4
maj
2022
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2022

STARKA RAPPORTER LYFTE FONDEN I APRIL

Fonden steg 5,3% under april, jämfört med MSCI FMxGCC net TR (SEK) som steg 1,6% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,5%. Mätt i absolut kursuppgång var Pakistan (+1,5% absolut bidrag till portföljen; vår delportfölj steg 7%), Indonesien (+1,4%; delportföljen steg 14%) och Egypten (+1,0%; delportföljen steg 15%) de mest positiva bidragsgivarna. Störst negativt absolut bidrag erhölls från Sri Lanka (-1,1%; delportföljen sjönk 18%).

Av våra enskilda aktier erhölls största bidrag från indonesiska Hermina Hospitals som steg 25% under månaden (+1,1% absolut portföljbidrag) efter att ha tillkännagivit en riktad emission till väsentlig premie jämfört med aktiekursen. Näst störst bidrag erhölls från kazakhiska Kaspi (+39%; 0,8% portföljbidrag) som återhämtade sig i takt med avtagande oro för att Kazakhstan skulle drabbas av sanktioner. Vårt tredje största bidrag erhölls från bangladeshiska Square Pharmaceuticals som steg 8% (0,7% portföljbidrag) efter en kvartalsrapport som var något bättre än väntat. Våra största negativa bidrag var alla från Sri Lanka, primärt p.g.a. fortsatt svagare valuta (den lankesiska rupeen tappade ytterligare 16% i oron efter landets bedrövliga krishantering). Asiri Hospitals föll 17% (0,3% negativt bidrag), Windforce föll 14% (-0,2% portföljbidrag) och Sampath Bank föll 26% (-0,2% portföljbidrag).

Under månaden meddelade landet att de avser omstrukturera sina utländska skulder, en process som bör ta minst ett par månader givet hur sent landet kommit igång med sin krishantering. Det är dock ett första steg i rätt riktning. De två sista dagarna av april såg vi en ganska rejäl återhämtning. Det hindrade dock inte Sri Lanka att under april vara världens sämsta aktiemarknad. Breda CSE All Index sjönk 14% i lokal valuta, men hela 28% i USD.

I Pakistan röstades sittande premiärminister Imran Khan bort och ny premiärminister är Shebasz Sharif från PML-N. Att döma av oppositionens agerande ser de ut att vilja försöka sitta mandatperioden ut (2023). Det kan bli svårt givet nyligen genomförda opinionsundersökningar som visar betydligt större stöd för Imran Khans PTI. Vi förväntar oss ett ganska hårt politiskt tonläge mellan regeringspartierna och PTI. Tidpunkten är inte idealisk. Pakistan behöver säkra bilaterala stödpaket från vänstater och även komma överens om en ekonomisk plan som möjliggör fortsatt stöd från IMF. Lokala tidningar meddelade under inledningen av maj att Pakistan säkrat ett första stödpaket från Saudiarabien om USD 8 mdr. Om detta materialiseras är det ett positivt första steg. Vi har varit positiva till den ekonomiska politik som tidigare regeringspartiet PTI fört och hoppas att de bättre delarna av denna fortsätter under PML-N. Under inledningen av maj meddelade den nya regeringen att man ej avser förlänga centralbankschef Reza Baqirs mandatperiod som nu går ut. Ett olyckligt beslut i våra ögon då denne har agerat med stor trovärdighet under sin tid på centralbanken och vi gärna sett att han fortsatt.

Vårt besök i Egypten i mars resulterade i att vi åter är aktieägare i Cairo for Investment & Real Estate Development (CIRA), som driver skolor (från förskola till universitet). Vi ägde aktien från slutet av 2018 till och med mars 2020 då vi avyttrade innehavet efter väldigt stark utveckling och vi såg bättre potential i andra innehav. Sedan dess har aktien korrigerat omkring 25% i lokal valuta (40% i USD) samtidigt som verksamhetens intäkter dubblats. CIRA fortsätter sin expansion, med fler fakulteter och fler studenter i existerande skolor, samtidigt som de planerar att bygga fler universitet. Det råder stor brist på framförallt högre utbildningsplatser i Egypten, samtidigt som den höga befolkningstillväxten innebär en kraftig ökning av ungdomar i högskoleålder de närmaste 10 åren. Bolagets ledning har tydligt visat sin förmåga att leverera nu visat att de kan uppnå de utlovade målen och samtidigt leverera bra vinsttillväxt under svåra förhållanden. CIRA är också ett utmärkt exempel på ett samhällsstöttande bolag där bolagets tillväxt sparar pengar åt staten samtidigt som Egyptens humankapital (nuvärdet av alla framtida löner) ökar.

Fjorton av våra portföljbolag (47% av fonden) rapporterade sina resultat för första kvartalet (kalenderår) och rapporterna var överlag starka. 12 av 14 bolag ökade vinsten jämfört med motsvarande kvartal 2021. Medianökningen i vinst per aktie uppgick till 35%. Portföljviktat var vinstökningen hela 45%, vilket indikerar att våra större positioner levererade särskilt starkt. Pakistanska IT-bolaget, Systems Ltd, nästan dubblade vinsten under det första kvartalet. Bolaget gynnas av den svagare rupeen samtidigt som volymtillväxten förblir stark. Systems motsvarighet i Vietnam, FPT Holdings, ökade vinsten hela 37% under det första kvartalet och även vår tredje största position bangladeshiska Square Pharmaceuticals levererade en stark rapport med en vinstökning per aktie om 18%. Ytterligare två av våra tio största positioner, Ree (ledande producent av förnybar energi i Vietnam) och Meezan Bank (ledande pakistansk bank) levererade stark tillväxt med vinstökningar om 67% respektive 52% för det första kvartalet jämfört med samma period förra året. Sett till portföljen som helhet utgör historiskt det första kvartalet mindre än 25% av helårsvinsten, vilket ger ökad relevans till sista kolumnen i Tabell 1, där vi beräknat ett P/E-tal utifrån första kvartalets siffror annualiserade (4 x 1kv-resultaten).

Flertalet av våra marknader har haft ordentlig motvind sedan råvaruprisuppgången inleddes våren 2021. Detta följde i sin tur på år av kriser, där COVID-19 endast var en av flera andra. Fonden har klarat sig väl, trots att merparten av våra marknader haft en tuff period. Mycket god stock-picking har kompenserat för sub-optimal marknadsutveckling. Det har resulterat i att vi idag är den enda fonden i Morningstars kategori ”Nya Tillväxtmarknader” som har högsta betyg (5 stjärnor) på såväl 3 år som 5 år. Det är också glädjande att fonden över 3 år och 5 år nu även tillhör de bästa fonderna globalt i Tillväxtmarknadskategorin. Bland de fonder som är registrerade på Morningstar i Sverige tillhör vi i nuläget de 5 bästa (av 240) och på de mer tillgängliga plattformarna för småsparare (Nordnet och Avanza) var vi i slutet på april den bäst avkastande tillväxtmarknadsfonden över såväl 3 år som 5 år. Sedan tidigare är vi den fond på Pensionsmyndighetens plattform (PPM) som har högst avkastning över 5 år i kategorin ”Nya Marknader”. Vi vill tacka alla våra andelsägare för det förtroende ni visat. Vi kommer göra vårt bästa för att även fortsättningsvis behålla det. Även om såväl världen som våra marknader ser fortsatt oroliga ut den närmaste tiden så hoppas vi att det därefter kommer en period där vi utöver det alfa vi genererar även får lite draghjälp av bättre marknader.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec