4
jul
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2018

FONDEN:

Högre skatt på mobilbetalningar var en del av Kenyas nya budget.

Fonden steg 1,4% i juni, något sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 2,3%. På landnivå tjänade fonden mest på övervikten i Nigeria relativt index, medan vår undervikt i Kenya bidrog mest negativt. På sektornivå var det fondens undervikt mot energi samt fastigheter som bidrog mest positivt relativt index, medan vi förlorade på aktievalen inom finans och undervikten i dagligvaror. Den svenska kronan försvagades med 1,4% i juni vilket bidrar positivt till avkastningen under månaden.

Efter att ha reviderat vår syn på utsikterna i Sydafrika i maj (då vi avyttrade våra två innehav) på grund av mindre optimistisk syn på vad Ramaphosa kan åstadkomma för förbättringar i det medellånga perspektivet, så gjorde vi även en översyn av våra nigerianska konsumentaktier. Slutsatsen blev att marknaden återigen blivit för optimistisk i förhållande till utsikterna de kommande åren och vi valde att sälja såväl Unilever Nigeria som Nigerian Breweries. Båda bolagen kämpar med svag konsumtionskraft och ökad konkurrens vilket inte återspeglas i värderingarna. (alla förändringar i SEK)

 

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna gick återigen bättre (MSCI EFM Africa xSA +2,3%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC -4,4%) i juni. Globalt sett dominerade fortsatt osäkerhet och minskad riskvilja efter flertalet utspel från USA, EU och Kina kring ökade handelshinder. Afrika är relativt isolerat från ökade handelshinder förutom kanske råvaruexportörerna. Nigeria klarade sig dock bra tack vare fortsatt stabilt oljepris, medan Sydafrika tog mer stryk på grund av att valutan försvagades kraftigt och nu har backat med över 20% sedan ”Ramaphoria”-nivåerna i februari.

Omsättningen på de flesta börserna i regionen var lägre än normalt till följd av minskad riskvilja.

Egypten (+3,5% i juni) fortsatte på den inslagna reformvägen och minskade subventionerna för el & drivmedel vilket resulterade i ökningar mellan 20-60% beroende på kundkategori och produkt. Samtidigt passade de på att höja de statligt anställdas löner för att delvis kompensera prishöjningarna. Centralbanken bibehöll räntan oförändrad vis sitt möte i slutet av månaden trots att inflationen fortsatte backa (11.4% i maj jämfört med 13,1% i april). IMF godkände ytterligare en tranch om USD 2mdr inom paketet på USD 12 mdr som avtalades i samband med devalveringen i november 2016. Totalt har IMF nu lånat ut USD 8 mdr till Egypten.

Nigeria (+2,6%) steg under månadens inledning men föll sedan tillbaka något mot slutet. Efter senatens godkännande av budgeten för 2018 under maj, fastlade även president Buhari densamma i mitten av juni. Nu återstår sex månader att implementera den. Man höjde även skatten på alkohol och tobak vilket föranlett prishöjningar från tillverkarna. Franska PSA Peugeot Citroen avser starta produktion av bilar i Nigeria via ett samriskbolag med Aliko Dangote. Planen är att bolaget skall komma igång inom ett år och sedan producera 10 000 bilar per år inom några år.

Även i Kenya (+2,8%) pratades det ny budget. Budgetunderskottet skall minskas kraftigt (från 7,2% av BNP till 5,7%) genom ökade intäkter (Kenya räknar med en ökning om nästan +20%) trots att landet redan idag ligger högt bland jämförbara ekonomier i skatteintäkter som andel av BNP. Även om marknaden ser budgeten som väl positiv mottogs förslaget om att ta bort räntetaket för utlåningen för bankerna positivt. Dock skall det godkännas av senaten där stödet för räntetaket är stort. BNP-tillväxten för första kvartalet överraskade positivt, ekonomin växte med 5,7% mot förväntade 5,1%. Det kan jämföras med +5,3% kvartalet innan.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec