad av innehav i Rumänien till ett relativtapp om 0,8% då marknaden tillhörde de starkaste under månaden med en uppgång om drygt 10%. Ett oväntat positivt bidrag kom från Sri Lanka där delportföljen steg 8% på en annars fallande marknad. Vi erhöll också positivt bidrag från Vietnam (+0,6%) från Vietnam primärt p.g.a.  våra aktieval. Avsaknad av innehav i Libanon och Kenya, bidrog också positivt då båda marknaderna utvecklades svagt under månaden. Vi gjorde en del ommöbleringar under månaden. Vi rensade ut resten av vårt innehav i lankesiska banken Hatton National Bank efter att marknaden öppnat oväntat starkt.

En potentiellt lite mer intressant händelse var dock att vi under månaden investerade i två nya länder, Marocko och Indonesien. Indonesien med 267m invånare och BNP/capita på USD 3 900 passar tematiskt väl in i den övriga portföljen. Det är en marknad vi följt under många år men där vi haft svårt att hitta tillräckligt intressanta bolag. Som flertalet andra mindre tillväxtmarknader har aktiemarknaden dock ett antal tuffa år bakom sig och värderingarna ligger nu omkring 10-års lägsta mätt som P/JEK. Vårt val föll på Media Nusantara (MNCN). Vi har följt bolaget en längre tid och efter att aktiekursen fallit närmare 50% under 2020 känner vi oss redo att ta en första position. Bolaget är det ledande mediabolaget i Indonesien. Deras intäkter idag domineras av annonsintäkter från sina fyra tv-kanaler (gratiskanaler typ svenska TV4) som har 90-120m dagliga tittare. Det som verkligen fångade vårt intresse är dock deras satsning på digitala kanaler. Bolaget driver den största lokala produktionen av tv-innehåll (allt från indonesiska Idol till ett stort antal lokala tv-såpor). De har ett bibliotek om 300 000 timmar färdigt material och producerar årligen 23 000 nya timmar. De senaste åren har bolaget lagt stora resurser på sin digitala satsning där materialet återanvänds i bolagets egna Youtubekanaler men också i bolagets mediaportal ”Okezone” som är världens 26e mest populära hemsida idag. Vidare bedriver bolaget en egen talangagentur där alla deltagare i bolagets olika talangshower (Idol, Indonesia’s got talent osv) kontrakteras på 5 år med option på ytterligare 5 år. I kontrakten ingår intäktsdelning på reklamintäkter artisterna genererar på olika sociala kanaler såsom Instagram, TikTok osv, utöver att artisterna därtill är tillgängliga för ”hemma hos-reportage” etc. i bolagets egen produktion. Idag utgör den traditionella annonseringen 90% och digital annonsering 10%. MNCN:s mål är att intäktsströmmarna ska vara likvärdiga inom en femårsperiod. Vi tror på bolagets strategi. De har en mycket stark marknadsposition med 35-45% tittarandel inom traditionell tv.  Endast 30% av Indonesiens befolkning bor idag i städerna. Resterande delen av befolkningen är fördelad på närmare 10 000 öar där tillgången till billigt internet är begränsad.  Således kommer den traditionella annonseringen förbli viktig under en lång tid framöver. Genom sin digitala satsning kommer dock bolaget på sikt att kunna konvertera sin traditionella tittargrupp till de digitala plattformarna. Deras stora mediebibliotek, den årliga nyproduktionen samt deras ”stall” av artister innebär också en svårslagen tillgång till lokalt anpassat innehåll som kan återanvändas om och om igen. De stora investeringarna är gjorda och vi ser goda möjligheter till högre lönsamhet i takt med att de digitala intäkterna ökar. Marknadens värdering på omkring 7x årsvinsten förefaller mycket låg för ett välpositionerat mediabolag som har förstått den teknologiska utvecklingen av mediaindustrin i världens fjärde största land.  Vi tror därtill att bolagets verksamhet endast i marginell utsträckning kommer påverkas av COVID-19 krisen under 2020. Vissa stora segment av marknaden, t.ex. dagligvaror, har minskat sin annonsering medan andra stora segment såsom läkemedel ökat. Därtill har förstås karantänen inneburit en generell ökning i såväl tv-tittande som internettid.

Vår andra investering skedde i Marocko, genom techbolaget HPS. HPS är en globalt ledande leverantör av elektroniska betalningssystem som erbjuder lösningar för hela värdekedjan, t.ex. mobila plånböcker, bedrägerikontroller och e-handelslösningar. Företaget är verksamt i över 90 länder och har fler än 400 kunder (inklusive flera av världens hundra största finansiella institutioner). Vi har följt företaget under en tid och träffade ledningen i januari. Vi har imponerats av tillväxten de har levererat (försäljning FY14-19 CAGR + 25%, nettovinst FY14-19CAGR + 31%) och utsikterna framöver. Marknadstillväxten förväntas vara över 15% de kommande åren och ännu högre tillväxt förväntas i Asien och Afrika där HPS har mer än 65% av sina intäkter. Medan PowerCard eller HPS inte är ett namn som är känt hos slutkunderna, har HPS bra renommé inom betalningsbranschen och erbjuder smartare och bättre integration med redan befintliga system, eller genom att ersätta dem i sin helhet. Som ett exempel resulterade ett av deras projekt med Amex i att minska antalet system från 16 till 1 för att hantera alla internationella betalningsflöden, en enorm produktivitetsökning. Vi gillar sektorn och vi gillar bolaget givet deras bevisade leverans av smartare lösningar till en bransch under omvandling och stark tillväxt. Bolaget har en undanskymd roll som underleverantör men lärdomar från andra branschers framväxt är att det inte sällan är den som ”säljer spaden till guldgrävarna” som tjänar mest i slutändan. Börsvärdet på USD 300m och värderingen (P/E 32x) hade sannolikt sett annorlunda ut med en notering på en mer välkänd börs. Vi skulle nog därtill definiera det som ett av fåtal i vår portfölj som är en tydlig uppköpskandidat. På samma sätt som för vårt nyinförskaffade indonesiska bolag Media Nusantara så ser vi relativt modest påverkan på bolagets verksamhet under COVID-19 krisen.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 4,2% under månaden, jämfört med MSCI FM Net TR (SEK) som steg 1,9% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,8%. Den amerikanska dollarn fortsatte försvagas mot den svenska kronan vilket påverkade avkastningen i SEK negativt med knappt 4% under månaden. Sedan toppen den 20 mars har den amerikanska dollarn tappat knappt 10% mot den svenska kronan och omkring 5% mot euron. Bland enskilda marknader utmärkte sig Nigeria (+11%) och Vietnam (+10%). För FMxGCC-indexet är det värt att notera att Vietnam och Nigeria stod för i princip hela uppgången under månaden. Rörelserna i övrigt var marginella. Baserat på så som det ser ut i nuläget gör vi bedömningen att april var bottenmånaden under COVID-19 krisen emedan maj inneburit en gradvis normalisering med uppluckring av nedstängningar på flertalet marknader. Det är en relativt unison bild, där indikativ data från Google Activity verkar stämma relativt väl med vad vi hör från bolag vi talar med. Lägstanivåerna ser ut att ha inträffat i mitten av april. Sedan har återhämtningen varit olika stark. I Vietnam var aktiviteten tillbaka på normala nivåer redan i början av maj, medan övriga marknader fortsatt ligger en bit under normalaktivitet. Sri Lanka öppnade börsen igen den 11 maj efter närmare en och en halv månads avbrott. Den väntade inledande kursnedgången den första handelsdagen följdes dock lite oväntat av en återhämtning, ledd av lokala investerare som plockade upp flödet från utländska säljare. Det här är ett intressant fenomen vi sett på flera marknader de senaste månaderna. Lägre obligationsräntor i spåren av COVID-19 har inneburit att aktier blivit mer attraktiva för lokala investerare. Utländska investerare och deras flöden är det kanske mest populära samtalsämnet bland lokala aktieinvesterare. Det är dock lätt att glömma bort att lokala investerare själva normalt sett utgör 60-90% av handeln och egentligen borde vara en viktigare drivkraft för kursrörelser. Efter drygt fem år av närmast uteslutande utflöden från utländska investerare från mindre tillväxtmarknader är det förstås relevant att ställa sig frågan hur länge deras potentiella försäljningar kan förbli det viktigaste samtalsämnet.  Än verkar vi inte vara där. I det korta perspektivet kommer fokus vara på styrkan i återhämtningen när våra länder nu alla är på väg att öppna upp och självklart också oron för att smittspridningen och belastningen på hälsovårdssystemen då ökar. Politikers agerande är alltid oberäkneligt. Baserat på erfarenheterna hittills ser vi det dock som mer sannolikt med selektiva åtgärder vid en eventuell andra våg än att åter försöka isolera merparten av befolkningen. Ett potentiellt mycket viktigt moment, för tillväxtmarknader som helhet, är presidentvalet i USA senare i år. Det normalt sett så säkra återvalet av en sittande president har blivit mer osäkert efter COVID-19 och den senaste tidens upplopp har sannolikt inte förbättrat situationen. Eventuella förväntningar om seger för Joe Biden skulle kunna vara en mer långsiktig positiv signal för tillväxtmarknader då det skulle ses som ett steg bort från de senaste årens anti-globalisering. Det skulle leda till förväntningar om att det kapital som flödat ut från tillväxtmarknader under Trump, såväl i form av lägre direktinvesteringar som flöden till kapitalmarknaden, skulle kunna börja vända tillbaka. I investeringskommittéerna för större utländska institutioner tror vi en demokratisk seger skulle kunna vara den 5-åriga, mer långsiktiga trigger för ökad allokering utanför USA och Europa många har väntat på. Vi ser det som en potentiell supertrigger som skulle kunna vända nu tio års av underavkastning på tillväxtmarknader. Värt att hålla ögonen på.

ESG

Hightech Payments Systems (HPS) är ett teknologibolag baserat i Marocko. Bolaget grundades 1995 och designar och tillhandahåller teknik för betalningar över nätet för såväl traditionella banker som renodlade fintechbolag. Företaget anpassar sin hållbarhetsverksamhet till ett ramverk om socialt ansvar som inrättats av Confederation of Moroccan Enterprises (CGEM). CGEM: s stadgar beskriver nio åtaganden som överensstämmer med rekommendationer från FN, ILO och OECD och uppfyller också ISO 26000-riktlinjerna. Genom sin stiftelse investerar HPS i lokala skolor och universitet för att höja den offentliga utbildningens nivå men även genom att erbjuda kurser i programmering och landsomfattande kampanjer som samlar nyckelaktörer inom IT-sektorn i Marocko.

Media Nusantara Citra (MNC) är ett indonesiskt mediaföretag.  Företaget grundades 2001 och driver annonsfinansierade tv-kanaler, online medier, agentverksamhet samt produktion av media innehåll. MNC har en stiftelse som övervakar koncernens hållbarhets- och CSR-aktiviteter. Dessa aktiviteter handlar om att hjälpa regeringen med infrastrukturutveckling samt bidra till utbildning, hälsa och andra behov i de utsatta delarna av samhället.

Ett srilankesiskt företag, Hatton National Bank, avyttrades från fonden av finansiella skäl.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Okezone – Världens 26e mest besökta hemsida.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec