3
okt
2017
Afrika, Månadsbrev
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – SEPTEMBER 2017

FONDEN
Fonden steg 5,2% i september, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 0,6%. Bästa marknad i Afrika var Zimbabwe som steg 91,3%, följt av Botswana (+10,6%), medan sämsta marknader var Sydafrika (-4,2%) och Namibia (-3,7%). Den svenska kronan försvagades samtidigt med 2,4% vilket bidrog positivt till absolutavkastningen i fonden.
På landnivå tjänade fonden på övervikter i Egypten och Nigeria. Vår övervikt mot ghanesiska banker samt undervikten i Mauritius bidrog mest negativt. På sektornivå var det övervikten i sällanköpsvaror och undervikten i basindustri som bidrog mest positivt, medan vi förlorade på bank & finans (framförallt övervikten i Ghana, men även undervikten i Kenya) samt undervikten i telekom. Av överavkastningen jämfört med index kom omkring hälften från ett enda innehav, den egyptiska biltillverkaren GB Auto som steg över 40% under månaden. Aktien har laggat återhämtningen i övriga marknaden och tagit stryk av de senaste räntehöjningarna. När vi nu befinner oss i ett klimat med valutaförstärkning, kommande räntesänkningar och dessutom mer konkreta diskussioner kring ” Automotive Bill” som skulle förändra importtullar för biltillverkarna och ta bort den skattemässiga nackdel de för närvarande har gentemot importörerna av färdiga bilar, har intresset för aktien exploderat.
Under månaden har vi minskat vår exponering mot Kenya ytterligare då vi ser att det ogiltigförklarade valet kommer att leda till en försämrad ekonomisk utveckling då investeringar skjuts på framtiden. Marknaden har i allt högre grad dessutom redan prisat in ett borttagande av räntetaket, vilket vi också håller som sannolikt men vi tror att processen och de positiva effekterna tar längre tid och blir mindre än vad marknaden förväntar sig. Kenya är nu vår klart största undervikt (efter Marocko) på landnivå. Vi har istället investerat pengarna i Egypten och Nigeria som därmed är våra största övervikter.
(alla förändringar i SEK)

MARKNADEN
De afrikanska marknaderna gick sämre (+0,6%) än övriga Frontiermarknader (+4,9%) och hade det inte varit för kronförsvagningen skulle MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index slutat månaden på minus. Detta till trots var nyhetsflödet fortsatt positivt från de marknader där vi har exponering.
Intresset för Nigeria fortsätter öka och det i våras införda valutafönstret NAFEX omsatte rekordvolymer under näst sista veckan i september, över USD 1,3mdr. Flödena har framförallt letat sig till räntemarknaden då alltfler lockas av räntor på över 16% och en förhoppningsvis stabil valuta framöver. Att det från regeringshåll kommer allt fler indikationer på ytterligare emissioner av Eurobonds ses som ett tecken på att valutans gradvisa förstärkning kan komma att fortsätta. Detta har även fått stöd av vissa makroekonomer som anser att valutan t.o.m. kan anses undervärderad på nuvarande nivåer (dock med brasklappen att inflationen måste komma ner från dagens 16% för att analysen skall gälla.). På börsen var det dock svalare och den genomsnittliga dagsomsättningen var måttliga USD 9m (ner från USD 13,1m i augusti).
Även i Egypten märks ett ökat intresse, även här främst i räntemarknaden. Allt fler signaler pekar på en vändning i ekonomin vilket fått fler att söka investeringar, vi såg bland annat en kraftig rörelse i långräntorna som på kort tid handlats ner från omkring 20% till ca 15%. IMFs utvärdering var till största delen positiv, och det tredje USD 2mdr-lånet (av totalt USD 12mdr som utlovats) kommer att utbetalas som planerat under det fjärde kvartalet. Även på börsen märktes inflödena och dagsomsättningen i september ökade med drygt 70% (från USD 36,2m till USD 62,8m) och många aktier steg 10-20% under månaden. Och även om marknaden prematurt började räkna med en räntesänkning i slutet av september (som sedan inte besannades) ser det väldigt bra ut inför kommande år, inflationen bör falla tillbaka tack vare baseffekter från och med november vilket möjliggör räntesänkningar som ger ytterligare fart i ekonomin. Vi ser också framför oss ett scenario med en starkare EGP, vilket kommer att hjälpa återhämtningen i konsumtionen, samtidigt som de lägre räntorna minskar räntebördan för såväl företag som staten.
Det kenyanska valet dominerade förstås nyhetsflödet ut Kenya. Högsta domstolen presenterade skälen till det ogiltigförklarade valresultatet. I korthet kan sägas att det var ett stort underkännande av valmyndighetens arbete, bl.a. utsågs Kenyatta till vinnare innan samtliga röster var räknade och dessutom godtogs icke-verifierade röstsammanräkningar. Datumet för omval har dessutom flyttats till den 26 oktober då teknikföretaget bakom de elektroniska röstningsapparaterna inte sade sig kunna färdigställa dem för att hinna hålla omvalet som ursprungligen planerat. Oppositionskandidaten Odinga har, föga förvånande, krävt att ansvariga personer på valmyndigheten byts ut samt förklarat att han inte tänker ställa upp om inte så sker. Tonläget är högt och lär fortsätta vara så fram till omvalet. De flesta bedömare tror dock fortfarande på att Kenyatta kommer att vinna även nästa gång.
I Ghana föll bankerna kraftig efter att centralbanken höjt kapitalkraven, från GHS 120m till GHS 400m (från USD 27m till USD 90m). Analytiker estimerar att det innebär att flertalet banker i den fragmenterade marknaden kommer att behöva ta in drygt USD 2mdr i nytt kapital. Bankerna har fram till december 2018 att leva upp till de nya kraven. Våra två innehav i sektorn drogs med i fallet, trots att ingen av dem bör ha några problem med att möta de nya kraven. Vi kommer nog se såväl nyemissioner som sammanslagningar framöver som en effekt av höjningen.

GB Auto – marknadsledande billtillverkare i Egypten


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec