7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2020

FONDEN

Fonden steg 2,0% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex, MSCI FMxGCC Net TR (SEK), som föll 0,6% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,1%. Störst positiva bidrag erhölls från fondens aktieval i Pakistan och övervikt i Sri Lanka. Negativa bidrag erhölls från avsaknad av innehav i Libanon, undervikt i Marocko samt aktieval i Nigeria. Bland enskilda större innehav som bidrog utmärkte sig fondens innehav i pakistanska IT-bolaget Systems, som steg 11% på en fallande börs. Även fondens innehav i egyptiska fordonstillverkaren GB Auto bidrog med en uppgång på 21%. Vi har också fått en bra start i Indonesien där Media Nusantara steg 7% och vårt turkiska hälsovårdsbolag Medical Park steg 18%. Bland våra större innehav som bidrog negativt under månaden återfanns tre vietnamesiska bolag:  IT-bolaget FPT corp som föll 6%, glassproducenten Kido Frozen Foods som föll 15% samt Masan Group som föll 15%. Vi sålde under månaden vår position i sri lankesiska ACL Cables efter närmare 80% uppgång från bottennivåerna i slutet på mars. Vi sålde också vår kvarvarande mindre position i pakistanska United Bank. Vi använde likviden till att öka något i två av våra pakistanska bankaktier, Meezan Bank och Bank Alfalah, som vi nu tycker har prissatt in de lägre räntenivåerna i Pakistan där styrräntan fallit från 13,25% i början av året till nuvarande 7%. Båda bankerna är exempel på bolag som erbjuder något mer än enbart traditionella banktjänster. I Meezans fall handlar det om bolagets marknadsledande position inom modern islamic banking som medger en tillväxt väsentligt högre än de traditionella bankerna. I Bank Alfalahs fall gillar vi bolagets mer innovativa profil där man ligger i framkanten av utvecklingen av finansiella tjänster i landet. Vi tror banksektorn generellt står inför stora utmaningar de kommande åren med kraftigt tilltagande konkurrens. Det innebär att valet av investeringar i större utsträckning än tidigare måste göras utifrån respektive banks positionering, snarare än enbart historisk avkastning på eget kapital och nuvarande värdering av detta kapital. De bästa bankerna i vårt universum utgör en bra proxy till medelklassens framväxt, och värderingarna är historiskt låga. Inga nya innehav adderades under månaden.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 0,6% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,1%. Bästa marknader under månaden var Sri Lanka (+15%) följt av Kazakhstan (+6%). Sämsta marknader var Nigeria och Vietnam, som föll 5% vardera. Bland våra marknader utanför index konstaterade vi att Pakistan föll 3%, Egypten var oförändrat, medan Indonesien och Turkiet steg vardera drygt 6%. Efter att aktiemarknader världen över vände uppåt framåt slutet av mars så har mycket fokus handlat om stimulanseffekter, med räntesänkningar som det primära ”vapnet” på våra marknader. Pakistan sänkte styrräntan ytterligare 100 punkter till 7% (jämfört med 13,25% vid ingången av mars). Den kraftigt lägre efterfrågan lokalt har inneburit att inflationsförväntningarna också kommit ned vilket inneburit att obligationsräntorna på våra marknader sjunkit. I Sri Lanka föll t.ex. 10-års räntan från 9% till 7,2% under månaden. Lägre obligationsräntor har i sin tur inneburit att lokala investerare flyttat en del kapital från obligationsmarknaden till aktiemarknaden. Trots fortsatta försäljningar från utländska investerare givet osäker global tillväxt har dessa försäljningar således vägts upp av lokala investerare. Vi tror denna trenden kommer fortsätta tillsvidare, trots osäkra vinstutsikter för innevarande år. Den stora frågan är när de långa räntorna åter börjar leta sig uppåt, vilket förstås är avhängigt av återhämtningen i ekonomierna. Givet chocken från COVID-19 tror vi centralbankerna kommer vara försiktiga med att höja för tidigt och kan komma att acceptera låg realränta (ränta minus inflation) under en tid framöver. Det bör inverka positivt på aktiemarknaderna. Angående den pågående pandemin konstaterar vi att våra länder, likt i världen i övrigt, håller på att lära sig att leva med COVID-19. Utan att på något sätt förringa de personliga tragedier som utspelar sig runt om i världen konstaterar vi att det finns väsentligt mer akuta hälsorisker för befolkningen i våra länder idag. Vi skrev en del om detta i vår nyligen publicerade rapport: https://www.tundrafonder.se/wp-content/uploads/2020/05/Tundra-Annual-Sustainability-Report-2019-final.pdf Under juni månad tillkännagav MSCI de kommande indexförändringarna. Det beslutades att Island kommer ingå i MSCI Frontier Index fr.o.m. Juni 2021. Island får preliminärt 5% vikt, och ser därmed ut att bli den fjärde största marknaden i index. För Tundra som investerar tematiskt i såväl frontiermarknader som tillväxtmarknader i tidig ekonomisk utveckling har indexförändringarna ingen betydelse. Island med sina 300 000 invånare och BNP/capita om USD 77 000 passar inte in och ni kommer ej hitta isländska aktier i vår portfölj. Vi skrev en rapport för nästan exakt 3 år sedan om indexproblematiken inom kategorin frontier och hur Tundra avser förhålla sig till detta. Den kommande månaden släpper vi en ny, lite längre rapport där vi utvecklar det resonemanget.

ESG

Det pakistanska bolaget United Bank Limited samt det srilankesiska bolaget ACL Cables avyttrades från fonden på grund av ekonomiska skäl.

Inga företag adderades till fonden i mars 2020.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Möte med ledningen för Meezan Bank i Karachi November 2019.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec