5
jun
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2018

FONDEN:

Bra ingång till Nigerias Guaranty Trust Bank (se länk i texten).

Fonden föll 7,2% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 10,3%. Avsaknaden av innehav i Argentina gav ett positivt nettobidrag på närmare 6% medan fondens positioner utanför Egypten och Pakistan, samt landövervikten i Bangladesh kostade omkring 3% i relativavkastning. Oron i Argentina (-21%) under månaden men även Vietnam (ner 7%) påverkade till slut även övriga frontier- och mindre tillväxtmarknader. Egypten föll t.ex. närmare 11% under månaden medan även Pakistan (-8%) utvecklades svagt.

Fonden adderade under månaden nigerianska banken Guaranty Trust Bank till portföljen. Vi ser en intressant potential i nigerianska banksektorn. Efter oljeprisets kraftiga nedgång 2014-2016 genomgick Nigeria en ekonomisk kris och genomförde sedermera två större devalveringar (2016 och 2017). Efter att man lättat på valutaregleringarna under våren 2017 har ekonomin, om än från en väsentligt lägre nivå än tidigare, kommit igång igen. Oftast är den mest intressanta perioden att äga bankaktier åren just efter att ekonomin genomgått en kris, medan räntenivån fortfarande är hög (högre räntenetto) men bankerna har hunnit få en god överblick över sina kreditportföljer, marknaden är fortsatt dåligt fungerande (högre spreadar i trading) och aktiviteten tilltar. Nigerianska banksektorn har faktiskt en hel del likheter med Argentina för 4-5 år sedan (ekonomisk kris följt av devalvering). Argentinska banksektorn steg från 2013 till slutet av 2017 i genomsnitt med närmare 500% i USD. Värderingarna i nigerianska banksektorn är idag väsentligt lägre än för argentinska bankaktier 2013. I den inledande fasen av återhämtningen i Nigeria fokuserade vi framförallt på de kursmässigt mest drabbade kvalitetsbankerna (Zenith Bank och UBA primärt). Efter att Guaranty under en period gått betydligt sämre än dessa ser vi det som en bra tidpunkt att addera den kanske allra bästa nigerianska banken till portföljen (4%). Bolaget har en imponerande historik där man ökat vinsten per aktie med i genomsnitt 18% i USD de senaste 15 åren, detta trots att valutan under samma period försvagats med knappt 8% per år. Bolaget är ett bra exempel på tillväxtmöjligheterna för kvalitetsbolag på snabbt växande marknader. Nigeria har idag en befolkning på knappt 200 miljoner människor som om drygt 30 år kommer ha vuxit till 400 miljoner (källa: FN). Inhemsk upplåning som andel av BNP uppgår samtidigt till mindre än 20% jämfört med 130% för världen i genomsnitt. Tillväxtpotentialen är fortsatt enorm.

I samband med att Sri Lankas största bolag, John Keells, föll kraftigt på stora säljflöden i samband med att man blev exkluderade ur indexet MSCI Frontier100 (ett index som primärt följs av ETF:er) passade vi på att öka vår position i bolaget till omkring 2,5% (tidigare 1%) på attraktiva nivåer. Slutligen adderade vi under månaden sri lankesiska ACL Cables, en ledande tillverkare av elprodukter (allt från kablar till kraftindustrin till numera även armaturer för hotell och bostäder). Vi reserverar alltid en liten andel av portföljen till vad vi kallar långsiktigt strategiska positioner. Detta är ofta lite mindre bolag där likviditeten kan variera och där vi därför anammar en längre placeringshorisont (>3 år). ACL Cables är ett välskött bolag med mycket starkt varumärke, marknadsledare och som uppvisat god historisk tillväxt. Deras marginaler har lidit under en period p.g.a. snabbt stigande priser på koppar och aluminium. Det tar alltid en viss tid innan prisökningarna till fullo kan föras vidare i prissättningen på bolagets produkter. Vi tror dock att detta kommer ske härifrån och de kommande åren, vilket kommer innebära en god marginalförbättring utöver volymtillväxt. Vi köper dem till en värdering om strax över 8x årsvinsten, samtidigt som vi räknar med en vinsttillväxt om över 20% i genomsnitt de närmaste 3 åren. Vi adderar knappt 1% av portföljen till bolaget som gynnas av ett ökande byggande på Sri Lanka till följd av infrastruktursatsningar och ökande turism.

 

MARKNADEN:

MSCI FM xGCC Net TR (SEK) föll 10,3% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,4%. Drygt 6% av nedgången i absoluta tal härrörde sig från kraschen i Argentina där marknaden föll 21%. Oron i Vietnam, som vid en tidpunkt under månaden var ner närmare 12% (24% från toppen i början av april), bidrog också till oron. Under perioder, ofta triggat av någon form av klassiskt orosmoment, uppstår en generell diskussion kring riskerna förknippade med tillväxt- och frontiermarknader. Alltid närvarande risker, såsom t.ex. risken för valutarörelser, upplevs av oroliga investerare som akuta risker snarare än det ständigt närvarande moment väl beaktat i nuvarande värderingar som de oftast är. Denna gång föranleddes nedgången av ett påpekande om att räntenivån på amerikanska obligationsmarknaden nu nått en nivå där internationella investerare skulle avstå avkastningsmöjligheterna på tillväxt- och frontiermarknader för att istället investera på hemmaplan. Oro kryddades sedermera med valutakriser i Turkiet och Argentina. Valutakrisen i Argentina där peson med rätta (vi har påpekat riskerna i Argentina många gånger det senaste året) föll kraftigt. Argentina var i våra ögon dock ett extremexempel där valutan p.g.a. kraftiga inflöden efter valutaavregleringen inte försvagats tillräckligt i relation till den fortsatt höga inflationen. Innan kraschen för peson bedömdes valutan vara mellan 60-70% övervärderad. Samtidigt steg aktiemarknaden närmare 70% (i USD) under 2017 och värderingarna var vid slutet av året mer än dubbelt så höga som genomsnittet på andra frontiermarknader. Under många månader lyste således varningslampan ilsket rött i Argentina. Det är i princip omöjligt att förutse tidpunkten för när en bubbla spricker. Det ligger i själva bubblans natur, den byggs upp över tid. Att den till slut skedde var dock fundamentalt motiverat och ur samma fundamentala perspektiv ser vi heller inte hur Argentina ska kunna jämföras med någon annan av de marknader vi fokuserar på, förutom möjligtvis Kenya (en marknad som vi för övrigt heller inte äger just nu). Att Vietnam skulle få en korrektion var heller inte oväntat. Till skillnad från Argentina är dock de makroekonomiska förutsättningarna intakta och vinstutvecklingen ser lika bra ut nu som innan krisen. I Vietnam handlade det istället om en klassisk ”girighet vs rädsla” där en del av de största bolagen drevs upp alldeles för högt på kort sikt och när dessa började falla skrämde de hela marknaden, tvingade fram tvångsförsäljningar hos lokala investerare (som ofta belånar sig hårt i tider av uppgång) och vi fick därmed en onödigt djup nedgång. Inte bara i de högst värderade bolagen utan över hela marknaden. Det ironiska med nedgången var att mid cap-segmentet, där värderingarna i våra ögon innan kraschen var attraktiva, drabbades nästan hårdare i nedgången. Anledningen var förstås att dessa i större utsträckning ägs av lokala investerare och därmed var mer utsatta för tvångsförsäljningar. Här finns det gott om bra köptillfällen nu och vi har goda förhoppningar om bra absolut avkastning framöver. Vi lever i tider av snabb information och begränsat tålamod där investerare ibland tycks glömma vad aktiemarknader egentligen är: en sammansättning av bolag vars verksamheter i de flesta fall tickar på, ibland snabbare, ibland långsammare. Sällan bakåt. Som ekonomier. För Tundra som utpräglad aktiv förvaltare och med fokus på stock-picking finns möjligheten att undvika överhettade marknader och enskilda aktier och istället fokusera på att hitta en grupp intressanta bolag som vi tror kommer glädja sina aktieägare de närmaste åren. Vi berörde detta ämnet i en artikel på LinkedIn nyligen.

 

ESG ENGAGEMENT

Guaranty Trust Bank adderades till portföljen under maj månad. Banken grundades 1990. Bolaget tillhandahåller traditionella banktjänster primärt i Nigeria, men har även viss verksamhet i övriga Afrika och i Europa. Bolagets huvudkontor ligger i Lagos, Nigeria. I sin verksamhetsbeskrivning visar banken att man integrerar miljörisker och sociala risker i sin process för kreditprövning. År 2017 gick banken igenom 19 kunder inom olja & gas samt kraftförsörjning och utvärderade bolagens policies för miljö och socialt ansvarstagande utifrån inhemska och internationella krav. Banken mäter också sin pappers- och dieselkonsumtion och rapporterar siffror på sitt eget koldioxidavtryck. 45% av bankens anställda (2017) var kvinnor. Bolaget utökade sina investeringar för utbildning av kvinnliga anställda under 2017 med 80%.

Inga bolag avyttrades under månaden.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec