4
jul
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2019

FONDEN

Fonden sjönk 1,9% i juni, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 0,3%. Det innebär att fonden hittills i år stigit med 6,5%, sämre än jämförelseindex som stigit 11,6%.

På landnivå var det undervikterna mot Kenya (0% av fondförmögenheten) och Senegal (0%) som bidrog mest positivt jämfört med index under juni månad. Fondens undervikt mot Marocko (0% av fondförmögenheten) samt övervikten mot Egypten (51%) bidrog mest negativt. På sektornivå var det undervikten mot teleoperatörer och energi som bidrog mest positivt, medan undervikter mot material och dagligvaror bidrog mest negativt relativt index. Den svenska kronan stärktes med 2,6% mot USD vilket påverkade avkastningen omräknat till SEK negativt. Sammanställer vi avkastningen sedan årsskiftet har vi fått bra bidrag från våra egyptiska innehav, medan våra nigerianska banker inte levererat. Största förklaringen till underavkastningen står undervikterna mot Kenya och Marocko för.

Inga större portföljförändringar har genomförts under juni månad. (alla förändringar i SEK).

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA Net TR (SEK) -0,3%) gick i linje med övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC Net TR (SEK)) som också backade 0,3% i juni. Bästa afrikanska börs efter första halvåret 2019 blev Zimbabwe +(45,4%) följt av Egypten (+17,1%), medan Ghana (-10,4%) och Zambia (-7,7%) uppvisade sämst utveckling. (alla förändringar i SEK).

Nyligen deltog vi i en konferens i London och träffade regeringsföreträdare och bolag från åtta olika afrikanska länder och uppdaterade oss på läget för bolagen samt länderna de är verksamma i (vilket summerar till över 20 länder). Trots vitt skilda förutsättningar och branscher andas alla väldigt mycket optimism och det är intressant att höra var de ser den största potentialen och var utmaningarna finns.

Inflationen i Egypten (Hermes Index -0,2% i juni) steg i linje med förväntningarna för maj månad, +14,1%, vilket var en ökning från aprils 13%. Även i juli förväntas inflationstakten stiga något på grund av minskade subventioner för bl.a. el, men sedan förväntar sig ekonomer att inflationstakten skall falla tillbaka vilket möjliggör för Egyptiska centralbanken att fortsätta sänka räntorna. Subventionerna för bensin och andra drivmedelsprodukter förväntas också att minskas, i budgeten har man minskat posten med över 40% till EGP 53 mdr (USD 3,2 mdr) från EGP 90 mdr (USD 5,4 mdr).

Uppgången på den Nigerianska aktiemarknaden (Nigeria Stock Exchange Main Index -3,3%) höll tyvärr inte i sig, utan marknaden backade bl.a. drivet av vinsthemtagningar i nynoterade MTN. President Buhari prognostiserar att ekonomin kommer att växa med 2,7% i år, vilket kan jämföras med IMF:s prognos om +2,1%, en klar förbättring från 2018 då ekonomin växte med 1,9%. Stabila oljepriser och överenskommelsen från OPEC om förlängda produktionsnedskärningar kommer bidra positivt mot detta mål.

Kenyas (Nairobi All Share Index -3,2%) inflation steg mer än förväntat +5,7% jämfört med förväntade 5,4% och BNP tillväxten för första kvartalet noterades till 5,6%, något sämre än förväntningarna på grund av försenade regn vilket drabbat skördarna inom jordbrukssektorn.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Chefen för Ghanas centralbank. Dr Ernest Addison var till största del nöjd med förbättringarna i ekonomin, och särskilt över att inflationstakten minskat från över 20% för tre år sedan till under 10% sedan drygt ett år tillbaka . ”Där skall den förbli”.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec