3
aug
2023
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2023

EN FÖRSTA MÅNAD AV ÅTERHÄMTNING

Fonden steg 4,9% under månaden, jämfört med vårt jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 4,3% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,2%. Det var en månad där vi såg en mer enhetlig återhämtning på flera av våra marknader, delvis av olika anledningar men med den gemensamma nämnaren att en alltför utpräglad pessimism lättade något. På landnivå erhölls störst positivt bidrag från Pakistan (2,3% portföljbidrag). Vår delportfölj steg drygt 16% under månaden och fondens största position inom banksektorn, Meezan Bank (3,2% av portföljen) steg hela 50% och var fondens enskilt mest positiva bidrag. Näst störst bidrag erhölls från Vietnam (2%) där vår delportfölj steg 8% under månaden. Störst bidrag erhölls från fondens största position (9%), vietnamesiska IT-bolaget FPT, som steg 12% under månaden. Positiva bidrag erhölls också från Kazakhstan där vår enda aktie, fintechbolaget Kaspi, steg 12% under juli månad. De enda delportföljer som föll under månaden var Bangladesh och Marocko, men de negativa bidragen var minimala (>-0,2%).

Det var en händelserik månad i Pakistan. Den nuvarande koalitionsregeringen tillkännagav offentligt att den sittande regeringen kommer upplösas under augusti månad och ersättas med en tillfällig interimsregering i enlighet med Pakistans konstitution. Under månaden erhöll Pakistan totalt USD 4 mdr från IMF, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Detta gav en stark förtroendesignal och tolkades av marknaden som att det finns en acceptabel plan för att styra landet efter valet under hösten. Vidare tillkännagav Pakistan en omfattande plan kring olika projekt som är avsedda för att attrahera utländska direktinvesteringar från gulfländerna de kommande åren inom såväl jordbruk, gruvindustrin, energisektorn och försvarssektorn. Under månaden signerade fyra statskontrollerade energibolag en avsiktsförklaring med Saudi Aramco avseende byggandet av ett USD 10 mdr raffinaderi. Hanteringen av oppositionspartiet PTI har skapat stora frågetecken kring landets väg framåt. Givet månadens händelse tycks det dock som att den väg Pakistan valt accepterats av såväl internationella organisationer (IMF) som landets traditionella allierade, gulfländerna och Kina. Även om det fortsatt är osäkert hur den nya regeringen skall utformas så framstår det tydligt som att det finns en relativt bred plan som stöttas av landets viktigaste uppbackare och att ett katastrofscenario a la Sri Lanka kan undvikas. Utländska investerare återkom under juli månad till aktiemarknaden. Nettoinflödet på USD 22m är det enskilt största sedan slutet av 2021. Vi tror aktiemarknaden har det värsta bakom sig och gradvis kommer leta sig upp mot mer normala värderingar härifrån. Dit är det en bit ytterligare. Nuvarande värdering på P/E 4,6 och P/BV på 0,8 skall ställas mot 5-års genomsnittet på 6,9x respektive 1,0x och 10-års snittet på 8,9x och 1,4x.

I Sri Lanka sänkte centralbanken räntan med ytterligare 200 punkter under juli månad. Detta följer på sänkningen med 250 punkter under juni månad. Inflationen för juli månad föll till 6,3% (från 12% i juni). Framförallt påverkade baseffekter (höga jämförelsetal) och lägre matpriser. Det bör dock noteras att valutan den senaste tiden försvagats till 319 relativt den amerikanska dollarn, från toppnivåerna på 290 i slutet av maj vilket kommer påverka priserna för import uppåt och kan ha en viss höjande effekt på inflationen.

Med ytterligare en av våra större marknader (Pakistan) som tycks ha passerat crescendot på krisen för denna gången förblir vi positiva till det andra halvåret. Våra portföljbolags värderingar är överlag låga till mycket låga i ett historiskt perspektiv samtidigt som portföljbolagen nu gradvis går in i en stabilare miljö med färre chocker och bättre möjligheter att fokusera på att växa sina verksamheter. På lång sikt erbjuder fondens marknader en överlägsen tillväxtpotential. Det är vår förhoppning att vi inlett en period när detta bättre reflekteras i våra fondandelsägares avkastning.

______________________________________________________________________

TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND ERSÄTTER SVANEN MED EUS REGELVERK FÖR FONDERS HÅLLBARHETSARBETE

I samband med det nya EU-regelverket Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) appliceras nya krav på fonders hållbarhetsarbete från och med mars 2021. Tundra har därför tagit beslut den 4 juli 2022 att inte fortsätta med Svanenmärkningen av fonden. Enligt det nya regelverket ska hållbarhetsredovisningen ske på ett enhetligt sätt och fonder delas in olika kategorier; Tundra Sustainable Frontier Fund är klassificerad som en Artikel 8 (Ljusgrön: främjar hållbara egenskaper). Investeringsfilosofin för fonden förblir densamma; förvaltningen och innehaven påverkas inte av förändringen.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec