ORGANISATION

Tundra har slutit avtal med några av Sveriges ledande aktörer inom ekonomi, revision och fondadministration. På detta sätt säkerställer vi att vi alltid har tillgång till de senaste tekniska lösningarna och hög tillgänglighet för våra kunder.

FörvaringsinstitutSEB

SEB är ledande på förvaringstjänster av frontier markets-aktier med depåtjänst i 90 länder.

Fondadministration och risk hanteringISEC

ISEC tillhandahåller plattformarna Secura och Fonda för värdepappersadministration, (back office), rapportering (middle office), daglig värdering samt kundregistershantering.

Funktionen för regelefterlevnad (compliance): Harvest Advokatbyrå AB

Harvest Advokatbyrå är en ledande svensk rådgivare för internationella och inhemska finansiella företag med avseende på juridiska tjänster med särskild inriktning på börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt.

Klagomålsansvarig:

Chris Liljefors, Tel: + 46 8 551 145 70, e-mail: info@tundrafonder.se

Revision: PwC

PwC är ledande på revision, redovisning och rådgivning på 100 orter och 3 600 anställda i Sverige.

Internrevision: Lüsch & Co Revision AB

Ansvarig är Leif Lüsch, auktoriserad revisor sedan 1980 och licensierad revisor i finansiella företag FAR.

Ekonomitjänster: Fortner

Fortner är bland annat specialiserade på bokföringstjänster åt fondbolag och kapitalförvaltare.

Information om ersättning

Här finner du en sammanfattning av vår ersättningspolicy samt ersättningsbelopp 2016.

Bästa möjliga resultat

Enligt Finansinspektionens föreskrifter är fondbolag skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning.

Fondbolaget har interna instruktioner för att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder bolaget förvaltar. Fondbolaget beaktar pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Därtill beaktas fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Fondbolagets styrelse har fastställt fondbolagets interna instruktion för bästa möjliga resultat vid placering samt utförande av order. Vid förfrågan ska andelsägare givas tillgång till fondbolagets interna instruktion angående bästa möjliga resultat.

Ägarpolicy

Enligt 15 kap. 9-10 §§ i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:9 ska styrelsen i ett bolag som driver fondverksamhet fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond. Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden.

Strategierna ska vara effektiva och lämpliga och omfatta åtgärder för att:

  1. Bevaka relevanta företagshändelser.
  2. Säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda i fondens mål
    och placeringsinriktning.
  3. Förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

En sammanfattning av strategierna ska finnas tillgänglig för investerarna. Uppgifter
om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier ska på begäran kostnadsfritt

Mot denna bakgrund har styrelsen för Tundra Fonder AB antagit denna ägarpolicy den 26 mars 2014:

Bolagets förvaltningschef tillsammans med verkställande direktören bedömer om Bolaget ska utöva sin rösträtt vid bolagsstämmor eller delta i valberedningar. Bolaget har inte för intention att delta i styrelsearbete. Detta för att kunna vara obunden från företaget i de investeringsbeslut som Bolaget kan behöva göra för att tillvarata andelsägarnas intresse. I enstaka undantagsfall kan Bolaget besluta sig för att göra avsteg från ovan angivna grundprincip, under förutsättning att Bolagets styrelse anser att det ligger i andelsägarnas intresse.

Denna policy kan kostnadsfritt skickas per post vid begäran.

KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) Tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och Rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska standarder skall Tundra Fonder AB, (556838-6303), offentliggöra periodisk information om kapitaltäckning.

KLAGOMÅL

Har du synpunkter eller är du inte nöjd?

Som kund hos oss är din uppfattning om oss och våra tjänster och produkter mycket värdefulla. Om du känner att du vill uttrycka en synpunkt, ett missnöje eller rent av framföra ett klagomål är du alltid välkommen att kontakta oss.  Klagomålsansvarig hos oss är Chris Liljefors. Tel: + 46 8 551 145 70, e-post:  info@tundrafonder.se

Muntligen eller skriftligen

Vi tar emot dina synpunkter och klagomål såväl muntligen som skriftligen. (Det underlättar naturligtvis för oss om du lämnar dem skriftligen för att undvika missförstånd). Det ska skickas till:
Tundra Fonder AB, att: Klagomålsansvarig, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm.

Du kan kontakta vem som helst hos oss på fondbolaget och framföra dina synpunkter eller ditt klagomål.

Handläggningen av klagomål kommer därefter att skötas av vår klagomålsansvariga person. Med klagomål avser vi att du riktat ett konkret krav eller ersättningsanspråk mot fondbolaget.

Hanteringstid

Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna besvara ditt klagomål.För vissa enskilda klagomål kan ytterligare tid krävas för utredning. Vi klommer i dessa fall att meddela dig när svar kan väntas samt en förklaring till fördröjningen.

Uppföljning

Klagomålsansvarig person registrerar och följer upp alla klagomål samt rapporterar om dessa till VD och styrelse på regelbunden basis.
Vårt mål är att ta tillvara på våra kunders synpunkter och använda dessa i möjligaste mån för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Extern vägledning och tvistelösning

Om du känner att du vill ha extern vägledning skulle hänvisar vi dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) samt till din kommuns konsumentvägledning (mer info: www.konsumentverket.se eller din kommun). För det fall att vi efter att ditt klagomål handlagts skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol för prövning


Våra fonder

Fördjupa dig i våra olika fonder

Medarbetare

Läs mer om vilka vi är

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta oss direkt