Investeringsfilosofi

Vårt urval av aktier sker med utgångspunkt från traditionell, fundamental analys. Våra fonder är aktivt förvaltade.

Inför varje potentiell investering gör vi en analys av det berörda bolaget där vi gör en bedömning av framtida tillväxtförutsättningar samt vad vi tror är en stabil långsiktig intjäningsnivå. Vi rensar för vad som i vår bedömning utgör kortsiktig över- respektive underlönsamhet. Tillsammans med en bedömning av bolagets framtida tillväxtmöjligheter fastställer vi en långsiktig rimlig värdering av bolaget och dess aktie. Vi jämför detta med nuvarande värdering varefter vi antingen bedömer investeringen som intressant eller ej.

Om vi gör bedömningen att värdet på bolaget är väsentligt högre än nuvarande värdering blir nästa steg att förstå varför bolaget i nuläget är undervärderat. Är det bolagsspecifikt, branschspecifikt eller länderspecifikt? Om vi ej förstår varför kan det vara så att vi missat något i vår analys.

Förutsatt att vi förstår varför marknaden i nuläget undervärderar bolaget är det sista steget att identifiera vilka faktorer (s.k. triggers) som kommer innebära en uppvärdering av aktien och sedan noggrant bevaka denna eller dessa faktor/er. En investering sker först när vi gör bedömningen att den faktor/de faktorer som pressat aktien förändrats.

Tundra Fonder har inga restriktioner avseende hur stor del av portföljen som får vara investerad ”utanför” jämförelseindex. Det innebär samtidigt att det kommer finnas perioder då vi halkar efter våra konkurrenter. Att våga ta risken att ”ha fel” inte bara under enskilda kvartal utan t o m år, är en nödvändighet för att lyckas skapa långsiktigt god avkastning tror vi. Tundra Fonders produkter är inte för investerare som söker en kortsiktig stabil avkastning och inte heller en avkastning i linje med index. Sådana investerare kan med fördel investera i några av de framgångsrika hedgefonderna eller i en indexfond.

Ägarpolicy

Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk samt med beaktande av de hållbarhetsaspekter Bolaget följer i sin förvaltning. För att kunna agera oberoende och för att undvika insidersituationer påtar sig Bolagets anställda inte styrelseuppdrag i de bolag man investerar i.

Bolagets förvaltningschef tillsammans med verkställande direktören bedömer om Bolaget ska utöva sin rösträtt vid bolagsstämmor eller delta i valberedningar. Bolaget har inte för intention att delta i styrelsearbete. Detta för att kunna vara obunden från företaget i de investeringsbeslut som Bolaget kan behöva göra för att tillvarata andelsägarnas intresse.

I enstaka undantagsfall kan Bolaget besluta sig för att göra avsteg från ovan angivna grundprincip, under förutsättning att Bolagets styrelse anser att det ligger i andelsägarnas intresse.


Våra fonder

Fördjupa dig i våra olika fonder

Medarbetare

Läs mer om vilka vi är

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta oss direkt