5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2019

FONDEN

Fonden steg 4,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 6,9%. Fondens underavkastning härrörde sig primärt från vår undervikt i Argentina (3% negativt relativbidrag) då Argentina steg 24% under januari. Våra aktieval i Vietnam (1,5% negativt relativbidrag) påverkade också relativavkastningen negativt då marknadsintresset är fortsatt centrerat kring de största indexvikterna. Vidare innebar vår avsaknad av innehav i Kenya ett negativt bidrag om 1%. Positiva bidrag erhölls från Pakistan (1,7% relativbidrag) som steg kraftigt under månaden. Vår turkiska position MLP Care steg knappt 30% under månaden och gav därmed ett positivt bidrag om 0,8%. Slutligen innebar avsaknad av rumänska innehav ett positivt bidrag om 0,5% då aktiemarknaden fortsatte ned på osäkerhet kring en eventuell ny skattelagstiftning. Under månaden sålde vi två positioner: pakistanska Gul Ahmed Textile som efter kraftig kursuppgång nu ter sig fullvärderad, samt kvarvarande mindre position i Suez Cement som varit under avyttring en tid. Vi minskade även våra positioner något i egyptiska bankerna Commercial Bank och Credit Agricole givet än starkare övertygelser på andra marknader.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 6,9% under månaden, jämfört med MSCI FM Net TR (SEK) som steg 6% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 9,9% och MSCI World Net TR (SEK) som steg 9,3%. Januari innebar en kraftfull återhämtning på globala aktiemarknader efter den svaga utvecklingen från början av oktober fram till årsskiftet. Signaler om att amerikanska centralbankens räntehöjningar kan vara över, fallande obligationsräntor i framförallt USA men också övriga världen, fallande oljepriser (som signalerar minskande inflationstryck) samt minskad oro för ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina innebar att investerare vågade återvända till aktiemarknaden. För tillväxt- och frontiermarknader återkom lugnet på valutamarknaderna där flera länders valutor efter devalveringsvågen under 2018 nu ter sig lågt värderade. För en del av de hårdast drabbade marknaderna, såsom Pakistan och Sri Lanka, ser vi nu indikationer på betydande förbättringar i bytesbalansen framöver vilket bör innebära att oron för fortsatta nedgångar avtar. Efter ett svagt år som 2018 tenderar tongångarna av naturliga skäl vara relativt försiktiga, för att inte säga pessimistiska. Som investerare gäller det att rensa för såväl överdriven optimism som pessimism. Man ska komma ihåg att frontiermarknader har genomgått två större korrigeringar de senaste fem åren, den första föranledd av oljeprisfallet 2014-2016 och den andra bytesbalanskriserna under 2018. Som vi påpekade i vårt föregående månadsbrev har tillgångsklassen som helhet levererat nära nollavkastning de senaste fem åren. Detta samtidigt som de bättre bolagen växt väsentligt och deras ekonomier utvecklats. Vi konstaterar att mycket talar för att tillväxt- och frontiermarknader kan hämta igen en del av underavkastningen relativt utvecklade aktiemarknader de kommande åren.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Padma Bridge – En av Bangladeshs stora infrastrukturprojekt, när den är klar om 2-3 år kommer den att ansluta 25m människor i sydvästra Bangladesh till fastlandet


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec