Hållbara investeringar

För Tundra Fonder är ett hållbart bolag ett konkurrenskraftigt bolag med ansvarsfulla och ärliga ägare samt en kompetent företagsledning. Det är ett bolag vars verksamhet har en långsiktigt positiv inverkan på det samhälle där den bedrivs. Bolaget säljer produkter eller tjänster vars betydelse kommer öka i framtiden och som produceras på ett sätt som är uthålligt med hänsyn till miljö och arbetares rättigheter. Fonden är klassificerad som en Artikel 8-fond i enlighet med den nya Disclosureförordningen, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) EU 2019/2088. Det innebär att den ”främjar miljörelaterade och sociala egenskaper”.

Sedan start har fondens hållbarhetsanalys varit integrerad i den finansiella analysen. Innan investering görs en detaljerad analys av bolagets historik, dess ägare och ledande befattningshavare. Vi utvärderar varje enskilt portföljbolag och analyserar risker och möjligheter ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Investeringar sker i bolag som bedöms som de bästa inom sina sektorer där vi helst ser vår investering som ett långsiktigt samarbete för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi investerar i bolag vars verksamheter i framtiden kommer utgöra en större del av den lokala ekonomin och väljer framför allt bolag som vi anser är drivande i samhällsutvecklingen och utövar positiv påverkan på de marknader som fonden har som fokus.

I dialog med bolagen görs en utvärdering av de existerande rutinerna avseende såväl miljörelaterade som sociala egenskaper. Svar inhämtas och feedback lämnas för bolagets vidare utveckling. Den insamlade informationen används i den finansiella analysen och kan ha en materiell påverkan på vår investering.

 • Miljö (E): Med detta avses miljökriterier. Här tittar vi på det enskilda bolagets miljöpåverkan vilket innefattar användande av resurser (t.ex. vatten), hantering av avfall samt koldioxidutsläpp. Tundra Fonder vill se att bolagen som fonden investerar i ska uppvisa en minskning av koldioxidutsläppen relativt verksamhetens omfattning över tid.
 • Sociala frågor (S): Detta område berör primärt arbetares rättigheter. Vi tittar på allmänna arbetsvillkor, dvs att bolagets anställningsvillkor är anständiga, arbetsmiljösäkerhet, utbildningsmöjligheter samt att det finns policies på plats för att motverka diskriminering. Som en aktiv ägare strävar Tundra Fonder för att uppnå inverkan på jämställdhet i sina portföljbolag. Detta då tillväxten i ekonomin påverkas positivt av att fler människor är i arbete. Men även för att det förbättrar bolagets möjligheter att långsiktigt attrahera bästa möjliga arbetskraft för att driva verksamheten framåt. För att mäta och förbättra jämställdheten fokuserar i de grundläggande stegen på tre mått: i) Kvinnlig representation i styrelsen; ii) Kvinnlig representation i företagsledningen; iii) Jämförelser med andra bolag inom samma geografiska region.
 • God ägarstyrning (G) är centralt för att bedriva en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet och står som en förutsättning för ett väl fungerande hållbarhetsarbete. Varje bolags huvudägare och ledande befattningshavare historik dokumenteras och analyseras. Historiska verksamhetsbeslut av vikt analyseras och en bedömning görs huruvida interna styrsystem, kontroller och rutiner finns på plats som medger bedrivande av en effektiv verksamhet som kan bedrivas i enlighet med lagen. Tundra Fonder genomför vidare AML, KYC och Adverse media-screening av huvudägare, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare.

Portföljinnehaven följs regelbundet upp genom ”Tundra questionnaire” som är ett verktyg för dialog där fokus är på bolagets rapportering av hållbarhetspolicies samt internationella riktlinjer av vikt. Målet med detta verktyg är att dels fastställa nivån på existerande hållbarhetsarbete samt rapporteringen av denna idag, men också för att förbereda bolaget på kommande förändringar som kan komma vara av vikt för internationella investerare framöver. I våra enkäter adderar Tundra årligen aktuella förändringar som kommer vara av vikt för internationella investerare framåt och ger därmed bolagen möjlighet att inleda arbetet med dessa. Målet är att hjälpa portföljbolagen utveckla sitt hållbarhetsarbete till hög internationell nivå. Årligen får de bolag som svarar på Tundra Questionnaire ett uppföljningsbrev där de erhåller ett betyg på sitt nuvarande arbete och förslag på förändringar som kan höja betyget ytterligare.

Riskinformation

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70.

FONDEN VÄLJER BORT

Fonden investerar ej i bolag som bryter mot FN-konventionerna inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption och som efter att Tundra gjort dem uppmärksamma på den sortens brott ej inleder en åtgärdsplan inom tolv månader.

Fonden investerar ej i bolag vars omsättning till mer än 5% (i vissa fall 0%) kommer från:

 • Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen (Produktion/Distribution 0%)
 • Övriga vapen och/eller krigsmateriel (Produktion/Distribution 5%)
 • Alkohol (Produktion/Distribution 5%)
 • Tobak (Produktion 0%/Distribution 5%)
 • Kommersiell spelverksamhet (Produktion/Distribution 5%)
 • Pornografi (Produktion 0%/Distribution 5%)
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol) (Utvinning 5%)
 • Uran (Utvinning 5%)
 • Genetiskt modifierade organismer (GMO) (5%)

FONDEN VÄLJER IN

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. En noggrann analys görs av ägare och företagsledning där historik och hantering av minoritetsägare undersöks. Analysen omfattar såväl kvantitativ screening (AML, KYC, Adverse media) av ägare och ledande befattningshavare som egen djupgående analys. Bolagets verksamhet skall bedrivas i enlighet med internationella konventioner och normer såsom FNs ramverk Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag. Vi beaktar även de 17 globala målen under Agenda 2030. Bolaget skall leva upp till lokal lagstiftning och höjd tas även för potentiella förändringar i lagstiftning framöver. Bolagets konkurrenskraft är av största vikt då endast de starkaste bolagen långsiktigt har möjlighet att påverka en sektors, eller ett lands, utveckling inom hållbarhetsområdet. Bolaget skall ha en positiv inverkan på det samhälle där de verkar, då detta minskar risken för negativ statlig inblandning och långsiktigt är varumärkesbyggande. Bolaget säljer produkter eller tjänster vars betydelse kommer öka i framtiden och som produceras på ett sätt som är uthålligt med hänsyn till miljö och arbetares rättigheter. Vår hållbarhetsanalys är utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär att svagheter på vissa områden kan accepteras förutsatt att de uppvägs av styrkor på andra områden, och förutsatt att bolaget är beredda att arbeta med nuvarande svagheter. Bolagets målsättning skall vara att minimera sin negativa påverkan på människor eller miljö. Bolaget bedriver löpande dialog med bolagen där syftet främst är att hjälpa dem med nuvarande svagheter. Vi uppmuntrar bolagen att ta fram mätbara hållbarhetsmål med fokus primärt på materiella risker för bolaget, dess sektor samt geografi.

TUNDRAS HÅLLBARHETSANALYS

Fondens hållbarhetsanalys är integrerad i den finansiella analysen och genomförs av medlemmar i Tundras investeringsteam som är baserade i Sverige, Pakistan och Vietnam. Givet utmaningarna med tillgänglighet till information har Tundra under många år byggt en egen omfattande databas över de bolag fonden analyserat sedan start.

Utöver vår interna hållbarhetskompetens samarbetar vi med Sustainalytics för extern analys av hållbarhetsfrågor.

Tundra har undertecknat de internationella principerna för ansvarsfulla inveteringar som stöds av FN (PRI). Tundra är vidare också en signatär av UN Global Compact.

Tundra är sedan 2011 medlem av SWESIF, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar. Sedan 2022 är Tundras Chief Sustainability Officer Dr. Jennie Ahrén medlem i SWESIF:s styrelse.