ORGANISATION

Tundra har slutit avtal med några av Sveriges ledande aktörer inom ekonomi, revision och fondadministration. Detta bidrar till att säkerställa hög servicekvalitét och god regelefterlevnad.

FörvaringsinstitutSEB

SEB är ledande på förvaringstjänster av frontier markets-aktier med depåtjänst i 90 länder.

Fondadministration och risk hanteringISEC

ISEC tillhandahåller plattformarna Secura och Fonda för värdepappersadministration (back office), rapportering (middle office), daglig värdering samt kundregistershantering.

Funktionen för regelefterlevnad (compliance): FCG Risk & Compliance AB

FCG Risk & Compliance AB är en ledande nordisk konsult inom juridik, risk, finansiell ekonomi och försäkring. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark med omkring 200 medarbetare.

Klagomålsansvarig:

Antonia Gibson, Tel: + 46 8 551 145 70, e-mail: antonia.gibson@tundrafonder.se

Revision: PwC

PwC är ledande på revision, redovisning och rådgivning på 100 orter och 3 600 anställda i Sverige.

Internrevision: Lüsch & Co Revision AB

Ansvarig är Leif Lüsch, auktoriserad revisor sedan 1980 och licensierad revisor i finansiella företag FAR.

Ekonomitjänster: Fortner

Fortner är bland annat specialiserade på bokföringstjänster åt fondbolag och kapitalförvaltare.

Information om ersättning

Här finner du en sammanfattning av vår ersättningspolicy samt ersättningsbelopp 2017.

Bästa möjliga resultat

Enligt Finansinspektionens föreskrifter är fondbolag skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning.

Fondbolaget har interna instruktioner för att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder bolaget förvaltar. Fondbolaget beaktar pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Därtill beaktas fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Fondbolagets styrelse har fastställt fondbolagets interna instruktion för bästa möjliga resultat vid placering samt utförande av order. Vid förfrågan ska andelsägare givas tillgång till fondbolagets interna instruktion angående bästa möjliga resultat.

Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering.

Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.
Tundra Fonder är generellt sett intresserat av att delta vid marknadssonderingar.

Om Tundra Fonder inte önskar delta vid framtida marknadssonderingar rörande exempelvis en viss typ av transaktioner eller i förhållande till en viss informationslämnare, kommer detta att kommuniceras i särskild ordning.
I enlighet med de nya marknadsmissbruksreglerna (MAR) har Tundra Fonder utsett CIO Mattias Martinsson till särskild kontaktperson vid marknadssonderingar.

Ägarpolicy

Enligt 15 kap. 9-10 §§ i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:9 ska styrelsen i ett bolag som driver fondverksamhet fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond. Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden.

Strategierna ska vara effektiva och lämpliga och omfatta åtgärder för att:

  1. Bevaka relevanta företagshändelser.
  2. Säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda i fondens mål och placeringsinriktning.
  3. Förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

En sammanfattning av strategierna ska finnas tillgänglig för investerarna. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier ska på begäran kostnadsfritt lämnas ut.

Mot denna bakgrund har styrelsen för Tundra Fonder AB antagit följande ägarpolicy: Tundra Fonder ägarpolicy

Bolagets förvaltningschef tillsammans med verkställande direktören bedömer om Bolaget ska utöva sin rösträtt vid bolagsstämmor eller delta i valberedningar. Bolaget har inte för intention att delta i styrelsearbete. Detta för att kunna vara obunden från företaget i de investeringsbeslut som Bolaget kan behöva göra för att tillvarata andelsägarnas intresse. I enstaka undantagsfall kan Bolaget besluta sig för att göra avsteg från ovan angivna grundprincip, under förutsättning att Bolagets styrelse anser att det ligger i andelsägarnas intresse.

Denna policy kan kostnadsfritt skickas per post vid begäran.

KLAGOMÅL

Har du synpunkter eller är du inte nöjd?

Som kund hos oss är din uppfattning om oss och våra tjänster och produkter mycket värdefull. Om du känner att du vill uttrycka en synpunkt, ett missnöje eller rent av framföra ett klagomål är du alltid välkommen att kontakta oss.  Klagomålsansvarig hos oss är Antonia Gibson. Tel: + 46 8 551 145 70, e-post: antonia.gibson@tundrafonder.se

Muntligen eller skriftligen

Vi tar emot dina synpunkter och klagomål såväl muntligen som skriftligen. (Det underlättar naturligtvis för oss om du lämnar dem skriftligen för att undvika missförstånd). Det ska skickas till:
Tundra Fonder AB, att: Klagomålsansvarig, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm.

Du kan kontakta vem som helst hos oss på fondbolaget och framföra dina synpunkter eller ditt klagomål.

Handläggningen av klagomål kommer därefter att skötas av vår klagomålsansvariga person. Med klagomål avser vi att du riktat ett konkret krav eller ersättningsanspråk mot fondbolaget.

Hanteringstid

Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna besvara ditt klagomål.För vissa enskilda klagomål kan ytterligare tid krävas för utredning. Vi kommer i dessa fall att meddela dig när svar kan väntas samt en förklaring till fördröjningen.

Uppföljning

Klagomålsansvarig person registrerar och följer upp alla klagomål samt rapporterar om dessa till VD och styrelse på regelbunden basis.
Vårt mål är att ta tillvara på våra kunders synpunkter och använda dessa i möjligaste mån för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Extern vägledning och tvistelösning

Om du känner att du vill ha extern vägledning skulle hänvisar vi dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) samt till din kommuns konsumentvägledning (mer info: www.konsumentverket.se eller din kommun). För det fall att vi efter att ditt klagomål handlagts skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol för prövning


Våra fonder

Fördjupa dig i våra olika fonder

Medarbetare

Läs mer om vilka vi är

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta oss direkt