5
sep
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2018

FONDEN:

Fonden steg 2,9% under augusti, jämfört med MSCI FMxGCC Index Net TR (SEK) som föll 3,4%. Avsaknaden av argentinska innehav var den viktigaste anledningen till fondens överavkastning. Argentina föll ytterligare 21% under månaden i spåren av nuvarande förtroendekris och primärt föranlett av pesons fortsatta försvagning. Bra aktieval i Egypten var den näst viktigaste anledningen till överavkastningen. Ett starkt kvartalsresultat för ett av fondens största innehav, egyptiska biltillverkaren GB Auto, innebar att aktien steg drygt 10% under månaden. Fonden erhöll också god relativavkastning från Bangladesh där ett av fondens största innehav, BRAC Bank, steg drygt 20% under månaden efter en tids svag utveckling. Också Pakistan bidrog positivt där framförallt fondens bankaktier steg under månaden. Fondens övervikt i nigerianska bankaktier bidrog negativt till relativavkastningen under månaden där framförallt United Bank of Africa (3% av fonden) utmärkte sig negativt med en nedgång på 13%. Den genomsnittliga värderingen i fonden för innevarande år är i nuläget P/E 9,1x som förväntas sjunka till 7,5x för 2019. Inga större förändringar i fonden genomfördes under månaden.

 

MARKNADEN:

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 3,4% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 1,1%. Svenska kronan försvagades knappt 4% mot USD vilket innebär att rensat för valutarörelser var indexnedgången drygt 7% under månaden. Argentinas (22% av index) fall om drygt 20% utgjorde merparten av nedgången medan övriga marknader överlag var ner endast marginellt. Klimatet för tillväxt- och frontiermarknader förblir svagt med fortsatt betydande oro kring den fortsatta utvecklingen av ett eventuellt handelskrig mellan U.S.A. och övriga länder, samt fortsatt valutaoro i primärt Turkiet och Argentina. Turkiet är för tillfället ett specifikt orosmoment givet den privata sektorns relativt höga upplåning i utländsk valuta samt, denna månaden, även politisk oro efter tilltagande konflikt med U.S.A. rörande en fängslad amerikansk pastor. Vi är nu så pass långt in i diskussionen kring effekterna av ett utvidgat handelskrig och valutaoroligheter att aktiemarknaderna bör ha hunnit diskontera ett relativt negativt utfall. Vi konstaterar dock att de senaste månadernas rubriker och tillhörande volatilitet skapat en avvaktande inställning hos investerare som ännu ej brutits. Emedan tillväxt- och frontiermarknader haft ett antal mycket tuffa månader bakom sig fortsätter amerikanska börser att söka sig allt högre. Av ännu ej materialiserade risker ter sig risken för en kraftig och plötslig nedgång i U.S.A. vara den kanske enskilt största i nuläget.

 

ESG ENGAGEMENT:

Fonden gjorde inga större förändringar i portföljen under månaden. Inga bolag avyttrades eller adderades.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec