Hållbara investeringar

Hållbara investeringar innebär att hänsyn tas till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. För Tundra är beslutet att tillämpa ESG-frågor i investeringsprocessen taget utifrån ett kommersiellt perspektiv. Tundra har gjort bedömningen att företags agerande i hållbarhetsfrågor kommer ha en väsentlig påverkan på deras långsiktiga konkurrenskraft och bör därför beaktas i investeringsprocessen.

  • Miljöfrågor – En väl fungerande miljöpolicy minskar risken för framtida saneringskostnader och produktionsavbrott.
  • Sociala frågor – Hur ett företag behandlar sina anställda påverkar dess långsiktiga förmåga att attrahera relevant kompetens. En lönesättning som bryter mot lokala lagar innebär t ex även en risk att investerare underskattar den långsiktiga kostnadsnivån i företaget.
  • Bolagsstyrning – Företags interna regelverk och styrmedel för att motverka korruption är viktigt av många anledningar. Felaktigt genomförda upphandlingsprocesser innebär risk för revision och intäktsbortfall i ett senare skede. Det finns därför en risk att investerare inte helt förstår den underliggande verksamhetens konkurrenskraft. Intern korruption dränerar företagets verksamhet på medel som skulle kunna användas till investeringar alternativt delas ut till aktieägarna.

Tundra Sustainable Frontier Fund

I augusti 2015 lanserade vi den första globala frontiermarknadsfonden med hållbarhets-ansats. Bland investerare som funnits med från start återfinns bland annat tre offentliga svenska institutioner. Fonden var den första i världen att kombinera investeringar i frontier markets med en hållbarhetsansats. Liksom alla Tundras fonder investerar fonden inte i bolag som bryter mot FN-konventionerna inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption (Global Compact) och som efter att av Tundra gjort dem uppmärksamma på den sortens brott ej inleder en åtgärdsplan inom tolv månader.

Fonden investerar globalt i frontier markets men väljer bort bolag som

  • bedriver verksamhet inom sektorerna alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi, tobak eller vapen
  • är involverade i utvinning av fossila bränslen eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen

Tundra tar en aktiv roll i hållbarhetsfrågor genom dialog och kravställande gentemot de bolag fonden investerar i.

Kontakta oss om du vill veta mer om fonden.

Tundras hållbarhetsanalys

Tundra har som ett av få fondbolag i världen ett dedikerat team för analys av och dialog med bolag på frontier markets om hållbarhet. ESG-teamet består av en senior ESG-analytiker i Karachi och en ESG-forskare i Stockholm som för ett nära samarbete med förvaltningschefen. Genom våra kontor i Karachi och Ho Chi Minh City har vi en lokal närvaro som möjliggör en löpande analys och insikt i våra bolag.

Utöver vår interna hållbarhetskompetens samarbetar vi med Sustainalytics och ISS-Ethix för extern analys av hållbarhetsfrågor.

Tundra har undertecknat de internationella principerna för ansvarsfulla investeringar som stöds av FN, Principles of Responsible Investments, PRI.

Tundra stödjer också CDP – the Carbon Disclosure Project, ett internationellt samarbete som syftar till att öka bolags medvetande om klimatförändringar genom en mer transparent rapportering om utsläpp av växthusgaser.

Tundra är sedan 2011 medlem av SWESIF, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar, och Tundras partner Johan Elmquist sitter i föreningens valberedning sedan 2012.