3
aug
2017
Nyheter, Sustainable
Information om namnbyte, nya fondbestämmelser och fusion

Tundra Fonder har beslutat att byta namn på Tundra Frontier Opportunities Fund till Tundra Sustainable Frontier Fund. Namnbytet äger rum den 6 november 2017. I samband med namnbytet kommer mindre ändringar av Tundra Frontier Opportunities Funds fondbestämmelser genomföras. Någon förändring av fondens placeringsinriktning kommer inte ske och fonden kommer även fortsättningsvis fokusera på frontiermarknader, de nya tillväxtmarknaderna. Därtill har Tundra Fonder beslutat att fonden Tundra Sustainable Frontier Fund ska fusioneras med Tundra Frontier Opportunities Fund genom en s.k. absorption där de båda fonderna efter sammanslagningen blir en gemensam fond. Fusionen görs mot bakgrund av att de båda fondernas placeringsinriktning är mycket snarlika efter det att Tundra Frontier Opportunities Fund börjat tillämpa hållbarhetsscreening i investeringsprocessen och en fusionerad fond kan förvaltas på ett mer effektivt sätt. Fusionen påverkar inte dig som andelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund och förväntas inte ha någon inverkan på förvaltningen av fonden eller väsentligen inverkan på fondens sammansättning av tillgångar.

Den andelskurs på vilken fusionen genomförs fastställs den 3 november 2017. Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen, äger därefter rum den 6 november 2017. Handel i Tundra Frontier Opportunities Fund kan ske som vanligt under fusionsförfarandet. Andelsägarna i Tundra Frontier Opportunities Fund har i enlighet med 8 kap. 11 § Lagen (2004:46) om värdepappersfonder rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Andelsägare kan utnyttja denna rättighet fram till klockan 14:30 den 3 november 2017. Andelsägare har även rätt att utan kostnad fram till denna tidpunkt byta fondandelar i Tundra Frontier Opportunities Fund mot en annan fond förvaltad av Tundra Fonder. Det informationsbrev som skickats ut till andelsägarna i Tundra Frontier Opportunities Fund återfinns här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec