6
feb
2018
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2018

FONDEN

Fonden steg 5,2% under årets första månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,7%. Fondens största marknader Egypten, Vietnam, Pakistan och Nigeria utvecklades alla positivt samtidigt som fonden fick god utdelning på sina aktieval under månaden. I Vietnam utmärkte sig den relativt nyinförskaffade banken Lien Viet Post Bank som efter flytten från den mindre aktiebörsen UpCom till börsen i Ho Chi Minh City steg över 30% då flera investerare noterade den låga värderingen relativt övriga vietnamesiska banker. Lien Viet värderas efter uppgången till P/E strax under 10 och P/EK på 1,1 gånger. Det är fortsatt närmare 50% rabatt till sektorn som helhet, trots att vi förväntar oss högre tillväxt i Lien Viet än i sektorn som helhet. Den utländska ägarkvoten är nu fylld men kan komma att öppnas upp igen vid ett senare tillfälle.  Fondens position uppgår till drygt 3% av fondförmögenheten. Fondens innehav i pakistanska läkemedelsbolaget Feroz  steg närmare 40% efter att det nu intjäningen ser ut att ha bottnat ur efter att tidigare ha fallit efter en misslyckad omstöpning från licensierade mediciner mot gulsot till en generisk variant. Bolaget har en mycket stark ställning inom mediciner mot gulsot (Hepatit C), ett allvarligt problem i Pakistan där mer än 10 miljoner människor bedöms bära på sjukdomen samtidigt som mindre än 100 000 genomgår behandling. Fondens bankpositioner i tre av de ledande nigerianska bankerna (Zenith, United Bank och Access Bank) gav också ett bra bidrag med uppgångar på mellan 16-20%. Likadant fortsatt fondens positioner i Egypten utvecklas positivt där framförallt biltillverkaren GB Auto utmärkte sig med en uppgång på 11%. Bolaget är i våra ögon perfekt positionerade som en lokal tillverkare av fordon i ett läge där staten försöker minska importen av fordon genom nya skatteförslag. Devalveringen av det egyptiska pundet i november 2016 skapade nya konkurrensförutsättningar. För GB Auto var dock det första året tufft givet relativt hög skuldsättning och kraftigt högre räntor. När nu räntorna förväntas falla under 2018 (konsensusprognoser pekar mot 3-4% sänkning av styrräntan från nuvarande 18,75%) så kommer GB Autos resultat lyfta väsentligt, detta i ett läge där efterfrågan på fordon återvänder och GB Auto just nu är den mest konkurrenskraftiga tillverkaren. Hårdare utlåningskrav för bankerna i Bangladesh slog hårt mot ett av fondens största innehav, bangladeshiska  Brac Bank, som under 2017 var ett av fondens bästa innehav. Det innebar att banken under månaden föll drygt 10%. Vi ser det som en välbehövlig rekyl för en av Asiens mest innovativa banker där kronjuvelen är bKash, en mobilbetalningstjänst som nu har fler användare än betydligt mer kända Mpesa (som ägs av kenyanska Safaricom). Under månaden sålde fonden sitt sista innehav i Argentina, Grupo Supervielle, då vi ansåg att värderingen var för optimistisk givet riskerna framöver. Vidare sålde fonden sitt innehav i egyptiska Egypt Kuwait Holding efter att bolaget återupptagit sin verksamhet inom gasutvinning, ett område fonden ej investerar inom. Försäljningen föranleddes av en noggrann utredning av våra ESG Analytiker inklusive konferenssamtal med företagledningen. Vi konstaterade att det ej fanns några intentioner eller villighet att avyttra verksamheten och vi beslutade därför att avyttra innehavet. Vår investering gav en absolut avkastning på drygt 40% sedan investeringstillfällena i januari och maj 2017. Under månaden adderade vi tre nya innehav, samtliga i Sri Lanka.  Vi anser att landets politiker valt en sund väg till en framtida tillväxt som inkluderar en mycket hög andel av befolkningen. Trots utmaningarna det skapar för näringslivet på kort sikt med framförallt skattehöjningar  ser vi att det ökade skatteunderlaget används till infrastrukturinvesteringar och för att ytterligare förbättra skolväsendet där landet redan ligger relativt högt i ett internationellt perspektiv (>90% läskunnighet). Landets unika position som växande turistland ger ett gott tillskott till bytesbalansen. Intäkterna från turism utgör redan 4% av BNP och växer med 12-15% om året. Trots stark tillväxt under flera år är antalet turister fortfarande bara drygt 2 miljoner per år. Det är omkring 1/3 mer än i Mauritius som storleksmässigt är 1/30 av Sri Lanka. Jämförelsen med Mauritius är mer relevant än t ex Thailand (40 miljoner turister per år) då båda länderna har en uttalad strategi att fokusera mer på ett mer exklusivt erbjudande med hög genomsnittlig kvalitet och servicenivå på hotell. Vi kallar ibland Sri Lanka för ”nästa Singapore” givet sitt strategiska läge utanför Indien, utökade investeringar i hamnar och industriella zoner samt en kraftigt expanderande servicesektor. Nuvarande BNP/Capita är idag omkring 1/15 av Singapores så det finns ett antal år av intressanta tillväxtmöjligheter kvar. Vi köpte tre innehav, varav två banker, Commercial Bank och Hatton Bank. Detta är bolag vi känt väl till under många år men som vi undvikit p.g.a. bättre värderingar på andra marknader. Nu är vi i ett läge där vi känner att investerare har en något för försiktig syn på bolagen som båda värderas omkring 1 gånger det bokförda egna kapital, jämfört med omkring 2 gånger för tillgångsklassen i snitt. Att dessutom använda en del av likviden från försäljningen av våra argentinska banker som nu värderas till mellan 3-5 gånger känns onekligen rationellt.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 1,7% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,5%. Starkast utvecklades Nigeria, Vietnam och Rumänien med uppgångar på 8-9% vardera. Svagast utvecklades Argentina och Bangladesh med nedgångar på omkring 3% vardera. I Argentina uppstod viss förvirring när centralbanken oväntat sänkte räntan med 75 punkter (från 28%) den 23 januari, trots att man i slutet av december höjde inflationsmålet för 2018 (till 15% från ett tidigare band om 8-12%).   Dollarn försvagades hela 4% under månaden vilket minskade avkastningen i svenska kronor räknat. På kort sikt slår en svag dollar på flertalet av våra aktiemarknader då flertalet av dessa länders valutor följer dollarn väl. I ett längre perspektiv innebär förstås den svagare dollarn att dessa länders export till Europa gynnas. Egyptens och Vietnams export till Europa utgör omkring 25% av den totala, Pakistan drygt 30% medan närmare 50% av Bangladesh export går till Europa. I Pakistan noterade vi  för ovanlighetens skull en månad med inflöden från utländska investerare uppgående till knappt USD 100m. Efter att inflöden om drygt USD 1mdr  till aktiemarknaden under 2017 (närmare USD 7mdr inklusive strategiska köp, framförallt Thai Bevs köp av Sabeco) investerades ytterligare knappt USD 400m netto från utländska investerare i Vietnam endast under januari månad. Investerare bör vänta sig vinsthemtagningar inför det  vietnamesiska nyåret Tet då lokala investerare tar ut pengar inför firandet. Ho Chi Minh börsen är stängd 14-22 februari. För året som helhet ser Vietnam starkt ut med fortsatt stort intresse för utlänningar att positionera sig I den just nu snabbast växande frontierekonomin.

ESG ÖVERBLICK

Tre nya företag adderades till Tundra Sustainable Frontier Fund denna månad. Vi har avslutat våra köp i två av dem. Commercial Bank of Ceylon PLC: grundades 1920 och har sitt huvudkontor i Colombo, Sri Lanka, banken erbjuder banktjänster till privat- och företagskunder; de är internationellt verksamma inom investment banking, trading samt treasurytjänster. Banken hade vid senaste rapporteringstillfället 255 kontor i Sri Lanka samt  19 kontor i Bangladesh. Banken säger sig anpassa sin strategi med alla FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals (SDGs)) och har initiativ inom utbildning, hälso- och sjukvård och samhälle. De organiserar  också utbildningar i allmännyttig finansiell kunskap vilket inkluderar ett program särskilt inriktat mot kvinnliga entreprenörer. Hatton National Bank PLC: tillhandahåller bank och relaterade tjänster inklusive försäkring och egendom.  Hatton National Banks hållbarhetsfokus är på utbildning, hälsa, miljö och stöd till entreprenörer. De rapporterar om att de integrerat klimatförbättrande åtgärder i bankens affärsstrategi. Utöver kampanjer i syfte att öka medvetenheten kring dessa frågor, inkluderar Hatton Bank sina anställda inom miljöetik genom att anta ett ”Grönt åtagande” för att integrera miljövänliga metoder i den dagliga verksamheten.

Två företag avyttrades under denna månad. Egypt Kuwait Holding Company bryter mot Sustainable Frontier Funds parametrar på grund av gasutvinningsverksamheten. Detta har varit en verksamhet som legat i träda men som bolaget nu tyvärr beslutat sig för att återuppta. Företaget flaggades tidigare i månaden då de rapporterade om ett förnyat engagemang inom gasproduktion. Efter ett samtal med en företagsrepresentant bekräftades att de under första kvartalet 2018 planerade att konsolidera olje- och gasverksamheten i bolaget Middle East Oil, en gaskonsession som resulterade i ett tydligt brott mot fondens parametrar. Fonden avyttrades även argentinska Grupo Supervielle utifrån finansiella värderingsskäl.

Tundra besöker Brac Bank i Dhaka 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec